Vedtægter

 • 1

Foreningens navn

Foreningens navn er RUMÆNIENSPROJEKTET AF 1992 – Landsorganisationen til støtte af rumænske børnehjem i Banat-provinsen.

Foreningens hjemstavnskommune er Gladsaxe Kommune.

 

 • 2

Foreningens formål

Foreningens virke er:

som almennyttig humanitær forening med formål at støtte initiativer, der kan forbedre dagligdagen og fremtidsmulighederne i Banat-provinsen

– primært for børn og unge, der er eller har været tilknyttet de af foreningen udvalgte børnehjem:

 

Centrul pentru Sprijlnirea Integrarli Famillale si Profesionale a Tinerilor Timosoara

(tidligere CP2),

Complex de Servicil Specializate Lugoj (tidligere CP3 og CP4),

Complex de Servicil Specializate Gavojdia (tidligere CP6) og

Complex de Servicil Specializate pentru Copilul cu Dizabililtati Recas (tidligere CP8).

Complex de Servicil Specializate pentru Copilul cu Handicap (tidligere CP11)

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Nr. 1 Lugoj (CRRN nr. 1) (AOH)

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Lugoj (CRRN) (CP11 Adult)

Scoala Constantin Paunescu (Skolen på Recas)

 

– sekundært for børn og unge på andre børneinstitutioner og hospitaler i det område, hvor foreningen arbejder

 

– sekundært kan foreningen også støtte familier gennem projekt Venskabsfamilier og Akuthjælp gennem Lugoj Kommune

 

– støtte ældre borgere i Banat-provinsen incl. beboere på Caminul pentru persoane varstnice Lugoj (OPC – Old People Center)

 

– at koordinere aktiviteterne i de allerede etablerede grupper af medlemmer og evt. medvirke til etablering af yderligere grupper,

 

– at sørge for kommunikation og information:

– mellem grupperne indbyrdes

– mellem foreningen og grupperne

– til og fra danske og rumænske myndigheder

– at sørge for PR for projekter i foreningens navn

– at arrangere fællestransport af gavepakker og breve samt

– at arrangere ferieophold i Danmark for børnene, herunder fællestransport såfremt tilmelding er tilstrækkelig til at den kan gennemføres på økonomisk forsvarlig vis.

 

Foreningen kan ikke medvirke til adoptioner.

 

Foreningen er upolitisk og uafhængig religiøs.

 

 • 3

Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages personer over 18 år og virksomheder, der er interesseret i foreningens formål. Det er ikke en forudsætning for medlemskab, at medlemmet deltager aktivt i opfyldelse af foreningens formål.

 

Et medlemskab kan omfatte flere personer med samme folkeregisteradresse.

 

Medlemmer, der har kontakt til et barn, en familie eller en bunica, er forpligtet til at underrette foreningens kontaktperson, hvis kontakten ophører – uanset hvad ophøret skyldes.

 

 • 4

Organisation

Foreningen er organiseret med et antal grupper af medlemmer. Grupperne er sammensat efter interesseområde eller efter geografisk placering.

 

Medlemmerne opfordres til at tilslutte sig en eller flere af disse grupper eller evt. at oprette nye grupper, idet informationer fra forening til medlemmer fortrinsvis formidles gennem disse grupper.

 

Nye grupper skal godkendes af bestyrelsen. Ingen gruppe må arbejde i foreningens navn eller markere et tilknytningsforhold til foreningen, inden den er godkendt af foreningens bestyrelse.

 

 • 5

Aktiviteter

Grupperne kan igangsætte aktiviteter, men intet medlem er forpligtet til at deltage i sådanne aktiviteter.

 

Medlemmer eller grupper af medlemmer, som planlægger fællesaktiviteter i form af indsamlinger, fællestransport af pakker, breve eller personer o.lign., er forpligtet til at orientere bestyrelsen om de planlagte aktiviteter og indhente bestyrelsens accept, inden de iværksættes.

 

Bestyrelsen skønner, om orienteringen skal viderekommunikeres til andre grupper for enten at inspirere til tilsvarende aktiviteter eller for at undgå indbyrdes konkurrence mellem grupperne.

Bestyrelsen kan nedlægge forbud mod en planlagt aktivitet, hvis den skønnes uforenelig med foreningens formål eller interesser.

 

 • 6

Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 15. maj.

 

I lige årstal holdes generalforsamlingen øst for Storebælt og i ulige årstal vest for Storebælt.

 

Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved bekendtgørelse i medlemsbladet Mână in Mână senest 2 uger før generalforsamlingen. Sammen med indkaldelsen skal følge dagsorden, det reviderede årsregnskab og eventuelle forslag, der skal behandles på generalforsamlingen.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent

   
2. Valg af stemmetæller    
3.   Bestyrelsens beretning    
4.   Forelæggelse af regnskab    
5.   Forelæggelse af budget med forslag til kontingent for det kommende år    
6. Indkomne forslag    
7. Valg af formand eller kasserer    
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer    
9. Valg af 1. suppleant    
10. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant    
11. Eventuelt    

 

 • 7

Ekstraordinær generalforsamling

Såfremt mindst 1/5 af medlemmerne eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer begærer det, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, dog max. 2 gange årligt.

 

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at begæringen herom er modtaget af bestyrelsen. Begæringen skal være skriftligt begrundet.

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

 

Begrundelse og eventuelle forslag skal udsendes sammen med indkaldelsen.

 

 • 8

Generalforsamlingsbeslutninger

En generalforsamling kan kun træffe beslutning om emner, der er på den dagsorden, der er udsendt med indkaldelsen.

 

 • 9

Økonomi

Foreningens økonomi baseres dels på medlemskontingentet, der fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, og dels på frivillige gaver og/eller indsamlinger til fælles formål, iværksat af bestyrelsen.

 

Alle bidrag til foreningen eller projekter skal indbetales på en af foreningen oprettet bankkonto eller en af foreningen godkendt konto i Rumænien.

 

Udgifterne til de halvårlige pakketransporter til Rumænien skal fortrinsvis dækkes af de medlemmer, grupper og projekter i foreningen, der benytter transporterne. Foreningen betaler den del af udgifterne, der vedrører transport af generelle donationer til foreningen.

 

I tilfælde af restance med kontingentbetaling fra et medlem, vil enhver anden indbetaling fra dette medlem i første række gå til dækning af den manglende kontingentindbetaling og resten til hel eller delvis dækning af andre formål bestemt af medlemmet.

 

 • 10

Administration

Foreningens administration skal fortrinsvis udføres af bestyrelsen, evt. suppleret med frivillig ulønnet medhjælp.

 

Bestyrelsen kan dog antage lønnet medhjælp, hvis den finder det fornødent, og udgiften er indeholdt i det godkendte budget.

 

Bestyrelsen og de af bestyrelsen nedsatte udvalg samt den valgte interne revisor oppebærer intet honorar, men kan få direkte udgifter samt ekstraudgifter til telefon o.l. i forbindelse med arbejdet refunderet efter specificeret regning.

 

 • 11

Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Kassereren skal foranledige årsregnskabet udarbejdet, så det er klar til revision senest den 15. marts.

 

Bestyrelsen kan lade regnskabet udarbejde af ekstern revisor.

Foreningens regnskab revideres af såvel den på generalforsamlings valgte kritiske revisor som den eksterne revisor inden den 15. april.

 

 • 12

Stemmeret

Hvert medlemskab giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

 

Hvis medlemskabet omfatter en familie, har familiens medlemmer taleret på generalforsamlingen, men familien har kun 1 stemme. Hvis der ønskes 1 stemme pr. familiemedlem, må hvert familiemedlem tegne personligt medlemskab.

 

For at opnå stemmeret på en generalforsamling skal medlemskab dokumenteres ved forevisning af kontingentkvittering ved indgangen.

 

Der kan stemmes ved fuldmagt. Dog kan hvert medlem højst repræsentere i alt 2 stemmer (inklusive sig selv) på generalforsamlingerne.

 

Fuldmagter, der skal være skriftlige, præsenteres for generalforsamlingens adgangskontrol eller for dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse. Adgangskontrollen eller dirigenten registrerer og påtegner fuldmagterne. Påtegningen er dokumentation for, at der kan udleveres stemmeseddel til den befuldmægtigede.

 

 • 13

Foreningens ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

 

Rumæniensprojektet af 1992 tegnes af bestyrelsen, der kan give fuldmagt til formand og kasserer, til hver for sig at tegne foreningen overfor foreningens bankforbindelser.

 

Formanden vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen på lige årstal.

Kassereren vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen på ulige årstal.

 

De øvrige 3 medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 er på valg i lige år og 2 medlemmer i ulige år. Suppleanten vælges for et år ad gangen.

 

Til formandsposten kan opstilles ethvert medlem, der har været medlem i 12 måneder forud for generalforsamlingen.

 

Formandsposten kan ikke bestrides samtidig med anden formandspost i et af foreningens stående udvalg, i en af foreningens projektgrupper, Børnehjemsgrupper eller Regionale grupper.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

En suppleant, der indtræder i bestyrelsen i perioden mellem to generalforsamlinger, indtræder for den valgperiode, der var gældende for det udtrådte bestyrelsesmedlem.

 

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der har stemmeret på generalforsamlingen, og som har været medlem i mindst 6 måneder.

 

En kandidat til bestyrelsespost skal, for at kunne opstille til valg på en generalforsamling, indstilles af mindst 10 stemmeberettigede medlemmer.

 

Stillerne skal senest ved begyndelsen af behandlingen af dagsordenens pkt. 6 ifølge vedtægterne aflevere en stillerliste til dirigenten med kandidatens navn og medlemsnummer og med stillernes medlemsnummer og underskrift.

 

 • 14

Beslutninger

Alle beslutninger, undtagen beslutning om vedtægtsændring og om foreningens opløsning, træffes ved almindelig stemmeflerhed: Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.

 

Beslutning om ændring af vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, der er repræsenteret på generalforsamlingen, stemmer for ændringen. Beslutning om foreningens opløsning kan vedtages efter reglerne for vedtægtsændringer.

 

Beslutning om foreningens opløsning kræver dog vedtagelse med kvalificeret flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum.

 

 • 15

Foreningens opløsning

Hvis opløsning af foreningen vedtages med mindst 2/3 flertal af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer på begge generalforsamlinger, skal et eventuelt likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning tilfalde en anden forening, som har et alment velgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

 

 • 16

Eksklusion

Bestyrelsen kan træffe beslutning om eksklusion af et medlem, der er i restance med påtagne forpligtelser over for foreningen, eller som optræder til skade for foreningen. Eksklusion kræver 2/3 flertal i bestyrelsen. Kan dette ikke opnås, kan spørgsmålet om eksklusion forelægges på en generalforsamling, hvor afgørelse herom træffes ved almindelig stemmeflerhed.

 

 • 17

Medlemsfortegnelse

Foreningens medlemsfortegnelse må kun offentliggøres internt i foreningen. Medlemmer, der ikke ønsker at få navn og adresse offentliggjort, må selv meddele det til bestyrelsen.

 

Bestyrelsen og andre, der arbejder for foreningen, må ikke videregive oplysninger, som de gennem deres arbejde for foreningen har fået om noget enkelt medlem, uden medlemmets samtykke.

 

 • 18

Hæftelse

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen udover kontingentforpligtigelsen.

 

 • 19

Protektor

Bestyrelsen kan anmode en person, som skønnes at kunne tilføre foreningen yderligere omtale, reklame m.v., om at indtræde som protektor for foreningen.

 

 • 20

Foranstående vedtægter er efter revision af enkelte paragraffer vedtaget på foreningens generalforsamling den 24. marts 2019 og gælder fra samme dato

 

 

 

 

 

 

Rumæniensprojektet af 1992 – Articles of Association

1.

The name of the organization:

The name of the organization is Rumæniensprojektet af 1992.
A national organization which supports Romanian children, families, and elderly in the Banat province in Romania.
The origin of the organizational council is the Municipality of Gladsaxe, Denmark.

2.

The purpose of the organization’s work

The aim of the organization’s work is:

To support initiatives that may lead to improving the everyday life and future for the receivers in the Banat province.

Primarily, to provide support for children and youngsters who live – or have lived – in the supported orphanages:

Centrul pentru Sprijlnirea Integrarli Famillale si Profesionale a Tinerilor Timosoara (formerly CP2),

Complex de Servicil Specializate Lugoj (formerly CP3 and CP4),

Complex de Servicil Specializate Gavojdia (formerly CP6),

Complex de Servicil Specializate pentru Copilul cu Dizabililtati Recas (formerly CP8).

Complex de Servicil Specializate pentru Copilul cu Handicap (formerly CP11)

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Nr. 1 Lugoj (CRRN no. 1) (AOH)

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Lugoj (CRRN) (CP11 Adult)

Scoala Constantin Paunescu (The Recas School)

 

– Secondly, to provide support for children and youngsters in other institutions and hospitals in the area in which the organisation operates.

 

– Secondly, the organisation may also provide support for families through Projekt Venskabsfamilier [Friendship Families Project] and Projekt Akuthjælp [Emergency Help Project]

 

– To provide support for the elderly in the Banat Province, including residents at Caminul pentru persoane varstnice Lugoj (OPC – Old People Center)

 

– To coordinate activities in the already established groups of members and potentially contribute to the creation of more groups.

 

– To handle the communication and information:

between groups within the organisation

between the organization and the groups

between the Danish and Romanian authorities.

 

To advertise projects within the organisation.

 

To arrange transportation of parcels and letter handling from Denmark to Romania.

 

The organization will be impartial in any and all adoption cases.

 

The organization is apolitical and has no religious aim or direction.

3.

Members

All members must have turned the age of 18 and must have interest in the organizational aims. It is not a condition for the membership that members must participate actively in achieving the aims set by the organisation.

A membership may include more people with the same official address.

Members who wish to end their contact to a child or family – whatever the cause – must inform the coordinator of the group that the child/family is associated with.

4.

Organisation

The organization consists of a number of groups of members. The groups are formed by interests or through geographical commonalities.

All members are encouraged to actively join one or more of said groups, or potentially form new groups, as the majority of the information from the organisation will be conveyed through said groups.

 

New groups have to be approved by the board. No group is allowed to operate in the name of the organization or to indicate an association with the organization without permission from the board.

5.

Activities

The groups can arrange activities, but members are not obligated to take an active part in these activities.

Member or groups of members that plan activities, such as collecting food products or other support goods, parcels, letters etc, are obligated to inform the board about the activities, and to receive approval prior to engaging in said activities.

The board will decide whether to inform other groups of the activities in order to inspire, or in order to avoid internal competition.

The board can decide to shut down/ban activities which do not comply with the aim or interests of the organization.

6.

The general assembly.

The supreme authority of the organisation is the general assembly.

The ordinary general assembly is held every year on 15th of may at the latest.
During even numbered years the assembly will be held on the East side of the Storebælt sea, and in uneven numbered years west of the Storebælt sea.

The assembly date and time will be announced in the members news letter, Mana in Mana, on a date no later than 2 weeks prior to the assembly date.

The announcement will be followed by the agenda, the annual accounts, as well as the proposals which may be discussed at the assembly.

The agenda for the general assembly must include the following points:

Appointment of a chairman

Appointment of the member who will count the number of votes

The board’s annual report

Presentation of the accounts

Presentation of the budget and suggestion for members fee for the coming year

Incoming proposals

Election of the president or the treasurer

Election of members of the board

Election of 1 substitute

Election of an auditor and a substitute auditor

Any other business

 

7.

Extraordinary general assembly

 

In case of 1/5 of the members – or at least 4 board members – wish to have an extraordinary general assembly, the board is obligated to draft such an assembly. However, there may only be two of such assemblies per year. 

The extraordinary general assembly should be held at the latest 6 weeks after the request has been received by the board. The reason for the extraordinary meeting shall be explained in writing.

The extraordinary assembly will be declared within the same rules and manner as the ordinary general assembly.

The reason for the meeting and suggestions for the agenda will be included in the draft of the meeting to the members.

8.

The general assembly and its decisions.

The general assembly may only execute decisions regarding topics stated on the agenda on the meeting declaration.

9.

Economy

The economy of the organization consists in part of membership fees, the amount of which will be decided at the general assembly, and in part of donations and the gathering of funds for the organization at events organized by the board.

All donations/contributions to the organization and its individual projects, must be paid into the organization’s Danish bank account or a Romanian bank account previously approved by the organisation.

The expenses for the transports of parcels to Romania will primarily be covered by members and project groups within the organization, who make a direct use of the transports. The organisation will cover the part of the fees regarding general donations made to the organisation.

If a member has not paid their annual members fee, all other donations from the member at hand will be covering the members fee firstly, and only secondly any other purposes desired by the member.

10.

Administration.

The administration of the organisation will primarily be handled by the board, although possibly assisted by unpaid, voluntary help.

The board can make use of paid help if this is highly needed only, and if the expenses are included in the annual budget.

None of the board members and the intern accountant will be paid. However, any extra costs related to their work, such as phone bills, may be covered by the organisation upon providing the bill.

 

11.

Accountings

The organizational accountings are synchronised with the calendar year.
The treasurer must have all accounts prepared for the external paid accountant by March 15th every year.

The board can authorize all accountings made by the external accountant. The annual balance must be approved by the board and assistant accountant before April 15th.

12.

Votation rights.

Every membership is equal to one vote at the general assembly.
If a membership coveres a family and not one individual, all family members will have the right to speak at the assembly, but the family as a whole has one vote.

In order to gain the right to vote as a member, the receipt for paid membership fee must be shown at the general assembly entrance.

If a member can not participate at the general assembly, the member can gain the right to vote through a written declaration, a power of attorney.
A member can at most represent two votes (including their own).

The power of attorney must always be in writing and signed and must be presented to the board prior to the general assembly. The chairman signs and registers the declarations which releases the votation notes to the carrier of the declaration.

13.

The leadership

The organization consists of a board of 5 members.

The organization is run by the board, which can pass on a power of attorney to the president and treasurer, so that they individually can run the banking department.

The president will be reelected every 2nd on evenly numbered years.

The treasurer will be reelected every 2nd year on unevenly numbered years.

The remaining 3 board members will likewise be reelected every 2nd year, so that on evenly numbered years, 3 board positions are voted upon separated, and 2 positions will be voted upon on unevenly numbered years.

The substitute is elected one year at a time.

Any member who has been a member of the organization for at least 12 months previous to the general assembly, may be elected as president.

The position as president cannot be occupied by a member who is already coordinator for one or more of the groups within the organisation.

The board will elect vice president and secretary on its own, and will determine its agenda likewise on its own.

A supplementary board member which steps into the board in between two general assembly periods, will step into the board in a period which equals an elective period of a board member who has exited the board.

Any member who has been a member for at least 6 months and who can vote at the general assembly can stand to be elected as a board member .

In order for a candidate to be considered for the board, at least 10 members must have appointed the member as a candiate  in writing. The supporters must hand their votes over to the chairman at the general assembly before the beginning of the debate of point 6 of the agenda.

 

14.

Decisions

All decisions, except decisions in regards to changes in the constitution of the organization and in regards to the dissolving of the organization, will be carried out through regular votations, in which case the presidential vote will count for two votes. In order to decide on changes of the constitution at least 2/3 of the members must vote for the changes at the general assembly.

Decisions which concerns dissolving the organization can be constituted only in regards to the rules of constitutional changes. The majority must vote for this matter in two assemblies which follow each other directly with a minimum 1 month period in between the assemblies.

15.

Dissolving the organization

If dissolving the organization is decided by at least 2/3 of the members with a right to vote and within two general assemblies. The amount of liquidation or surplus held after the disolvation, will be donated to another humanitarian or charity organization.

16.

Exclusion

The board can decide to exclude a member who owes the member fee or who is not living up to the duties taken by the member – or who in one way or another is believed to create harmfulness to the organization. The exclusion can be carried out if 2/3’rd of the board members will vote for the exclusion. If the board cannot agree, the matter will be taken to the following general assembly, in which members can vote for or against the exclusion.

17.

Written membership

The data concerning members written into the organizations will only stay within the organization. Members who wish to stay incognito to the other members, must inform the board.
Board and members may not leak information in regards to other members private data without permission of the members in focus.

18.

Responsibilities

No member or board member will personally be liable for the responsibilities which were decided by the organization. Only the organization will be liable with its assets.
No member has economical liability to the organization except for paying the annual members fee.

19.

Protectors

The board can seek a protector for the organization whom the board believe could be of value to the publicity of the organization.

20.

These articles of association have been declared at the general assembly on March 24th 2019, and are valid from this date and onwards, until they further amendments are made at coming general assemblies.