Information til pakkefamilier

Som nye medlemmer – og nu kontaktfamilie til et rumænsk børnehjemsbarn – har I sikkert en række ubesvarede spørgsmål omkring kontakten til ”jeres barn”. Spørgsmål, som vi i dette informationsmateriale vil forsøge at besvare: 

 • Hvad indebærer det at være kontaktfamilie til et rumænsk børnehjemsbarn?
  Som kontaktfamilie forpligtiger I jer til at sende jeres barn en pakke eller penge 2 gange årligt med foreningens transport, samt løbende at sende breve til barnet. Kontaktfamilien skal selv holde sig orienteret om afleveringsfristerne til pakketransporterne via medlemsbladet Mână in Mână.  
 • Hvad er foreningens transport?
  Foreningen gennemfører 2 årlige transporter af gavepakker, fødevarer, tøj og gods til vores børnehjem. Ved selv at køre gavepakker m.v. ned til hjemmene, er vi sikre på, at al gods, inkl. vores gavepakker, når frem til børnene. 

 Hvad lægger vi i pakken til ”vores” barn?
Vi henviser til det tidligere Indlæg om dette emne

 

 • Hvad med breve til barnet?
  Det er en god ide at sende postkort i kuverter eller breve. Korte sætninger på rumænsk – ellers kan engelsk også benyttes, da enkelte af personalet og nogle af børnene taler dette sprog. Forvent dog ikke at få svar, da børnene ikke har mulighed for at sende breve. Vi bestræber os på, at alle børn skriver til deres familie mindst én gang om året. Det anbefales, at man kun sender almindelige breve, da der skal betales told ved modtagelse af pakker/prøvekuverter, og det har børnene ikke penge til. Rumænske frimærker kan købes på foreningens kontor i Søborg. I dag er en del af de ældre børn på facebook med deres danske familier, hvor de så har kontakt.

 

 • Kan vi besøge barnet?
  Er I i Danmark blevet godkendt som kontaktfamilie, er I altid velkomne til at besøge jeres barn, blot børnehjemmet underrettes forinden. Kommer I udenfor transporten, skal børnehjemmet have børneattest på alle voksne, der kommer.
  Går jeres barn i skole, kan I som regel kun få barnet med, efter at barnet har overstået lektielæsningen. I forbindelse med weekender er der intet problem. Husk pas! Hjemmene kræver forevisning af pas samt underskrift på en blanket. Indhent altid tilladelse, hvis I ønsker at tage barnet med uden for byen.

Referat fra generalforsamling marts 2019

Referat fra Rumæniensprojektet af 1992’s ordinære generalforsamling i kantinen på Skt. Hans Skole i Odense
søndag den 24. marts 2019


29 medlemmer var mødt frem.

Bodil Donnerup sørgede for frokostsandwiches, kaffe og kage. Stor tak til Bodil.
Transportudvalgets formand, Søren Martin Sørensen, blev valgt til dirigent og styrede
med vanlig kompetence slagets gang.

Formand Lisbeth Balslev aflagde derefter bestyrelsens beretning:
Med mindst mulig margin blev det på den ekstraordinære generalforsamling i Odense
sidste efterår afgjort, at Rumæniensprojektet af 1992 skal fortsætte.
Så her står vi nu på endnu en ordinær generalforsamling efter snart 27 års flot arbejde.
Hvor længe vil det være muligt at fortsætte?
Nu tager vi i hvert fald fat på endnu et foreningsår – med en skrøbelig økonomi, færre
medlemmer end nogensinde og en decimeret bestyrelse på fem medlemmer.
Vi har også måtte sige farvel til Midtjyllandsgruppen og Sydjyllandsgruppen, Bunicaprojektet står foran nedlæggelse, og Udslusningshjemmets gruppe arbejder på, at vi skiller
os af Casa Clementina. Børnerejser er IKKE længere en del af Rumæniensprojektet, og
som konsekvens heraf er foreningens sekretær i Lugoj, Mihaela Teodorescu, nu ansat på
halv tid.
Det er også vemodigt at se, så få der møder til generalforsamling nu – med tanke på de
fyldte sale i f.eks. Taastrup Medborgerhus for år tilbage.
Ikke desto mindre: Vi tager fat!
Heldigvis har der også været noget at glæde sig over siden efterårets ekstraordinære
generalforsamling.
Børneshoppen i Søborg kører fint med god omsætning og overskud.
Og F1 -gruppen er genopstået, anført af unge kræfter, som yder en stort indsats, der er
værdsat af hjemmet i Lugoj.
Positivt er det også, at forårstransporten er på plads, og vi arbejder på også at få en
efterårstransport på plads.
Den 9. februar lukkede vi vores gamle lager ved Jordrup og flyttede vores habengut til
opbevaringsfirmaet Dit Pulterkammer på adressen Essen 8 i Koldings sydlige
industrikvarter. Her har vi fået fin og gratis plads i en hal, som vi kan bruge i forbindelse
med vores halvårlige transporter.
På Sjælland lejer vi os ind for små penge hos firmaet Shurgard i Herlev.
Den 20. januar havde vi et godt møde i formandens hjem med ledere af grupper og
udvalg. Der var en klart positiv stemning for at vi fortsætter med meget af vores arbejde.
Ikke mindst ser det ud til, at handicapcentrene CP 11 børn og CP 11 voksne bliver vigtige
samarbejdspartnere. De er på CP 11 meget glade for al den støtte, de kan få.
Det er også værd at bide mærke i, at børnedirektoratets leder i Timisoara, Monica
Trusca, varmt takkede for vores indsats, da jeg i november mødtes med hende. Hun
håber, at vi fortsætter.
Det varsler dog nye tider, at Direktoratet planlægger at lukke børnehjemmene i Timis
Amt i 2020-22 til fordel for fosterfamilier og små enheder. Der er nu kun 200 børn i alt på
børnehjemmene mod 500 for blot et par år siden. Sværest bliver det ifølge direktoratet at
lukke Recas, hvor der er 64 børn anbragt.
Jeg var i november på besøg på alle vores hjem – undtagen Recas – men inklusive
Gavojdia, som meget gerne igen vil have vores hjælp.
Bestyrelsen har været samlet 4 gange siden den ekstraordinære generalforsamling.
Samarbejdet fungerer godt og gnidningsløst.
Beretningen blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
G-forsamlingen gik derefter over til beretningerne fra de enkelte grupper og udvalg.
Under punktet ”Nyhedsbreve” understregede Freddy Christiansen behovet for at få
begrænset antallet af medlemmer, der skal have Mana in Mana sendt med post med
muligt. Det koster foreningen dyrt, at der stadig er et større antal medlemmer, som ikke
kan modtage nyhedsbreve på email.
Om PR-udvalget sagde Kim Balslev, at det ikke længere har relevans og er blevet
nedlagt.

Bodil Sille Nielsen fortalte om fundraisingudvalget, at hun arbejder på at søge fonde til
transporterne.

Om Hjemmesiden sagde Freddy, at arbejdet er overtaget af Astrid Ry Vestergaard med
henblik på en tiltrængt opdatering. Astrid har god forstand på den tekniske side af sagen.

Birgit Christensen aflagde beretning om Udslusningshjemmet:
Den græsk-ortodokse organisation Teofania er stadig interesseret i at overtage Casa
Clementina. Deres sagfører er nu endelig gået i gang med at rydde op i alle de gamle
uløste sager, som skal ordnes, før vi kan afhænde CC.
Hvornår det alt sammen er på plads og i orden, ved vi ikke, men vi håber at kunne
afslutte i løbet af dette år.
Skulle Teofania springe fra, er vores plan at få huset solgt til anden side, Her har Esben
Jensen, en dansk ejendomsmægler i Timisoara, lovet at hjælpe. Han har fået
ejendomsoplysninger mm.
Pt er der 7 beboere på CC. 2 nye piger kommer i begyndelsen af april.
Birgit fortæller, at Teofanias tilgang til arbejdet med de unge meget ligner vores.
Interesserede kan kigge på Teofanias hjemmeside: fundatiateofania.ro
De unge, der er på Clementina, vil kunne fortsætte dér – ligesom vores personale.
Således vil også Mihaela kunne blive en del af projektet.

Om Bunica-projektet oplyste dets formand, Grethe Oddershede, at det lukker ned i
løbet af i år. Flere af medlemmerne har meldt sig ud, og hun magter ikke selv at blive ved
at gå på markeder mm. for at rejse penge. De tiloversblevne midler vil blive fordelt –
måske til køb af køleskab.
Lene Olesen roste – med opbakning fra hele g-forsamlingen – Bunica-projektet og den
betydning, det har haft, for RP92.
Jette Broberg sagde om Projekt Venskabsfamilier, at familierne har fået udleveret
sedler til ønsker, idet de skulle huske på, at det ikke var en bestillingsseddel. Der blev
sidst sendt 2,5 tons, hvoraf de 500 kg var mad. Jette opfordrede til at melde sig ind og få
en venskabsfamilie, da mange endnu ikke har en sådan.
Freddy fremlagde Transportudvalget beretning:
Transportudvalget har i 2018 gennemført de to obligatoriske transporter, i henholdsvis
uge 16 og uge 44. Begge ture forløb helt efter planen.
På forårstransporten var der 762 banankasser og 116 stk. andet gods og i alt 11.332 kg
gods. På efterårsturen var der 992 banankasser og 287 stk. andet gods og i alt 12.063 kg
gods.

I alt deltog der 20 medlemmer tilsammen på begge ture.
EUC stillede som sædvanligt med et ungt og friskt hold chauffør-elever, der løftede
opgaven helt perfekt og med godt humør. Både ved lastningen af gods af de to lastbiler på
lageret i Jordrup og ved losning i Lugoj.
På efterårsturen var der ikke børnepakker til hverken F1 eller Gavojdia. Dette skyldtes,
en beslutning om, at stoppe med børnepakker til disse to børnehjem. Der var dog
fællespakker.
Ved besøg på de øvrige institutioner, blev medlemmer og ikke mindst chauffører vist
rundt og der blev fortalt om stedets formål og betydning.
Der er altid en stor interesse fra chaufførerne side, da de oftest ikke er helt klar over,
hvad det er for en opgave, de er med på.
Også besøget i Mondiale virker meget stærkt på dem. Det får sat deres eget liv og ikke
mindst deres egne forhold lidt i perspektiv.
Ugen slutter med en såkaldt chauffør-middag, der dog de senere år er blevet afløst af
en lidt mindre formel komsammen, hvor vi fra foreningen får mulighed for at sige tak for
indsatsen og ønske dem en god tur hjem.
Tidligere var det med restaurantbesøg med en tre retters menu, men er nu afløst af
pizza’er i alle afskygninger og under mindre formelle forhold.
Vi føler, det er mere i chaufførernes ånd og giver også os som medlemmer flere
muligheder for at blande os med dem og få snakket mere om projektet.
Tidligere havde man det med at sætte sig i grupper. Chauffører for sig og medlemmer
for sig.

På forårsturen blev arrangementet holdt i haven på Casa Flora og på efterårsturen på
Clementina.

Lageret i Jordrup er blevet opsagt og flytter til to nye steder, henholdsvis i ”Dit
pulterkammer” i Kolding og Shurgard i Herlev.
Lageret var blevet for stort og for dyrt i forhold til de behov foreningen nu har, men var
også nedslidt og plaget af rotter, hvilket betød, at der var gnavet hul på nogle af vore
kasser.

En uholdbar situation, vi ikke kunne blive ved med at leve med.
Forårstransporten bliver så første gang, vi skal benytte os af de to nye depoter og
opsamlingssteder.
Begge steder, er kun lejet for det tidsrum vi har brug for dem og det vil sige et par
måneder ad gangen.
Vi må se, hvor stort behovet er. Om vi har lejet depotplads nok, eller vi skal udvide
næste gang.
På lageret i Jordrup var det ikke mindst Annelise Olsen og Grethe Oddershede der
sørgede for orden i hverdagen, mens Ernst Jensen står for transportopgaverne i Jylland
og undertegnede for koordineringen på Sjælland.

Søren har været den, der holdt styr på registreringen af pakker og ikke mindst holdt styr
på alt papirarbejdet. Der er en del attester, der skal udfyldes, varer skal registreres, og der
skal søges fritagelse for vejafgifter gennem Europa samt holde kontakten på
transportområdet med Mihaela på kontoret i Lugoj.
Og så er han suveræn, når der skal sorteres pakker på pallerne og de skal sættes i
højden.

Der er i det seneste Nyhedsbrev Mana in Mana beskrevet, hvordan aflevering af pakker
kan finde sted og da destinationerne er nye og forholdene anderledes, beder vi om nøje at
følge de anvisninger, der er beskrevet.
Vi har også frabedt os større effekter denne gang. Vi må først afklare pladsforholdene,
og så kan vi til efteråret igen åbne op for større ting.
Det er således fremover, at vi ikke har permanent lagerplads til vore egne ting, så vi
skal have tømt ud, hver gang en transport er overstået.
Og vi kan ikke løbende modtage effekter, men må holde os til de dage, vi har
annonceret ud med, at depoterne er åbne.
Vi har stadig brug for hjælp, de dage hvor lastbilerne skal læsse henholdsvis i Kolding
og i Herlev. Vi opfordrer medlemmer til at komme og hjælpe.
Vi håber, med medlemmernes hjælp, at få de ny lager-forhold til at fungere.
Der kan naturligvis være nogle indkøringsvanskeligheder, men vi håber at vi i fælleskab
løse disse.

Kim kunne om Projekt Uddannelse fortælle, at ansøgningerne fra studerende, som bor
på hjemmet i Timosoara er gået i stå, efter at Denis Buta er blevet chef. Denis lægger
meget vægt på, at Rumænien skal klare sig selv. Dermed sparer vi gode penge og havde
ved årsskiftet en formue på 228.242 kr.

I perioden fra 25. september 2018 til i dag har vi doneret 1306 kr. til skolebøger på
Gavojdia, 11.301 kr. til personale- og pædgogkurser og 9.729 kr. til kurser for de unge på
Clementina.

Projekt Sko og Brillers Lisa Haas var ikke kommet, men Sille kunne oplyse, at Lisa her
bebudet en tur til Jylland efter sko, så Lisa er stadig aktiv med projektet.
Sille er nu formand for Butiksudvalget i Søborg og sagde herom, at Børneshoppen
kører fint, og uddeler følgende af overskuddet fra butikken:
CP1, Dorte Iversen: 20.000 kr, CP11, Guxi Maria Abel: 15.000 kr. Recas, Birte
Martinsen: 8000 kr. Timisoara, Bodil Sille Nielsen: 15.000 kr. F1, Astrid Ry Vestergaard:
10.000 kr. Venskabsfamilier, Jette Broberg: 20.000 kr. Clementina, Birgit Christensen:
50.000 kr. Projekt Sko, Lisa Haas: 5000 kr.

Hverken Guxi Maria Abel fra CP11 Børn eller Dorte Iversen fra CP11 Voksne – de 2
handicapcentre – havde kunnet komme.

Guxi havde på forhånd meddelt, at hun sender tisselagner afsted til CP11 -børnene amt
små pakker og noget tøj og legetøj. Hun har ansøgt om penge fra Børneshoppen og håber
meget at få det, så børnene kan komme på ferie til sommer, og hun kan købe flere
tisselagner og nattøj, som de mangler.

Både Astrid Ry Vestergard og Charlotte Hebbelstrup fra F1 -gruppen er pt i udlandet, så
Lisbeth oplæste den rapport, de havde sendt:
Vi er nået langt med arbejdet med pakker til børnene, som bliver sendt med
efterårstransporten. Ca. 1/3 af børnene har pakkefamilier, og vi har samlet midler til at
pakke til de resterende børn, således at ingen bliver udeladt.
Det er endvidere lykkes os at samle 6 kasser diverse køkkengrej og andre almennyttige
ting sammen udelukkende via donationer.
Vores næste projekt har været at skaffe seksualundervisning til børnene, da det ikke er
en hemmelighed, at der er stort behov for dette. Birgit har hjulpet os med at finde tilbuddet
fra det kursus, som Clementina benyttede sig af, som vi tænker, vi også vil benytte os af
på F1. Både Mihaela og lederen af F1, Andrei, er enige i, at dette er en god ide. Dog er
Andrei i øjeblikket kun konstitueret leder af F1 og skal til “jobsamtale” på sit job den 12.
april. Derfor er seksualundervisningen i øjeblikket på “stand-by”, da de bruger meget tid på
at forberede hans “jobsamtale”. Vi håber selvfølgelig meget på, at direktoratet vil ansatte
ham fast, da vi er glade for samarbejdet med ham.
Der er i øjeblikket ca. 45 børn, og der bliver ved med at komme flere. Dog er der en del
“udskiftning” i de større børn, da mange omkring de 17-18 år, som ikke har været på
børnehjemmet ret længe, stikker af til enten kæreste, familie el. lign. Dette bekymrer os en
del, da lederen selv siger, at de ofte ender med en tilværelse som tiggere eller lignende,
når de stikker af. Vi vil selvfølgelig se på, hvad vi kan gøre for at løse det, men det er
desværre ikke et nyt problem på hjemmet overhovedet.
Vi håber, at man ved transporterne vil besøge F1, da børnene elsker, når nogen vil lege
med dem, spille fodbold eller bare snakke lidt.

Preben Martinsen orienterede om Recas, som han kaldte ”det oversete børnehjem”.
Her bor 65 børn med fysiske og psykiske handicap. Ingen af dem har kontaktperson.
Recas-gruppen – anført af Birte Krogh Martinsen – sørger for ensartede pakker til alle, og
alle børnene er glade for deres pakker. Samtidig synes ledelsen, at det er en god idé og
opmuntring. Recas-gruppen laver også mindre pakker til hver af de 53 – treoghalvtres!! –
ansatte

Midtjyllandsgruppens Tage Rehmeier glædede sig over at at se så mange fremmødte
her til årets generalforsamling. Om sin gruppe fortalte han:
De sidste 3-4 år er gruppen blevet reduceret til 8 aktive medlemmer, hvoraf de 6
deltager i dette års generalforsamling.
Da vi alle er blevet lidt grå – eller farveløs i toppen, har vi desværre ikke længere
kræfter og overskud til at arrangere de forskellige markeder/ bagagerumssalg m.m. som
tidligere.
Derudover har vi ikke været i stand til at skaffe nye medlemmer – hverken til RP92 eller til Midtjyllandsgruppen.
På vores gruppemøde den 18.10.2018 tog vi den triste beslutning om, at vi desværre
måtte se os nødsaget til at nedlægge gruppen – samme tidspunkt som lageret ved Kolding
blev opsagt til – altså den 31.03.2019.
Vores Projekt Casa Flora havde eksisteret i den periode vi ved opstarten havde
påtænkt, og nu er alle aktiviteter lukket ned.
Der har dog stadig været en tilknytning til Casa Flora og den tidligere daglige leder
Monica Giga, som har assisteret os med at forsøge at få afsluttet projektet hos de
Rumænske myndigheder.
Dette er indtil d.d. ikke lykkedes, og nu arbejder vi i fællesskab med Casa Clementina
om at få afsluttet begge projekter, idet de delvist hænger sammen.
Tage ønskede RP 92 og den nye bestyrelse held og lykke med fremtiden, og
konstaterede, at ”det er dejligt med en synlig formand – igen”.
Mona Ancher fremlagde forenings regnskab, som blev godkendt af g-forsamlingen.
Se regnskabet andetsteds i Mana in Mana.
Mona mindede om, at det er kæmpelettelse for kassererarbejdet, når kontingenter
betales gennem PBS.
Jette Broberg fremlagde budgetter for 2019 og 2020, som også blev vedtaget. Se også
dette andetsteds i vores blad.
Bestyrelsen fremlagde en række forslag til vedtægtsændringer, som relaterede sig til, at
foreningen ikke længere opererer med børnerejser og personlige medlemsskaber samt nu
har en mindre bestyrelse.
De nye vedtægter vil blive bragt på hjemmesiden.
Under valg til bestyrelsen blev Jette Broberg genvalgt som kasserer og Vagn Hansen
som menigt medlem – begge med akklamation.
Ingen ønskede at stille op som suppleant til bestyrelsen. På forslag fra dirigent Søren
besluttede g-forsamlingen at godkende en dispensation – i det lønlige håb, at de 5
bestyrelsesmedlemmer klarer skærene indtil næste generalforsamling.
Både Søren og Lisbeth takkede de fremmødte for god ro og orden og for at have
bidraget til en god RP92-generalforsamling 2019

Pakkeforslag

Pakkeforslag til pakkefamilier til børnehjemsbørn

 

Vi anbefaler at man altid sender:

 • Shampoo, tandbørste, deodorant, tandpasta
 • Snacks
 • Undertøj og sokker
 • Bind til pigepakker
 • Eventuelt en lille ting fra Danmark – det plejer at give stor glæde

Vi anbefaler at man ikke sender:

 • Lakrids
 • Hjemmestrik i ikke-afdæmpede farver
 • Tøj, der ikke helt passer

Dog bytter børnene ofte internt, hvis de får noget, der ikke helt passer.

 

Til piger:

De mindre piger:

 • Klassisk pigelegetøj som dukkehuse, barbier og hårting
 • Indendørs legetøj som puslespil, tegneting og simple brætspil
 • Udendørs legetøj som man kan være mange om at lege med, for eksempel bolde, sjippetove, gadekridt og badminton
 • Tegnesager, der også kan bruges i skolen og til at lave lektier

 

De større piger:

 • Bind og tamponer er der stort behov for
 • Makeup, skønhedsprodukter og parfumer
 • Sengelinned og ting til at dekorere sit soveværelse
 • Sko, både sneakers og ballerinasko er populære
 • Skoletaske og skolesager såsom skriveredskaber og notesbøger

 

Til drenge:

De mindre drenge:

 • Indendørs legetøj som puslespil, tegneting og simple brætspil
 • Udendørs legetøj som man kan være mange om at lege med, for eksempel bolde, sjippetove, gadekridt og badminton
 • Klassisk drengelegetøj som biler og pistoler
 • Sko, der kan holde til at løbe rundt på legepladsen
 • Bukser, der godt må blive beskidte eller gå i stykker, når man er ude at lege

 

De større drenge:

 • Barbergrej
 • Sneakersko, gerne nogen i stil med Converse, Adidas eller New Balance
 • Skoletaske og skolesager
 • Sportsudstyr som sko, bolde og sportstøj
 • Højtaler til at spille musik fra – det behøver ikke være en dyr en
 • Sengelinned og håndklæder
 • Mellemmåltider, såsom muslibarer eller instant noodles

 

Gode butikker at købe ind til pakker kan være

 • Normal – billige toiletartikler
 • Bilka – snacks
 • Danmission og kirkens korshær genbrug – de har ofte billigt ”ungdomstøj”
 • Red Barnet og Mødrehjælpens genbrug – de har ofte fint genbrugstøj til børn under 13

 

Når man pakker, er det ofte en god idé at sætte kvalitet over kvantitet, dvs. at lægge vægt på at sende smart (men ikke nødvendigvis dyrt) tøj, fremfor en masse tøj, da man som rumænsk skoleelev ofte kan opleve eksklusion grundet sin socioøkonomiske baggrund. Derfor betyder det meget for mange af børnene at kunne tage i skole uden at “ligne et børnehjemsbarn”. 

Mange af børnene ved ikke andet om Danmark, end at det er der, pakkerne kommer fra. Derfor kan mange af dem ofte tænke, at pakkerne ikke har begrænsninger, og vil derfor spørge efter elektronik som iphones og computere. Har man ikke mulighed for at sende det, er det vigtigt at sige klart nej, fremfor et tøvende og uklart svar, der blot får barnet til at spørge om det igen senere. I vores erfaring forstår børnene, når der bliver sagt klart og direkte nej.

Vi anbefaler, at man stopper med at sende legetøj, når barnet er ca. 11 år. Udendørs legetøj bliver dog ofte brugt af børn i alle aldre.

 

Har man noget til overs, der ikke passer til ens eget barn, kan man altid kontakte børnehjemsrepræsentanten og høre, om det kan bruges andetsteds.

 

God fornøjelse med at pakke!

Referat af bestyrelsesmøde i Rp92 d. 28. Januar 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Rp92 d. 28. Januar 2018

Bestyrelsesmødet blev som vanligt afholdt på fyn, endnu engang hos Jeanette Dyrup i Svendborg.

For nogle af mødedeltagerne blev det en lang dag, idet først transportudvalget mødtes allerede kl. 09.00, bestyrelsesmødet begyndte kl. 10.30, Kl. 14.00 kom moderniseringsudvalget til og dagen tog sin afslutning omkring Kl. 17.00

Jeanette fortæller der mangler opdaterede foto´s samt data på enkelte børn/ familier, disse søges indhentet snarest og senest ved forårsturen.

Mihaela har dog sendt et par nyhedsbreve, som vil være at finde på hjemmesiden inden længe ( oversat fra engelsk til dansk af Vivian ).

Den nye persondatalov træder i kraft 25. Maj 2018 og det vurderes, at dette ikke vil betyde udfordringer for Rp92 og dermed ej heller for medlemmerne.

Regnskab og budgetforslag vil udkomme på mail via nyhedsbrevet, således at der spares porto. Begge dele kan dog bestilles i en papirudgave såfremt dette er ønskeligt. Nyhedsbrevet Mana in Mana er lige om hjørnet.

2017 blev så året hvor der ingen julerejse blev, idet der kun var 2 tilmeldte børn, en under 18 år og en over. Et barn under 18 år kræver, at der skal følgeskab af en pædagog og ingen ville afgive en pædagog til kun eet enkelt barn, hvorved barnet ikke kunne komme til Danmark på juleferie. Den store over 18 år rejste herop på anden vis.

Forårsturen finder sted i uge 20 og vi håber rigtig mange af jer, har lyst til at rejse med os til Rumænien og være med til, at styrke fællesskabet til gavn for os alle. Nærmere herom i nyhedsbrevet.

Vi er blevet opmærksom på, at der er en del gamle nyheder på hjemmesiden og tager meget gerne imod oplysninger vedr. dette, så den kan blive tilrettet så hurtigt som muligt !

Næste bestyrelsesmøde vil finde sted i timerne inden generalforsamlingen d. 11. Marts 2018.

Sæt et stort X i kalenderen og mød talstærkt op på Sjælland J

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. november 2017

 

Bestyrelsen afholdt ordinært bestyrelsesmøde søndag den 5. november på Tåsinge.

Efterfølgende afholdtes der møde i Moderniseringsudvalget.

 

 Efterårstransporten 2017

Der efterlyses flere hænder til, at hjælpe i Kolding med transporten fra Sjælland.

Logistikken fungerede i Rumænien, trods der kun var 8 elever med.

Nogle medlemmer foretog en tur til Deva – ca. 1½ times kørsel fra Lugoj – for at vurdere muligheder for en god oplevelse for deltagere til forårsturen, således at Rumænien også opleves fra andre synsvinkler end den humanitære del. Dette var en god og inspirerende tur. Der arbejdes videre på at skabe en sådan til tur til foråret.

Der var enighed om, at der var rigtig god karma under efterårstransporten generelt og chaufførmiddagen afvikledes endnu engang i afslappet atmosfære.

 

Julerejse 2017

Jette Broberg oplyser, at der kun er 2 tilmeldte samt 1 pædagog, da den ene tilmeldte er under 18 år.

 

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 fastsættes til søndag den 11. marts 2018 kl. 12.00 øst for Storebælt. Der er endnu ikke fundet egnede lokaler, så gode forslag modtages gerne.

 

Forårsturen 2018

Der er opstået problemer med EUC, der jo står for transporten. De har meddelt foreningen, at de kun vil køre for os, hvis der bliver to ture – forår i ugerne 19-23. Vi forhandler om, at turen finder sted i uge 19. Følg udviklingen her på hjemmesiden.

Forårsturen vil så kun komme til at omfatte større effekter, cykler, barnevogne, handicapredskaber etc. Ingen børnepakker eller mad.

Efterårsturen kan kun finde sted i ugerne 43, 44, 45 eller 46. Vi har ikke lagt os fast på nogen uge endnu.

 

Andet

Der vil være fokus på at indsamle følgende effekter efter Roskilde festival 2018:

Masser af campingstole, liggeunderlag, soveposer, pop-up telte o.lign.

Bestyrelsen efterlyser hjælp til at vaske soveposer og flere frivillige til indsamling.

 

Næste møde

Næste bestyrelsesmøde planlægges til 28. januar 2018 kl. 10.00.

 

Status for moderniseringsudvalget.

Mødet blev afholdt umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

Der arbejdes fortsat med modernisering samt implementering.

Mange løse ender er ved at blive knyttet, nærmere herom når dette er sket.