Mødet afholdt på Aktivitetscentret Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse

Til stede: 43 stemmeberettigede medlemmer og 10 fuldmagter.

Jeanette Dyrup bød velkommen og udtrykte håbet om en god og debatskabende generalforsamling.

1) Valg af dirigent Rikke Stackelies blev foreslået og valgt.

2) Valg af stemmeudvalg Hans Olesen, Brian Dyrup og Anne Marie Andersen blev alle valgt

 

BERETNINGER

3a) Bestyrelsen

Velkommen til alle fremmødte, jeg håber vi får nogle hyggelige og konstruktive timer sammen, hvor vi får vendt året der gik, og sammen kigger fremad

Tak til Mona og Freddy for at sørge for arrangementet i dag.

Efter bestyrelsens beretning vil der være en pause, hvor der vil være tid til at få lidt at spise, samt handle i boderne. Endnu engang har vi haft store udfordringer omkring kasserer posten. Tim startede et stort og omfattende arbejde med at forenkle kassererens opgaver, så det fremover vil være mindre tidskrævende at besidde den post. Samt lettere for en ny at over tage. Tim valgte imidlertid at fratræde posten som kasserer, inden dette arbejde var gjort færdigt og afprøvet ordentligt. Endnu engang trådte Mona til. Det har været et kæmpe arbejde, fordi der var ting, der var i gang med at blive ændret, men ikke var gjort færdigt. Det har derfor ikke bare været at tage over, hvor hun slap, da Mona tog posten igen, men har næsten været som at starte forfra. Det kan derfor ikke beskrives, hvilken betydning det har haft, at Mona tog det ansvar på sig. Der skal derfor lyde en særlig tak til Mona.

Nogle af ændringerne har betydet en forringelse af servicen for nogle grupper og medlemmer, og det har naturligt givet nogle frustrationer. Men det er min oplevelse, at det er ved at falde på plads, og at de der havde brug for hjælp i overgangen har fået det.

Den nye kasserer skal derfor køre regnskabet videre i det program og på den computer foreningen har stillet til rådighed. Dette vil gøre det lettere at overtage som ny, og for den tidligere at hjælpe, hvis der stødes på problemer. Vi er meget åbne overfor forslag til forbedringer, men det er samtidig vigtigt, at der ikke for ofte sker store ændringer, da det tager lang tid, før alt er faldet på plads.

Vi har over en længere periode registreret på bruget af foreningens bil i Rumænien, samt udgifterne, der er forbundet med bilen. Da bilen ikke er helt ny mere, bliver reparations udgifterne gradvist større, og brugen af bilen er samtidig blevet mindre, da alle har taget et ansvar for økonomien og de stigende benzin priser. Behovet for bilen har for foreningen og grupperne primært været omkring transporterne, det vil derfor være billigere for os at leje en bil, og i nogle tilfælde vil det også være billigere at tage en taxi, hvis det drejer sig om opgaver centralt omkring Lugoj. Stefan har også haft til opgave at hente medlemmer i lufthavnen, men det vil der kunne findes andre løsninger på. Stefan er fuldtids ansat på Clementina som pædagog, og arbejder ved side af som chauffør for RP92. Vi har derfor besluttet at bilen vil blive afhændet indenfor nær fremtid. Stefan er blevet orienteret. Vi vil fortsat have brug for Stefans hjælp, og skal derfor lave en ny samarbejdsaftale, der imødekommer vores behov. Denne aftale er endnu ikke på plads. Men vi har lagt op til en aftale, hvor samarbejdet bliver koncentreret omkring transporterne.

I de senere år er der igen kommet stor aktivitet omkring indsamling af effekter til vores støttede steder i Rumænien, både enkeltpersoner og grupper iværksætter indsamlinger af legetøj og tøj. Dette ser vi som et positivt tegn på en øget interesse i foreningen, og samtidigt et ønske om at gøre en aktiv forskel. Det er dog vigtigt at huske på, at vores største udfordring ikke er at samle tøj og legetøj nok, men at vi fortsat øger vores medlemsskare og skaffer penge til at dække omkostningerne ved transporterne, samt vores udgifter i Rumænien. Jeg vil derfor opfordre til, at vi alle har en opmærksomhed på at minde hinanden og nye interesserede på, at det koster penge at få tingene sendt derned, og at vi har brug for medlemsskaber. Mange grupper har god erfaring med at sælge de indsamlede effekter på kræmmermarked, hvor pengene går til foreningen, transport af pakker eller andre gode formål.

Samler man flere ting, end man kan bruge til det barn, bunica eller familie, man selv støtter og ønsker at hjælpe et projekt eller et børnehjem, skal dette aftales med kontaktpersonen. Dette er for at sikre at tingene bliver fordelt bedst muligt. Der er dels meget stor forskel på, hvilke mængder de forskellige steder har brug for, men også hvad de har brug for af ting. En god mulighed er også at benytte vores fælles facebook gruppe til at hjælpe hinanden med de ting, vi hver især mangler.

Vi ser desværre stadig ting, der ikke egner sig til at blive sendt andre steder hen end lossepladsen. Hullet og beskidt tøj, og beskidt og ødelagt legetøj. Når tingene er pakket og sendt til lageret, bliver det ikke tjekket igen. Så går vi ud fra, at det er i orden. Det er pinligt at åbne en kasse fyldt med bamser, lige klar til at dele ud på et af hjemmene, og så viser det sig at de fleste er ødelagte og beskidte. Det er respektløst overfor mennesker, der har brug for vores hjælp. Rumænien har skrald nok.

Tidligere har der været ekstra plads på lastbilerne, og for at udnytte det, blev der solgt plads til projekter, der ikke er under vores vedtægter. Da vi ikke længere har svært ved at fylde lastbilerne op, tværtimod, gav det den udfordring at ting til godkendte projekter måtte lades tilbage. De godkendte projekter er følgende: Børnehjemmene F1, Gavojdia, Recas(kun selve børnehjemmet), CP11 og AOH da det er lagt ind under CP11, hjemmet i Timisoara, og følgende projekter Casa Clementina, Casa Flora, Bunica, og venskabsfamilier. Ønsker man at sende til andre steder end disse, skal dette aftales med transportudvalget, og det vil være disse ting, der bliver efterladt hjemme, hvis der ikke er plads nok på lastbilerne uanset om der er betalt for det.

Vores nye børnefordeler, er Pernille Danielsson.

Hjemmesiden er blevet overtaget af Lone Israelsen, og har været igennem en stor ombygning, men er nu på plads og fungerer. Der er allerede nu modtaget stor ros for den enkle og overskuelige opbygning, som vi håber, gør det mere overskueligt både for medlemmer og ikke medlemmer at finde de oplysninger de har brug for. Samtidig skal hjemmesiden også fungere som vores reklame udadtil, og gerne gøre flere interesserede i vores forening.

Vi har haft nogle udfordringer med direktoratet i løbet af året omkring vores brug af billeder i officielt øjemed. Dette skyldes dels at den rumænske lovgivning er blevet skærpet omkring børnehjems børnenes ret til privatliv og dels et forskelligt syn på billederne. Det betyder billeder, der bruges officielt til hjemmeside eller presse, skal være gruppebilleder, eller billeder hvor ansigtet ikke er tydeligt. Dette gælder kun børnehjemsbørn og ikke familier og bunicaer, da de selv er indforstået med vores brug og behov for billeddokumentation. Dog skal vi altid være opmærksomme på at dokumentere uden at udstille. På medlemmers egne facebook sider, må gerne være billeder med de børnehjems børn man har et forhold til, da dette vil blive betragtet som private billeder. Nogle har undret sig over, at vi oplever restriktioner, når flere børnehjem selv har en facebook side, hvor de lægger billeder ud. Børnehjemmene er underlagt samme regler, og der bliver også holdt øje med deres brug af billeder, men de kan spørge de enkelte børn om tilladelse, det kan vi ikke.

Hvis man skal besøge sit barn under en rejse til Rumænien, uanset om det er med foreningens transport eller på et andet tidspunkt, skal der gives besked til formanden, og såfremt man ønsker sit barn med på hotel, skal der også orienteres om dette. Direktoratet noterer så hvilke børn, der får besøg. Det er vigtigt at vi hele tiden husker, at børnene bor og har deres daglige liv i Rumænien, og vi er så heldige at vi har mulighed for at komme på besøg, og være en del af deres liv der. Vi kommer altså som gæster, og skal respektere deres regler og kultur, også når vi ikke altid er helt enige. Som medlem af Rumæniensprojektet repræsenterer man ikke kun sig selv men også foreningen, når man kommer som gæst i Rumænien. Derfor har det konsekvenser for foreningens samarbejde, hvis aftaler indgået med vores samarbejdspartnere og børnehjemmene ikke overholdes. Jeg oplever både fra direktoratet og fra børnehjemmene en stadig større ansvarlighed overfor de børn de skal passe på. Jeg ser derfor også restriktionerne som et positivt tegn, og jeg oplever generelt vores samarbejde som uproblematisk og med stor åbenhed og respekt.

Direktøren for børnedirektoratet Mrs. Milutinovici ønsker endnu engang at takke alle i foreningen for vores fortsatte engagement i området og ikke mindst børnene. Hun understreger, at vores fokus på relationerne til de mennesker vi hjælper er unikt for os, og er af stor vigtighed for samarbejde og udviklingen af deres område. Hun er selv meget nysgerrig på, vores kultur, vores måde at organisere os på, vores åbenhed i kommunikation og ikke mindst vores måde at se kvinder på.

Jeg har mødt tidligere børnehjems børn, der fortæller at de har mistet kontakten til deres danske familie, nogle fortæller, at familien har givet besked, om at de nu er voksne, og må kunne klare sig selv. Det har de stor forståelse for, også hvis den danske familie af andre årsager ikke længere har mulighed for at hjælpe økonomisk eller sende pakke, men de er alle kede af at have mistet kontakten, og dermed relationen til den person eller familie, der i mange år har været deres gennemgående holdepunkt. De har ikke mindre brug for hjælp og støtte, fordi de er blevet voksne.

Vi er en forening i udvikling i en verden, der udvikler sig, og det er vores opgave at få vores historie og værdier med, samtidig med at vi følger med og justerer vores hjælp, så den passer til det vi møder i dag. At ændre ting, betyder ikke, at det fra starten ikke var det rigtige at gøre, men blot at tiden er en anden. En af de store udfordringer vi har, er at foreningen består af mange små projekter, og at grupper og medlemmer er fordelt over hele landet. Her har tiden dog arbejdet med os, da vi i dag har facebook, hvor vi nemt kan komme i kontakt med hinanden. For selvom vi hver især er optaget at forskellige projekter, børnehjem og vores egne kontakter i Rumænien, er vi stadig alle sammen medlemmer af den samme forening, og er afhængige af, at den fungerer optimalt. Så når grundlæggende elementer i foreningen mangler eller har brug for hjælp, har vi brug for en samlet forening, der tager ansvar og hjælper med at løse opgaven.

Beretningen blev uden kommentarer godkendt.

 

3b) Temadebat

Bestyrelsen havde lagt op til en tema-debat om foreningens fremtidige arbejde i Rumænien. Jeanette Dyrup kom med et debatoplæg:

Heldigvis er der sket meget i de år Rumæniensprojektet har eksisteret. De generelle forhold i Rumænien er blevet bedre og der er kommet flere organisationer til hjælp, herunder også Rumænske. De sidste par år, har vi registreret en del aktivitet primært på Gavojdia og F1 fra amerikanske baptister. Vi har derfor i bestyrelsen spurgt os selv, om der stadig er brug for vores hjælp i den form den er nu. Vores hjælp består af generel hjælp i form af tøj og andre indsamlede effekter til børnehjemmene og de projekter der hører under vores vedtægter. Derudover er en vigtig del i vores forening og transport, de personlige pakker som hvert barn på et af de støttede børnehjem modtager.

Der er ingen tvivl om, at behovet på de børnehjem vi støtter er forskellige, og hjem som CP11 og Camin Spital kan aftage langt flere ting. Dels er der flere børn og voksne på de steder, og dels er det ikke de steder, der modtager anden hjælp.

Vi har derfor valgt at kigge nærmere på behovet på F1 og Gavojdia.

Jeg har i direktoratet spurgt ind til deres samarbejde med andre hjælpeorganisationer herunder baptisterne, samt betydningen af den hjælp.

De fortæller, at langt de fleste hjælpeorganisationer laver en samarbejdsaftale på et bestemt projekt som f.eks. en legeplads, derefter er de væk igen. Baptisterne tilbyder engelsk undervisning, de har afholdt nogle sommerlejre, og har hjulpet med renovering af en lejlighed i Gavojdia.

Rumæniensprojektet er de eneste med længere varende samarbejdsaftale, hvor også vi har forpligtigelser. Direktoratet giver udtryk for, at de stadig er afhængige af de hjælpeorganisationer, der kommer og tilbyder deres hjælp. Under transporten i oktober var vi særligt opmærksomme på, hvordan børnene reagerede på transporten, os og pakkerne. Med tanke på om de stadig har brug for det vi sender, og det at få en pakke. Jeg oplever ikke, at glæden er blevet mindre.

Behovet har til en vis grad ændret sig, de har tøj at tage på og mad at spise, også hvis vi ikke var der. Men der er ingen tvivl om, at det ville være meget skrabbet, hvis vores hjælp ikke kom. Kampen og tyveri imellem børnene ville givetvis heller ikke blive mindre. Det betyder ikke, at jeg ikke mødte enkelte børn/unge, der havde en finere telefon end jeg og sikkert smartere og dyrere tøj.

Ca. 12 børn samlet fra Gavojdia og F1 har en tættere tilknytning til Baptisterne, og bliver inviteret med ud at spise, får nyt tøj og telefon. Der er ca. 170 børn samlet på de to hjem. En stor del af børnene på F1 og Gavojdia har en dansk kontaktfamilie, og bliver lidt ekstra forkælet. Er det tid til ændringer af vores hjælp, skal vi drosle ned på noget? Skal alle børn på hjemmene stadig have en pakke hver? Eller kun 1 gang om året? Hvilken betydning ville det få for vores forening, hvis vi ændrer på dette?

Debat: Mona Ancher: Støtter vi med de rigtige ting. Det kan være svært at få nye medlemmer, når man på facebook og andre sociale medier kan se, at børnene har alt. Det giver måske mere mening at yde hjælp til venskabsfamilier!

Grethe Oddershede: Der er langt fra børnenes ønsker til det realistiske, hvad foreningen og dens medlemmer kan præstere.

Ulla Mortensen: Baptisterne har lavet et skel mellem børnene. Nogle få bliver privilegeret på bekostning af de mange. Måske skal vi begrænse os til én pakke til børnene om året til børnene på Gavojdia.

Vivian Røgind: Kan vi gøre nogen forskel med de pakker vi nu sender? Måske skulle vi se os om efter andre børnehjem, hvor behovet er større! Børnene tror, at vi er rige og at Danmark flyder i mælk og honning. De tænker mere på materielle ting end på underbukser! Det bør ikke være noget problem, at sige fra over for børnene. Større ting bør sendes til fælles brug i lejlighederne eller til børnehjemmet. Der er stor risiko for, at ting bliver solgt på markederne hvis de går til enkeltpersoner. Der er kommet mange genbrugsbutikker i Lugoj. Kan vi bidrage meget mere med praktisk arbejde?

Annelise Olsen: Enig i, at vi bør se på de ting vi sender derned. Min energi kan bruges andre steder, hvis tingene er forkerte. På AOH og CP11 står det sløjt til. De fysiske rammer på Gavojdia er stærkt nedslidte. Kan vi støtte fællesskabet? Vi bør måske også købe større ting, vaskemaskiner etc. i Rumænien i stedet for at sende tingene fra Danmark. Vi kan måske hjælpe et mindre samfund/område, så de undgår at skulle sende deres børn på børnehjem.

Lisa Hass: Det siges, at der mangler sko og tøj på Gavojdia. Sidst blev der sendt 104 kasser med nyt tøj, men hvor er alt dette blevet af? Vi bør måske også passe på, ikke at sprede vores aktiviteter for meget men mere satse på skole/uddannelsesstøtte. Lene Olsen: Sætter vi forventningerne for højt hos børnene. Tidligere sendte vi ”postkasser” men sender i dag banankasser eller flyttekasser med ting. Kan vi kanalisere mere ud til venskabsfamilierne. Skal vi ændre vort formål? Vi bør måske kun støtte børnehjemmene og venskabsfamilierne!

Daniel: Vi skal passe på, med ikke at skabe misundelse blandt børnene Det kan give nogle spændinger og hærværk på andres ting. Vi bør måske først give børnene en telefon og andet teknisk udstyr, når de flytter fra børnehjemmene! Lisbeth Balslev: Der er hårdt brug for specialbøger og sko. Sonja Larsen: Der mangler tøj blandt fattige familier. Der udvises en større taknemmelighed blandt disse, når ting uddeles.

Sille Nielsen: Baptisterne støtter ”kun” 12 børn. Hvad med resten. Der er nemmere for foreningen at erhverve ting og sende det til Rumænien end at folk til at give penge. Støtter dog, at større ting bør købes i Rumænien. Vivi Eriksen: Har tre børn på Gavojdia. Hun synes tingene forsvinder. Synes også, at fattige familier fremsætter urealistiske ønsker, i form af f.eks. vaskemaskiner selv om de ikke har indlagt strøm. Tingene sælges bl.a. for spiritus.

Jeanette Dyrup: Der er kommet ny leder på F1. Hun har meddelt baptisterne at enten skal alle børnene med på lejre ellers ingen. Hun har styr på baptisterne.

Brian Schaleck: Vi bør skelne mellem børnepakker og institutionspakker. Kontaktpersonerne bør melde ud med, hvad børnehjemmene har brug. Der bør udarbejdes en liste over børnehjemmenes behov.

Anne Marie: Vi bør give nye medlemmer en bedre information om, hvad det bedst kan betale sig at lægge i pakkerne og advare mod at lægge under for ”dyre vaner”. Børnegrupperne bør efterlyse børnehjemmenes behov f.eks. bleer, sengetøj, håndklæde o.lign. Disse ønsker bør fremgå af hjemmesiden. Kontaktpersonerne bør være mere opsøgende.

På baggrund af den meget positive og konstruktive debat enedes man om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med de fremsatte ønsker og spørgsmål.

Arbejdsgruppen kom til at bestå af:

Annelise Olsen

Daniel

Lone Israelsen

Vivian Røgind

samt 1 bestyrelsesmedlem

 

3c) Transportudvalget.

Beretning aflagt af Brian Dyrup. Siden 2007 har Brian Schaleck sørget for vores lager i Lunderskov, men nu er det slut. Han har valgt at fratræde som lagermand til fordel for lidt ekstra uddannelse. Det skal dog lige siges, at han ikke forlader transportudvalget. Vi har ham stadigvæk i udvalget. Brian skal have en stor tak for alt det arbejde, han har stået for på lageret.

I forbindelse med at Brian Schaleck stopper, har jeg oprettet et lager-hold, der sammen kommer til at stå for alt omkring lageret, så det ikke længere er én person, der står med hele ansvaret. Lagerholdet består af Hans Olesen, der også er blevet medlem af transportudvalget igen. Grethe Oddershede, der allerede har været en stor hjælp på lageret, og Annette Enemark, der også tidligere har været en del af transportudvalget.

Til foråret vil der være et lille nyt tiltag ved opsamlingsstederne. Jeg vil sende en komplet liste til stederne med navne på alt og alle som vi har med at gøre, så de steder hvor der modtages pakker og effekter, vil de blive registreret med det samme, som modtaget og betalt. Jeg har indtil videre kun fået positive tilbagemeldinger og det glæder mig meget, da registreringen af pakkerne virkelig er det, der lægger et stort pres på os, da vi kun har ganske få dage til at gennemgå alle pakker/effekter, som er noget i omegnene af ca. 2400 pakker og 13.000 kg samt 7000 kg mad. I forbindelse med, at vi har et stigende antal pakker /effekter, prøver vi også at lave lidt om på lageret. F.eks. bliver det delt helt op så pakker/effekter til samme sted står helt alene. Så er det nemmere at sortere fra, hvis vi ikke har plads på lastbilerne, hvor det før var sværere da flere steder stod imellem hinanden.

Den anden ting er, at der kommer en mindre lastbil til Sjælland af to grund. Den ene er økonomi. Vi skal spare, hvor vi kan og det koster 11.000 kr. at hente pakker/effekter på Sjælland, så en mindre lastbil vil lige tage toppen af dette. Den mindre lastbil vil svare til den mængde, der vil være plads til, når transporten pakkes. Vi har nu flere gange ikke fået tømt lageret ved transporterne, hvilket ikke er særlig hensigtsmæssigt, da vi har ting, der ikke har godt af at overvintre. Derfor forsøger vi nu at løse tingene på denne måde.

Vi har for et par gange siden gjort det, at i Timisoara, inde ved Herbei, har vi læsset de sædvanlige varer af til Herbei og resten er blevet læsset af direkte fra lastbilen til modtageren. Vi har holdt der en time, hvor man har kunnet komme og hente ting. Vi er der ca. kl. 11.00 om torsdagen. Dem, der ikke kommer, må hente deres ting i Lugoj. Vi gør det sådan her, da Herbei går på pension til maj til næste år, og vi ved ikke hvem hans efterfølger bliver, og om vi kan have samme sikre aftale med den nye leder. Så sig det videre; giv alle i kender besked; tidspunktet kan ses på RP92.dk – hjemmesiden. Når vi nærme os afrejsedagen, vil vores ugeplan ligge der, så i kan se, hvad der sker i løbet af ugen. Fra nu af og fremover vil der være lukket på lageret i juli og december. Vi vil fremover kun have fysisk åbent på lageret den første lørdag i hver måned fra kl. 9 til 12 og her kan der så også købes pakkemærker – dog kun mod kontant betaling.

Husk, at når i sender indenrigs, så ring og lav en aftale med Grethe Oddershede eller Annette Enemark, så de kan komme og åbne og dem der modtager også lige må ringe til Grethe Oddershede eller Annette Enemark, så vi ved at det rent faktisk bliver afhentet, og der skal laves en ny aftale for hver gang, og for nemheds skyld så helst være i banankasser eller andre kraftige kasser.

Så er der lige et par datoer. Der er madindsamling den 27. og 28. februar og afhentning den 1. marts. Der er madsortering lørdag den 14. marts kl. 9 og så er vi i Rumænien i uge 17.

Endelig vil jeg gerne sige en stor tak til alle dem, der har hjulpet os i løbet af året, og en tak til EUC, Niels Kristensen og alle hans elever for den hjælp de giver os. Kommentarer: Der blev rejst en del spørgsmål om konsekvenserne af, at køre med en mindre lastbil fra Sjælland til Jylland. Hvordan skal begrænsningen finde sted? Mange af børnepakkerne laves på Sjælland. Skal der flyttes flere af disse opgaver til Jylland? Skal der sættes en begrænsning på hvor mange kasser f.eks. Projekt Sko må sende? Skal der fortsat kunne sendes navneløse pakker og så evt. kun et begrænset antal pakker til hver familie? Der bliver i dag kørt med en større lastbil end tidligere, men det er først efter at der er igangsat en større tøjindsamling, at pladsproblemet er opstået. Man bør tænke over, hvad der sendes af sted og evt. begrænse tøjpakker og f.eks. møbler. Skæbnen og den gode vilje har indhentet os. Brian Dyrup: Problemet er opstået, fordi ting er begyndt at hobe sig op på lageret i Jylland og det er vigtigt, at det der også pakkes kommer frem. Det er dyrt at sende en ekstra lastbil af sted. Transportudvalget vil tage stilling til de fremsatte kommentarer.

 

3d) Børnerejser

På vegne af Jette Broberg aflagde Jeanette Dyrup beretningen. Til sommerrejserne var der desværre kun tilmeldt 6 børn, hvorfor det kun blev til en 2 ugers periode for disse. Til julerejserne i år er der i skrivende stund tilmeldt 11 børn. Det er 1 mere end sidste år. Der har hverken ved julerejserne i 2013 eller sommerrejserne i år været problemer. På sommerrejserne var der 2 børn, der var i Danmark for første gang og det gik fint. Jeg håber, der vil komme flere tilmeldinger til sommerrejserne 2015, så der kan bliver mere end en periode. Da der på grund af kun 3 udgivelser af vort medlemsblad vil tilmeldingsblanketterne til sommerrejserne være med i næste udgave med sidste tilmelding den 15. april 2015. Den kan desuden findes på vor hjemmeside under børnerejser. Her finder man også børneattesten. Vivi Røgind efterlyste en familie der kunne huse en pædagog til børnerejserne.

 

3e) Blad

Freddy Christiansen aflagde beretningen. Han redegjorde for beslutningen om at reducere antal udgivelser med, at det var blevet dyrere, at udsende bladet, og at der ikke rigtig var materiale nok til fire blade. Det gav nogle omlægninger med hensyn til varsling af rejser m.m., men han håbede på, at der ville være forståelse for dette. 3f) PR-udvalg Kim Balslev aflagde beretningen. Udvalget står til rådighed, med skrivning af artikler til f.eks. lokalaviser. Der havde ikke været nogen henvendelser i årets løb.

 

3g) Fundraisingudvalg

Sille Nielsen aflagde beretningen. Der har kun været søgt fondsmidler til sommerlejr. Kommentarer: Preben Martinsen: Der burde søges fondsmidler til ekstra transport hos bl.a. Novo Nordisk, Tips & Lotto, Honoratiores m.fl. Andre organisationer havde modtaget transportstøtte, så hvorfor så ikke os?

 

3h) Hjemmesiden

Lone Israelsen aflagde beretningen. Der var nu åbnet en ny hjemmeside for foreningen. Der var samtidig igangsat en større renovering af de informationer, der lå på den gamle hjemmeside, og alle bør bidrage med tekster til deres egne projekter eller rettelser til dem, der allerede er lagt ind. Der mangler også indlæg fra enkelte grupper, ligesom f.eks. vedtægter og andre informative oplysninger endnu ikke er helt på plads. Der arbejdes videre med hjemmesiden. Når hjemmeside er på plads, modtager bestyrelsen et kursus i vedligeholdelse af siden, så flere får mulighed for at præge den. Kommentarer: Stor ros til den nye hjemmeside.

 

3i) Mødrehjælpen

Inger Brøndum aflagde beretning: På Casa Floras og gruppens vegne tusind tak for alle pakkerne m.m. Tak for økonomisk hjælp. Tusind tak for til dem, der har besøgt os i årets løb, og tak for alle de poser kaffe der blev lagt på køkkenbordet. Det gør, at næsten hele tiden har bønner til en tår kaffe til alle mødre, der kommer på besøg. Tak. Monika og hjælperne driver ”Casa Flora” perfekt. Mange møde kommer med deres børn. Antallet er svingende men 15-20 mødre og ca. 25-30 børn pr. uge. Behovet for hjælp og støtte er alsidig. Manden drikker, er voldelig, rejser til udlandet for at få arbejde og ”glemmer” at sende penge hjem. Konen har ikke midler til mad, husleje m.m. Der kan være problemer med børnene, der er urolige, mistanke om dårligt syn, sukkersyge m.m. Monika lytter, råder og går til relevante institutioner. Børnene leger på legepladsen, og i huset, som fyldes op med legetøj ved hver transport. Monikas parole er: Vil du nyde må du nyde: støvsuge, feje, vaske gulv, feje fortov pg gårdspladsen luge og holde orden i blomsterbedene lave kaffe saft, vaske op. Alle går til opgaverne med energi og godt humør. Kun meget få afviser at gøre noget og det får konsekvenser. Monika har hele tiden projekter i gang i huset og ud af huset til gavn for huset Casa Flora”. Hun har god kontakt til byens ledelse skoler, højskoler, holder foredrag, også udenfor byen. Det skaber stor interesse og giver mange besøg af frivillige. Hun deltager selv i møder, kurser m.m. Hun har løbende besøg af TV, pressen, afholder fest og hygge på alle de ordinære festdage, for alle husets brugere, naboer og særligt indbudte. Vi håber med tiden at ”Casa Flora” kan blive en fast del af det tilbud byen har til denne gruppe udsatte som er vores klienter. Jeg har hørt fra flere nye medlemmer, at de troede, Rumæniensprojektet kun var et projekt der kun tilgodeså børnehjemsbørnene. Men det er jo meget mere: Bedstemødre, fattige familier, sygehusafdelinger, fårehyrder, produktionsskole, sigøjnerlandsbyer. ”Casa Floras” mål er at hjælpe og støtte børnehjemsbørn som er blevet voksne. Tak for ordet.

 

3j) Casa Clementina

Birgit Christensen aflagde beretningen: Tilgangen af unge fra vore egne børnehjem er faldende. Der er meget få i vores aldersgruppe. Derfor har vi taget med fra andre sider, fosterfamilier, fattige familier og andre børnehjem. Det betyder, at der i den nuværende flok af unge er større spredning end tidligere, med hensyn til formåen. Der er flere der skal lære helt balsale ting. Heldigvis er vore ”gamle i gårde” vokset med opgaven og har udviklet sig til de gode rollemodeller. Efter en indkøringsperiode er alt i huset nu ved at finde en rolig gænge. Som det fremgår af nyhedsbrevet, er haven nu hegnet ind og det håber vi giver større udbytte og større lyst til havearbejde. De gamle termostater er skiftet ud, hvilket skulle medføre en besparelse på varmeregningen. En vigtig indtægtskilde er værelsesudlejningen. Vi har fået doneret box-madrasser fra Danmark og nogle af disse er nu på danskerværelserne. Så alle skulle for eftertiden kunne sove ordentligt. Tak til alle, der har støttet os. Især stor tak til Poul, der flere gange årligt for egen regning tager ned og holder øje med det håndværksmæssige i og omkring huset og foretager nødvendige udskiftninger og reparationer. Tak for ordet.

 

3k) Bunica projekt

Grethe Oddershede aflagde beretningen. Projektet går godt. Vi modtager mange pakker uden modtagernavn men ønsker fremover kun pakker med navn.

 

3l) Venskabsfamilier

Jeanette Dyrup aflagde beretningen: Af respekt for familierne har vi valgt at skifte betegnelse fra Fattige Familier til Venskabsfamilier. Familierne er blevet bedre til at hjælpe sig selv og hinanden, men har også store materielle ønsker i stedet for mere praktiske og realistiske ting. Det gælder om at spørge ind til, hvad deres behov er. Flytter familien til udlandet, så er man ude af projektet. Generelt er familierne glade for den danske kontakt.

 

3m) Projekt uddannelse

Lisbeth Balslev aflagde beretningen: I skoleåret 2013/14 har vi haft 23 studerende. Heraf har 11 unge afsluttet deres eksamen og har forladt hjemmene. Der er i uddannelsesåret 2013/14 brugt 134.034 kroner til f.eks.: Uddannelsesrelateret kørekort til 2 elever. Universitetsgebyrer, engelskkurser, 1 tyskkursus, 1 franskkursus, seksualkurser, skolemateriale, diverse bøger, eksamensgebyrer og eksamenspapirer. Diverse obligatoriske materialer til sygeplejestuderende, 1 pc-kursus, træningskursus i turisme for 2 elever, madlavningskursus for 5 elever, truckførerkursus og certifikat. Psykopædagogisk kursus til 1 teologistuderende, studieindmeldelsesgebyrer for flere elever, materialer til kunststuderende, ekstra matematik for 2 elever. Frisørskole for 1 elev, studietur for 12 unge fra Timisoara, temadag om ludomani, alkohol og stofmisbrug. Diverse personalekurser. I skoleåret 2014/15 er tilmeldt 10 unge på nuværende tidspunkt. Da der ikke er udsigt til de store donationer i øjeblikket, vil der fra 2015 blive skåret ned på udgifterne, så der er penge til, at de unge, vi har sagt ja til, kan gennemføre deres uddannelse. Hvor mange nye studerende, der i skoleårene fremover er penge til, vil vise sig. En lille sidebemærkning: Jeg ærgrer mig hver gang, jeg hører, at en ung, der har gennemgået en universitetsuddannelse på 3 eller 5 år, er rejst til Danmark for at stå i en McDonald restaurant eller gå med aviser. En anden ting, jeg lige vil nævne: De 3 sygeplejeelever vi betaler til, får job i Tyskland, som forlanger, at de får uddannelsen i Rumænien. En uddannelse, som VI altså har betalt! Til slut vil jeg takke Børneshoppen for donationen til Projekt Uddannelse.

 

3n) Projekt Sko og Briller

 

Lisa Hass aflagde beretningen. Der er blevet uddelt sko til alle børnene på F1. Direktoratet betaler glas til dem der får udleveret brillestel. Der er i år indsamlet 1.122 par nye sko, 614 sæt brillestel og 226 brille-etuier.

 

3o) Butiksudvalget Søborg

Der er for tiden 12-13 frivillige i Børnebutikken i Søborg. Butikken har sidste år givet et overskud på kr. 239.000. Der har været indsendt 13 ansøgninger og alle har fået hvad de søgte om. I alt er der uddelt kr. 204.500. CP11A samt AOH = kr. 12.500 CP11 = kr. 14.500 Casa Flora = kr. 15.000 F1 = kr. 2.500 Gavojdia = kr. 10.000 Clementina = kr. 35.000 Recas gruppen = kr. 8.500 Bunica Projekt = kr. 2.500 Projekt Sko og Briller = kr. 9.000 Timisoara = kr. 20.000 Transport udvalget = kr. 30.000 Projekt uddannelse = kr. 30.000 Venskabsfamilier = kr. 15.000

 

3p) CP11 og CP11A

Ulla Danielsson aflagde beretningen. Der mangler personale på CP11 og især i terapien, men der bliver omkring 20 flere ansatte i 2015. På CP11A er alle værelser blevet malet. Beboerne laver mange fine ting, der nu er givet tilladelse til, at må sælges i Timisoara på bl.a. julemarkeder.

 

3q) Gavojdia

Ulla Mortensen aflagde beretningen. Der er istandsat flere lejligheder end dem baptisterne har renoveret. Det er nødvendigt at indkøbe mad og rengøringsmidler til børnehjemmet.

 

3r) Timisoara

Sille Nielsen aflagde beretningen. Herbei fratræder sin stilling. Man kender endnu ikke navnet på den nye leder. Der er p.t. 30 børn tilknyttet udslusningshjemmet.

 

3s) Københavnergruppen

Mona Ancher aflagde beretningen. Opsamling af pakker på lageret i Herlev er ved at overstige lageret kapacitet og blokerer for andre brugere af huset. Fremover skal pakker afleveres på selve afhentningsdagen, så de kan blive læsset direkte på lastbilen. Lokalerne i Herlev er stillet gratis til rådighed og vi lever derfor på lånt tid.

 

3t) Midtjyllandsgruppen

Inger Brøndum aflagde beretningen. Gruppen fungerer og man holder ved, så længe der er kræfter og frivillige.

 

3u) Sydjyllandsgruppen

Vivi Eriksen aflagde beretningen. Det har været en stor succes, at vejlede ikke mindst nye medlemmer i, at lave pakker og indhold.

 

4) Forelæggelse af regnskab

Mona Ancher fremlagde regnskabet. Regnskabet har været optrykt i medlemsbladet. Tim Toxværd-Larsen havde lagt et stort arbejde i at ændre regnskabsførelsen, således at det var blevet mere gennemskueligt og nemmere at lave. Regnskabsårets resultat giver et overskud på kr. 61.086. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Der er 268 støttemedlemmer og 187 kontaktmedlemmer. Der har været en nettotilgang på 20 medlemmer.

 

5) Forelæggelse af budget for 2014/2015

Mona Ancher fremlagde budgettet. Der fremlægges et budget der viser et overskud på kr. 18.000. Der er allerede modtaget tilskud fra Tips & Lotto på kr. 80.000

 

6) Indkomne forslag

Mona Ancher og Freddy Christiansen havde indsendt en række forslag til vedtægtsændringer. Lene Olsen havde indsendt tre forslag til vedtægtsændringer. Alle forslag blev gennemgået og begrundet. De vedtagne forslag indskrives i vedtægterne og nye vedtægter lægges på hjemmesiden.

 

7) Valg af formand og kasserer

Som følge af en vedtægtsændring vælges både formand og kasserer direkte på generalforsamlingerne fremover.

Som formand valgtes Jeanette Dyrup for 2 år.

Som kasserer valgtes Mona Ancher for 1 år.

 

8) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Grethe Oddershede

Tove Kold

Bodil Donnerup

 

9) Valg af suppleanter for 1 år

Pernille Danielsson

Annelise Olsen

 

10) Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Hanne Eriksen

Revisorsuppleant Rikke Stackelies

 

11) Eventuelt

Mona Ancher opfordrede alle til at tilmelde sig betalingsservice. Havde man brug for brochurer, girokort m.m. ligger det fremme til fri afbenyttelse. Det er dyrt at sende materialet rundt med posten. Bankkonti til Bunica og Venskabsfamilier er blevet lukket. Clementina og hovedkontoret har egne konti. Sille Nielsen efterlyste referater på hjemmeside. Der har ikke været nogen siden januar 2014. Freddy Christiansen oplyste, at man ikke ville lægge referaterne ud på hjemmesiden i den udsendte form som til bestyrelsesmedlemmerne, men skrives som et ”redaktionelt” referat. Dette af hensyn til de følsomme personoplysninger der kan indgå i bestyrelsens diskussioner. Har man ikke mulighed for at se referatet fra generalforsamlingen på internettet, kan disse rekvireres ved henvendelse til Mona Ancher og vil blive fremsendt som post.

Referent Freddy Christiansen 28. november 2014