Vedtægter

 • 1

Foreningens navn

Foreningens navn er RUMÆNIENSPROJEKTET AF 1992 – Landsorganisationen til støtte af rumænske børnehjem i Banat-provinsen.

Foreningens hjemstavnskommune er Gladsaxe Kommune.

 

 • 2

Foreningens formål

Foreningens virke er:

som almennyttig humanitær forening med formål at støtte initiativer, der kan forbedre dagligdagen og fremtidsmulighederne i Banat-provinsen

– primært for børn og unge, der er eller har været tilknyttet de af foreningen udvalgte børnehjem:

 

Centrul pentru Sprijlnirea Integrarli Famillale si Profesionale a Tinerilor Timosoara

(tidligere CP2),

Complex de Servicil Specializate Lugoj (tidligere CP3 og CP4),

Complex de Servicil Specializate Gavojdia (tidligere CP6) og

Complex de Servicil Specializate pentru Copilul cu Dizabililtati Recas (tidligere CP8).

Complex de Servicil Specializate pentru Copilul cu Handicap (tidligere CP11)

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Nr. 1 Lugoj (CRRN nr. 1) (AOH)

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Lugoj (CRRN) (CP11 Adult)

Scoala Constantin Paunescu (Skolen på Recas)

 

– sekundært for børn og unge på andre børneinstitutioner og hospitaler i det område, hvor foreningen arbejder

 

– sekundært kan foreningen også støtte familier gennem projekt Venskabsfamilier og Akuthjælp gennem Lugoj Kommune

 

– støtte ældre borgere i Banat-provinsen incl. beboere på Caminul pentru persoane varstnice Lugoj (OPC – Old People Center)

 

– at koordinere aktiviteterne i de allerede etablerede grupper af medlemmer og evt. medvirke til etablering af yderligere grupper,

 

– at sørge for kommunikation og information:

– mellem grupperne indbyrdes

– mellem foreningen og grupperne

– til og fra danske og rumænske myndigheder

– at sørge for PR for projekter i foreningens navn

– at arrangere fællestransport af gavepakker og breve samt

– at arrangere ferieophold i Danmark for børnene, herunder fællestransport såfremt tilmelding er tilstrækkelig til at den kan gennemføres på økonomisk forsvarlig vis.

 

Foreningen kan ikke medvirke til adoptioner.

 

Foreningen er upolitisk og uafhængig religiøs.

 

 • 3

Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages personer over 18 år og virksomheder, der er interesseret i foreningens formål. Det er ikke en forudsætning for medlemskab, at medlemmet deltager aktivt i opfyldelse af foreningens formål.

 

Et medlemskab kan omfatte flere personer med samme folkeregisteradresse.

 

Medlemmer, der har kontakt til et barn, en familie eller en bunica, er forpligtet til at underrette foreningens kontaktperson, hvis kontakten ophører – uanset hvad ophøret skyldes.

 

 • 4

Organisation

Foreningen er organiseret med et antal grupper af medlemmer. Grupperne er sammensat efter interesseområde eller efter geografisk placering.

 

Medlemmerne opfordres til at tilslutte sig en eller flere af disse grupper eller evt. at oprette nye grupper, idet informationer fra forening til medlemmer fortrinsvis formidles gennem disse grupper.

 

Nye grupper skal godkendes af bestyrelsen. Ingen gruppe må arbejde i foreningens navn eller markere et tilknytningsforhold til foreningen, inden den er godkendt af foreningens bestyrelse.

 

 • 5

Aktiviteter

Grupperne kan igangsætte aktiviteter, men intet medlem er forpligtet til at deltage i sådanne aktiviteter.

 

Medlemmer eller grupper af medlemmer, som planlægger fællesaktiviteter i form af indsamlinger, fællestransport af pakker, breve eller personer o.lign., er forpligtet til at orientere bestyrelsen om de planlagte aktiviteter og indhente bestyrelsens accept, inden de iværksættes.

 

Bestyrelsen skønner, om orienteringen skal viderekommunikeres til andre grupper for enten at inspirere til tilsvarende aktiviteter eller for at undgå indbyrdes konkurrence mellem grupperne.

Bestyrelsen kan nedlægge forbud mod en planlagt aktivitet, hvis den skønnes uforenelig med foreningens formål eller interesser.

 

 • 6

Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 15. maj.

 

I lige årstal holdes generalforsamlingen øst for Storebælt og i ulige årstal vest for Storebælt.

 

Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved bekendtgørelse i medlemsbladet Mână in Mână senest 2 uger før generalforsamlingen. Sammen med indkaldelsen skal følge dagsorden, det reviderede årsregnskab og eventuelle forslag, der skal behandles på generalforsamlingen.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent

   
2. Valg af stemmetæller    
3.   Bestyrelsens beretning    
4.   Forelæggelse af regnskab    
5.   Forelæggelse af budget med forslag til kontingent for det kommende år    
6. Indkomne forslag    
7. Valg af formand eller kasserer    
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer    
9. Valg af 1. suppleant    
10. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant    
11. Eventuelt    

 

 • 7

Ekstraordinær generalforsamling

Såfremt mindst 1/5 af medlemmerne eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer begærer det, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, dog max. 2 gange årligt.

 

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at begæringen herom er modtaget af bestyrelsen. Begæringen skal være skriftligt begrundet.

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

 

Begrundelse og eventuelle forslag skal udsendes sammen med indkaldelsen.

 

 • 8

Generalforsamlingsbeslutninger

En generalforsamling kan kun træffe beslutning om emner, der er på den dagsorden, der er udsendt med indkaldelsen.

 

 • 9

Økonomi

Foreningens økonomi baseres dels på medlemskontingentet, der fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, og dels på frivillige gaver og/eller indsamlinger til fælles formål, iværksat af bestyrelsen.

 

Alle bidrag til foreningen eller projekter skal indbetales på en af foreningen oprettet bankkonto eller en af foreningen godkendt konto i Rumænien.

 

Udgifterne til de halvårlige pakketransporter til Rumænien skal fortrinsvis dækkes af de medlemmer, grupper og projekter i foreningen, der benytter transporterne. Foreningen betaler den del af udgifterne, der vedrører transport af generelle donationer til foreningen.

 

I tilfælde af restance med kontingentbetaling fra et medlem, vil enhver anden indbetaling fra dette medlem i første række gå til dækning af den manglende kontingentindbetaling og resten til hel eller delvis dækning af andre formål bestemt af medlemmet.

 

 • 10

Administration

Foreningens administration skal fortrinsvis udføres af bestyrelsen, evt. suppleret med frivillig ulønnet medhjælp.

 

Bestyrelsen kan dog antage lønnet medhjælp, hvis den finder det fornødent, og udgiften er indeholdt i det godkendte budget.

 

Bestyrelsen og de af bestyrelsen nedsatte udvalg samt den valgte interne revisor oppebærer intet honorar, men kan få direkte udgifter samt ekstraudgifter til telefon o.l. i forbindelse med arbejdet refunderet efter specificeret regning.

 

 • 11

Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Kassereren skal foranledige årsregnskabet udarbejdet, så det er klar til revision senest den 15. marts.

 

Bestyrelsen kan lade regnskabet udarbejde af ekstern revisor.

Foreningens regnskab revideres af såvel den på generalforsamlings valgte kritiske revisor som den eksterne revisor inden den 15. april.

 

 • 12

Stemmeret

Hvert medlemskab giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

 

Hvis medlemskabet omfatter en familie, har familiens medlemmer taleret på generalforsamlingen, men familien har kun 1 stemme. Hvis der ønskes 1 stemme pr. familiemedlem, må hvert familiemedlem tegne personligt medlemskab.

 

For at opnå stemmeret på en generalforsamling skal medlemskab dokumenteres ved forevisning af kontingentkvittering ved indgangen.

 

Der kan stemmes ved fuldmagt. Dog kan hvert medlem højst repræsentere i alt 2 stemmer (inklusive sig selv) på generalforsamlingerne.

 

Fuldmagter, der skal være skriftlige, præsenteres for generalforsamlingens adgangskontrol eller for dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse. Adgangskontrollen eller dirigenten registrerer og påtegner fuldmagterne. Påtegningen er dokumentation for, at der kan udleveres stemmeseddel til den befuldmægtigede.

 

 • 13

Foreningens ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

 

Rumæniensprojektet af 1992 tegnes af bestyrelsen, der kan give fuldmagt til formand og kasserer, til hver for sig at tegne foreningen overfor foreningens bankforbindelser.

 

Formanden vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen på lige årstal.

Kassereren vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen på ulige årstal.

 

De øvrige 3 medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 er på valg i lige år og 2 medlemmer i ulige år. Suppleanten vælges for et år ad gangen.

 

Til formandsposten kan opstilles ethvert medlem, der har været medlem i 12 måneder forud for generalforsamlingen.

 

Formandsposten kan ikke bestrides samtidig med anden formandspost i et af foreningens stående udvalg, i en af foreningens projektgrupper, Børnehjemsgrupper eller Regionale grupper.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

En suppleant, der indtræder i bestyrelsen i perioden mellem to generalforsamlinger, indtræder for den valgperiode, der var gældende for det udtrådte bestyrelsesmedlem.

 

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der har stemmeret på generalforsamlingen, og som har været medlem i mindst 6 måneder.

 

En kandidat til bestyrelsespost skal, for at kunne opstille til valg på en generalforsamling, indstilles af mindst 10 stemmeberettigede medlemmer.

 

Stillerne skal senest ved begyndelsen af behandlingen af dagsordenens pkt. 6 ifølge vedtægterne aflevere en stillerliste til dirigenten med kandidatens navn og medlemsnummer og med stillernes medlemsnummer og underskrift.

 

 • 14

Beslutninger

Alle beslutninger, undtagen beslutning om vedtægtsændring og om foreningens opløsning, træffes ved almindelig stemmeflerhed: Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.

 

Beslutning om ændring af vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, der er repræsenteret på generalforsamlingen, stemmer for ændringen. Beslutning om foreningens opløsning kan vedtages efter reglerne for vedtægtsændringer.

 

Beslutning om foreningens opløsning kræver dog vedtagelse med kvalificeret flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum.

 

 • 15

Foreningens opløsning

Hvis opløsning af foreningen vedtages med mindst 2/3 flertal af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer på begge generalforsamlinger, skal et eventuelt likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning tilfalde en anden forening, som har et alment velgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

 

 • 16

Eksklusion

Bestyrelsen kan træffe beslutning om eksklusion af et medlem, der er i restance med påtagne forpligtelser over for foreningen, eller som optræder til skade for foreningen. Eksklusion kræver 2/3 flertal i bestyrelsen. Kan dette ikke opnås, kan spørgsmålet om eksklusion forelægges på en generalforsamling, hvor afgørelse herom træffes ved almindelig stemmeflerhed.

 

 • 17

Medlemsfortegnelse

Foreningens medlemsfortegnelse må kun offentliggøres internt i foreningen. Medlemmer, der ikke ønsker at få navn og adresse offentliggjort, må selv meddele det til bestyrelsen.

 

Bestyrelsen og andre, der arbejder for foreningen, må ikke videregive oplysninger, som de gennem deres arbejde for foreningen har fået om noget enkelt medlem, uden medlemmets samtykke.

 

 • 18

Hæftelse

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen udover kontingentforpligtigelsen.

 

 • 19

Protektor

Bestyrelsen kan anmode en person, som skønnes at kunne tilføre foreningen yderligere omtale, reklame m.v., om at indtræde som protektor for foreningen.

 

 • 20

Foranstående vedtægter er efter revision af enkelte paragraffer vedtaget på foreningens generalforsamling den 24. marts 2019 og gælder fra samme dato

 

 

 

 

Rumæniensprojektet af 1992 – Articles of Association

1.

The name of the organization:

The name of the organization in Rumæniensprojektet af 1992.
This is a national organization which supports Romanian children, families and elderly in the Banat province in Romania.
The origin of the organizational council is the Municipality of Gladsaxe, Denmark.

2.

The aim of the organization’s work

The aim of the organization’s work is:

 • To support initiatives that may lead to improving the everyday life and future for the receivers inthe Banat province.
 • To foremost support children and youngsters who live – or have lived – in the supported orphanages:
  Center of Placament no. 2 (Timisoara), centre of Placament no. 3 (F1, Lugoj), Center of Placament 4 (F2), Center of Placament no. 6 (Gavojdia). And finally, if needed in Placament no. 8, (Recas).
 • To assist every child and employee in the homes through a Danish contact family.
 • To coordinate Danish contact family activities and to support further groups of supportive contact.
 • To handle the communication between groups, between the organization and the groups and between the Danish and Romanian authorities.
 • To advertise organizational projects.
 • To arrange parcel transportation and letter handling from Denmark to Romania.
 • To arrange holidays and transportation for children who will visit their contact families in Denmark.The organization does not deal with adoptions.

The organization is apolitical and has no religious aim or direction.

 

3.

Members

All members must have turned the age of 18 and must have interest in the organizational aims. It is not a condition for the membership that members must participate actively.
In order to have a personal supportive contact with a child, 
If members wish to put an end to their support to a child – whatever the cause, they must inform the board. 

4.

Structure

The organization consists of Danish contact families. The groups are united by interests or through geographical commonalities.

It is recommended that each member participates in one group only and receives information through the group, which receives information from the board.

New members have to be approved by the board. No group is allowed to independently work in the name of the organization or to cooperate with other organizations without permission from the board.

5.

Activities

The groups can arrange common activities, but members are not obliged to take an active part in these activities.

The member or group that plan activities, such as collecting food products or other support goods, parcels, letters etc, are obliged to inform the board about the activities, and to receive approval for the activities before engaging in the activities.

The executive committee will decide whether to inform other groups of the activities in order to inspire, or in order to avoid internal competition.

The board can decide to shut down activities which are not in the ideology of the aim or interests of the organization.

6.

The general assembly.

The suppreme authority is excecuted at the general assembly.
Ordinarily the general assembly is held every year on 15th of may the latest.
During even numbered years the assembly is held on the East side of Storebælt ocean, and in uneven numbered years west of Storebælt ocean.

The assembly date and time will be announced in the members news letter Mana in Mana, on a date no later than 2 weeks previous to the assembly date. The announcement will be followed by the agenda, the accountings from the previous year, as well as the proposals which may be discussed at the assembly in order to renew the organization.

The agenda for the general assembly must include the following points:

 1. Electon of a chairman
 2. Electing the number of votes
 3. The board’s annual reports
 4. Presetation of the accountings
 5. Presentation of the budget and members fee proposal for the coming year
 6. Incoming proposals
 7. Electing of the president or the treasurer
 8. Electing members of the board
 9. Electing 1 or 2 substitutes
 10. Electing an auditor and a substitute auditor
 11. Possibly

Members’ proposals must be received by the board on March 1st the latest in order to be discussed. The proposals will be added to the assembly announcement which is sent out to members beforehand.

7.

Extraordinary general assembly

In the case of the situation in which 1/5’th of the members – or at least 4 board members – wish to have an extraordinary assembly meeting, the board is obliged to call all members in for a such. although max. twice in a year.

The extraordinary general assembly should be held at the latest day 6 weeks after the request has been received by the board. The reason for the extraordinary meeting shall be explained and reasoned in writing.

The extraordinary assembly will be declared within the same rules and manner as the ordenary general assembly.
The reason for the meeting and suggestions which is wished to be discussed will be included in the declaration to the members.

8.

The general assembly and it’s decisions.

A General assembly can only execute decision changing of subjects which are included in the meeting declaration.

9.

Economy

The financial influx to the organization consists mainly of membership fees in which the amount will be decided at the annual assembly, and partly the influx consist of donations and the gathering of funds for the organization at events organized by the executive committee.

All money gifts and fundings to the organization and it’s individual projects, must be paid into the organization’s Danish or Romanian bank account.

All expenses of the childrens’ holiday in Denmark will be paid by the Danish contact families to to children who will travel. The organization may be able to contribute to 15 % of the travel expences.

The expenses for the parcel transports to Romania will mainly be covered by members and project groups within the organization, who make a direct use of the parcel transports.
One package to a contact child or a family is included in the members fee.
The organization is paying for general parcel donations i.e. food donations to the orphanages which are supported.

The organization does not offer to pay for members personal goods to single children or families.

If a member has not paid their annual members fee, all other donations from other members wll be covering the members fee.

10.

Administration.

The executive committee or board will be handling all administration, though possibly assisted by volunteer help.

The board can make use of paid help if this is highly needed only, and if the expenses are included in the annual budget.

None of the board members and the intern accountant are paid to work. All are working voluntarily. If they have extra expenses in relation to their work, their expenses will be refunded to them by the organization.

11.

Accountings

The organizational accountings are synchronized with the calendar year.
The treasurer must have all appendixes posted for the external paid accountant by March 15th every year. The board can authorize all accountings made by the external accountant. The annual balance will must be approved by the board and assistant accountant before April 15th.

12.

Votation rights.

Every member have one vote at the general assembly.
If members are a family and not a single person, one person from the family has the vote.

In order to gain the right to vote as a member, the receipt for paid membership fee must be shown at the general assembly entrance.

If a member can not participate at the general assembly, the member can gain the right to vote through a written declaration, a power of attorney, in which the member describes it’s vote.
A member can at most carry two written votes from members who cannot participate themselves.

The power of attorney must always be in writing and signed and must be presented to the board before the general assembly. The chairman signs and registers the declarations which releases the votation notes to the carrier of the declarations.

13.

The leadership

The organization consists of a board of 7 members.
The organization is run by the board, which can pass on a power of attorney to the president and treasurer, so that they individually can run the banking department.

The president will be reelected every 2’nd year in years ending on an even number. The treasurer will be reelected every 2’nd year in years ending on an uneven number.

The other 5 board members will equally be reelected every 2’nd year, separated in two groups where 3 are reelected in even years and 2 are reelected in uneven years.
Supplementary substitute members will be reelected annually.

Any member who has been a member of the organization for at least 12 months previous to the general assembly, can stand to be elected as the president.

The board is constituted and established by a vice president and a secretary. The board runs the order of the business.

A supplementary board member which steps into the board in between two general assembly periods, will step into the board in a period which equals an elective period of a board member which has stepped out of the board.

Any member who has been a member for at least 6 months and who can vote at the general assembly can stand to be elected ias a member of the board.
This elective must have at least 10 votes in writing from other members of the organization. The supporters must hand their votes over to the chairman at the general assembly before the beginning of the debate of point 6 of the agenda.

14.

Decisions

All decisions, except decisions in regards to changes in the constitution of the organization and in regards to the dissolving of the organization, will be carried out through regular votations, in which case the presidential vote will count for two votes. In order to decide on changes of the constitution at least 2/3 of the members must vote for the changes at the general assembly.

Decisions which concerns dissolving the organization can be constituted only in regards to the rules of constitutional changes. The majority must vote for this matter in two assemblies which follow each other directly with a minimum 1 month period in between the assemblies.

15.

Dissolving the organization

If dissolving the organization is decided by at least 2/3 of the members with a right to vote and within two general assemblies. The amount of liquidation or surplus held after the disolvation, will be donated to another humanitarian or charity organization.

16.

Exclusion

The board can decide to exclude a member who owes the member fee or who is not living up to the duties taken by the member – or who in one way or another is believed to create harmfulness to the organization. The exclusion can be carried out if 2/3’rd of the board members will vote for the exclusion. If the board cannot agree, the matter will be taken to the following general assembly, in which members can vote for or against the exclusion.

17.

Written membership

The data concerning members written into the organizations will only stay within the organization. Members who wish to stay incognito to the other members, must inform the board.
Board and members may not leak information in regards to other members private data without permission of the members in focus.

18.

Responsibilities

No member or board member will personally be liable for the responsibilities which were decided by the organization. Only the organization will be liable with its assets.
No member has economical liability to the organization except for paying the annual members fee.

19.

Protectors

The board can seek a protector for the organization whom the board believe could be of value to the publicity of the organization.

20.

These articles of association have been declared at the general assembly on March 24th 2019, and are valid from this date and onwards, until they further amendments are made at coming general assemblies.