Referat fra Rumæniensprojektet af 1992’s ordinære generalforsamling i kantinen på Skt. Hans Skole i Odense
søndag den 24. marts 2019


29 medlemmer var mødt frem.

Bodil Donnerup sørgede for frokostsandwiches, kaffe og kage. Stor tak til Bodil.
Transportudvalgets formand, Søren Martin Sørensen, blev valgt til dirigent og styrede
med vanlig kompetence slagets gang.

Formand Lisbeth Balslev aflagde derefter bestyrelsens beretning:
Med mindst mulig margin blev det på den ekstraordinære generalforsamling i Odense
sidste efterår afgjort, at Rumæniensprojektet af 1992 skal fortsætte.
Så her står vi nu på endnu en ordinær generalforsamling efter snart 27 års flot arbejde.
Hvor længe vil det være muligt at fortsætte?
Nu tager vi i hvert fald fat på endnu et foreningsår – med en skrøbelig økonomi, færre
medlemmer end nogensinde og en decimeret bestyrelse på fem medlemmer.
Vi har også måtte sige farvel til Midtjyllandsgruppen og Sydjyllandsgruppen, Bunicaprojektet står foran nedlæggelse, og Udslusningshjemmets gruppe arbejder på, at vi skiller
os af Casa Clementina. Børnerejser er IKKE længere en del af Rumæniensprojektet, og
som konsekvens heraf er foreningens sekretær i Lugoj, Mihaela Teodorescu, nu ansat på
halv tid.
Det er også vemodigt at se, så få der møder til generalforsamling nu – med tanke på de
fyldte sale i f.eks. Taastrup Medborgerhus for år tilbage.
Ikke desto mindre: Vi tager fat!
Heldigvis har der også været noget at glæde sig over siden efterårets ekstraordinære
generalforsamling.
Børneshoppen i Søborg kører fint med god omsætning og overskud.
Og F1 -gruppen er genopstået, anført af unge kræfter, som yder en stort indsats, der er
værdsat af hjemmet i Lugoj.
Positivt er det også, at forårstransporten er på plads, og vi arbejder på også at få en
efterårstransport på plads.
Den 9. februar lukkede vi vores gamle lager ved Jordrup og flyttede vores habengut til
opbevaringsfirmaet Dit Pulterkammer på adressen Essen 8 i Koldings sydlige
industrikvarter. Her har vi fået fin og gratis plads i en hal, som vi kan bruge i forbindelse
med vores halvårlige transporter.
På Sjælland lejer vi os ind for små penge hos firmaet Shurgard i Herlev.
Den 20. januar havde vi et godt møde i formandens hjem med ledere af grupper og
udvalg. Der var en klart positiv stemning for at vi fortsætter med meget af vores arbejde.
Ikke mindst ser det ud til, at handicapcentrene CP 11 børn og CP 11 voksne bliver vigtige
samarbejdspartnere. De er på CP 11 meget glade for al den støtte, de kan få.
Det er også værd at bide mærke i, at børnedirektoratets leder i Timisoara, Monica
Trusca, varmt takkede for vores indsats, da jeg i november mødtes med hende. Hun
håber, at vi fortsætter.
Det varsler dog nye tider, at Direktoratet planlægger at lukke børnehjemmene i Timis
Amt i 2020-22 til fordel for fosterfamilier og små enheder. Der er nu kun 200 børn i alt på
børnehjemmene mod 500 for blot et par år siden. Sværest bliver det ifølge direktoratet at
lukke Recas, hvor der er 64 børn anbragt.
Jeg var i november på besøg på alle vores hjem – undtagen Recas – men inklusive
Gavojdia, som meget gerne igen vil have vores hjælp.
Bestyrelsen har været samlet 4 gange siden den ekstraordinære generalforsamling.
Samarbejdet fungerer godt og gnidningsløst.
Beretningen blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
G-forsamlingen gik derefter over til beretningerne fra de enkelte grupper og udvalg.
Under punktet ”Nyhedsbreve” understregede Freddy Christiansen behovet for at få
begrænset antallet af medlemmer, der skal have Mana in Mana sendt med post med
muligt. Det koster foreningen dyrt, at der stadig er et større antal medlemmer, som ikke
kan modtage nyhedsbreve på email.
Om PR-udvalget sagde Kim Balslev, at det ikke længere har relevans og er blevet
nedlagt.

Bodil Sille Nielsen fortalte om fundraisingudvalget, at hun arbejder på at søge fonde til
transporterne.

Om Hjemmesiden sagde Freddy, at arbejdet er overtaget af Astrid Ry Vestergaard med
henblik på en tiltrængt opdatering. Astrid har god forstand på den tekniske side af sagen.

Birgit Christensen aflagde beretning om Udslusningshjemmet:
Den græsk-ortodokse organisation Teofania er stadig interesseret i at overtage Casa
Clementina. Deres sagfører er nu endelig gået i gang med at rydde op i alle de gamle
uløste sager, som skal ordnes, før vi kan afhænde CC.
Hvornår det alt sammen er på plads og i orden, ved vi ikke, men vi håber at kunne
afslutte i løbet af dette år.
Skulle Teofania springe fra, er vores plan at få huset solgt til anden side, Her har Esben
Jensen, en dansk ejendomsmægler i Timisoara, lovet at hjælpe. Han har fået
ejendomsoplysninger mm.
Pt er der 7 beboere på CC. 2 nye piger kommer i begyndelsen af april.
Birgit fortæller, at Teofanias tilgang til arbejdet med de unge meget ligner vores.
Interesserede kan kigge på Teofanias hjemmeside: fundatiateofania.ro
De unge, der er på Clementina, vil kunne fortsætte dér – ligesom vores personale.
Således vil også Mihaela kunne blive en del af projektet.

Om Bunica-projektet oplyste dets formand, Grethe Oddershede, at det lukker ned i
løbet af i år. Flere af medlemmerne har meldt sig ud, og hun magter ikke selv at blive ved
at gå på markeder mm. for at rejse penge. De tiloversblevne midler vil blive fordelt –
måske til køb af køleskab.
Lene Olesen roste – med opbakning fra hele g-forsamlingen – Bunica-projektet og den
betydning, det har haft, for RP92.
Jette Broberg sagde om Projekt Venskabsfamilier, at familierne har fået udleveret
sedler til ønsker, idet de skulle huske på, at det ikke var en bestillingsseddel. Der blev
sidst sendt 2,5 tons, hvoraf de 500 kg var mad. Jette opfordrede til at melde sig ind og få
en venskabsfamilie, da mange endnu ikke har en sådan.
Freddy fremlagde Transportudvalget beretning:
Transportudvalget har i 2018 gennemført de to obligatoriske transporter, i henholdsvis
uge 16 og uge 44. Begge ture forløb helt efter planen.
På forårstransporten var der 762 banankasser og 116 stk. andet gods og i alt 11.332 kg
gods. På efterårsturen var der 992 banankasser og 287 stk. andet gods og i alt 12.063 kg
gods.

I alt deltog der 20 medlemmer tilsammen på begge ture.
EUC stillede som sædvanligt med et ungt og friskt hold chauffør-elever, der løftede
opgaven helt perfekt og med godt humør. Både ved lastningen af gods af de to lastbiler på
lageret i Jordrup og ved losning i Lugoj.
På efterårsturen var der ikke børnepakker til hverken F1 eller Gavojdia. Dette skyldtes,
en beslutning om, at stoppe med børnepakker til disse to børnehjem. Der var dog
fællespakker.
Ved besøg på de øvrige institutioner, blev medlemmer og ikke mindst chauffører vist
rundt og der blev fortalt om stedets formål og betydning.
Der er altid en stor interesse fra chaufførerne side, da de oftest ikke er helt klar over,
hvad det er for en opgave, de er med på.
Også besøget i Mondiale virker meget stærkt på dem. Det får sat deres eget liv og ikke
mindst deres egne forhold lidt i perspektiv.
Ugen slutter med en såkaldt chauffør-middag, der dog de senere år er blevet afløst af
en lidt mindre formel komsammen, hvor vi fra foreningen får mulighed for at sige tak for
indsatsen og ønske dem en god tur hjem.
Tidligere var det med restaurantbesøg med en tre retters menu, men er nu afløst af
pizza’er i alle afskygninger og under mindre formelle forhold.
Vi føler, det er mere i chaufførernes ånd og giver også os som medlemmer flere
muligheder for at blande os med dem og få snakket mere om projektet.
Tidligere havde man det med at sætte sig i grupper. Chauffører for sig og medlemmer
for sig.

På forårsturen blev arrangementet holdt i haven på Casa Flora og på efterårsturen på
Clementina.

Lageret i Jordrup er blevet opsagt og flytter til to nye steder, henholdsvis i ”Dit
pulterkammer” i Kolding og Shurgard i Herlev.
Lageret var blevet for stort og for dyrt i forhold til de behov foreningen nu har, men var
også nedslidt og plaget af rotter, hvilket betød, at der var gnavet hul på nogle af vore
kasser.

En uholdbar situation, vi ikke kunne blive ved med at leve med.
Forårstransporten bliver så første gang, vi skal benytte os af de to nye depoter og
opsamlingssteder.
Begge steder, er kun lejet for det tidsrum vi har brug for dem og det vil sige et par
måneder ad gangen.
Vi må se, hvor stort behovet er. Om vi har lejet depotplads nok, eller vi skal udvide
næste gang.
På lageret i Jordrup var det ikke mindst Annelise Olsen og Grethe Oddershede der
sørgede for orden i hverdagen, mens Ernst Jensen står for transportopgaverne i Jylland
og undertegnede for koordineringen på Sjælland.

Søren har været den, der holdt styr på registreringen af pakker og ikke mindst holdt styr
på alt papirarbejdet. Der er en del attester, der skal udfyldes, varer skal registreres, og der
skal søges fritagelse for vejafgifter gennem Europa samt holde kontakten på
transportområdet med Mihaela på kontoret i Lugoj.
Og så er han suveræn, når der skal sorteres pakker på pallerne og de skal sættes i
højden.

Der er i det seneste Nyhedsbrev Mana in Mana beskrevet, hvordan aflevering af pakker
kan finde sted og da destinationerne er nye og forholdene anderledes, beder vi om nøje at
følge de anvisninger, der er beskrevet.
Vi har også frabedt os større effekter denne gang. Vi må først afklare pladsforholdene,
og så kan vi til efteråret igen åbne op for større ting.
Det er således fremover, at vi ikke har permanent lagerplads til vore egne ting, så vi
skal have tømt ud, hver gang en transport er overstået.
Og vi kan ikke løbende modtage effekter, men må holde os til de dage, vi har
annonceret ud med, at depoterne er åbne.
Vi har stadig brug for hjælp, de dage hvor lastbilerne skal læsse henholdsvis i Kolding
og i Herlev. Vi opfordrer medlemmer til at komme og hjælpe.
Vi håber, med medlemmernes hjælp, at få de ny lager-forhold til at fungere.
Der kan naturligvis være nogle indkøringsvanskeligheder, men vi håber at vi i fælleskab
løse disse.

Kim kunne om Projekt Uddannelse fortælle, at ansøgningerne fra studerende, som bor
på hjemmet i Timosoara er gået i stå, efter at Denis Buta er blevet chef. Denis lægger
meget vægt på, at Rumænien skal klare sig selv. Dermed sparer vi gode penge og havde
ved årsskiftet en formue på 228.242 kr.

I perioden fra 25. september 2018 til i dag har vi doneret 1306 kr. til skolebøger på
Gavojdia, 11.301 kr. til personale- og pædgogkurser og 9.729 kr. til kurser for de unge på
Clementina.

Projekt Sko og Brillers Lisa Haas var ikke kommet, men Sille kunne oplyse, at Lisa her
bebudet en tur til Jylland efter sko, så Lisa er stadig aktiv med projektet.
Sille er nu formand for Butiksudvalget i Søborg og sagde herom, at Børneshoppen
kører fint, og uddeler følgende af overskuddet fra butikken:
CP1, Dorte Iversen: 20.000 kr, CP11, Guxi Maria Abel: 15.000 kr. Recas, Birte
Martinsen: 8000 kr. Timisoara, Bodil Sille Nielsen: 15.000 kr. F1, Astrid Ry Vestergaard:
10.000 kr. Venskabsfamilier, Jette Broberg: 20.000 kr. Clementina, Birgit Christensen:
50.000 kr. Projekt Sko, Lisa Haas: 5000 kr.

Hverken Guxi Maria Abel fra CP11 Børn eller Dorte Iversen fra CP11 Voksne – de 2
handicapcentre – havde kunnet komme.

Guxi havde på forhånd meddelt, at hun sender tisselagner afsted til CP11 -børnene amt
små pakker og noget tøj og legetøj. Hun har ansøgt om penge fra Børneshoppen og håber
meget at få det, så børnene kan komme på ferie til sommer, og hun kan købe flere
tisselagner og nattøj, som de mangler.

Både Astrid Ry Vestergard og Charlotte Hebbelstrup fra F1 -gruppen er pt i udlandet, så
Lisbeth oplæste den rapport, de havde sendt:
Vi er nået langt med arbejdet med pakker til børnene, som bliver sendt med
efterårstransporten. Ca. 1/3 af børnene har pakkefamilier, og vi har samlet midler til at
pakke til de resterende børn, således at ingen bliver udeladt.
Det er endvidere lykkes os at samle 6 kasser diverse køkkengrej og andre almennyttige
ting sammen udelukkende via donationer.
Vores næste projekt har været at skaffe seksualundervisning til børnene, da det ikke er
en hemmelighed, at der er stort behov for dette. Birgit har hjulpet os med at finde tilbuddet
fra det kursus, som Clementina benyttede sig af, som vi tænker, vi også vil benytte os af
på F1. Både Mihaela og lederen af F1, Andrei, er enige i, at dette er en god ide. Dog er
Andrei i øjeblikket kun konstitueret leder af F1 og skal til “jobsamtale” på sit job den 12.
april. Derfor er seksualundervisningen i øjeblikket på “stand-by”, da de bruger meget tid på
at forberede hans “jobsamtale”. Vi håber selvfølgelig meget på, at direktoratet vil ansatte
ham fast, da vi er glade for samarbejdet med ham.
Der er i øjeblikket ca. 45 børn, og der bliver ved med at komme flere. Dog er der en del
“udskiftning” i de større børn, da mange omkring de 17-18 år, som ikke har været på
børnehjemmet ret længe, stikker af til enten kæreste, familie el. lign. Dette bekymrer os en
del, da lederen selv siger, at de ofte ender med en tilværelse som tiggere eller lignende,
når de stikker af. Vi vil selvfølgelig se på, hvad vi kan gøre for at løse det, men det er
desværre ikke et nyt problem på hjemmet overhovedet.
Vi håber, at man ved transporterne vil besøge F1, da børnene elsker, når nogen vil lege
med dem, spille fodbold eller bare snakke lidt.

Preben Martinsen orienterede om Recas, som han kaldte ”det oversete børnehjem”.
Her bor 65 børn med fysiske og psykiske handicap. Ingen af dem har kontaktperson.
Recas-gruppen – anført af Birte Krogh Martinsen – sørger for ensartede pakker til alle, og
alle børnene er glade for deres pakker. Samtidig synes ledelsen, at det er en god idé og
opmuntring. Recas-gruppen laver også mindre pakker til hver af de 53 – treoghalvtres!! –
ansatte

Midtjyllandsgruppens Tage Rehmeier glædede sig over at at se så mange fremmødte
her til årets generalforsamling. Om sin gruppe fortalte han:
De sidste 3-4 år er gruppen blevet reduceret til 8 aktive medlemmer, hvoraf de 6
deltager i dette års generalforsamling.
Da vi alle er blevet lidt grå – eller farveløs i toppen, har vi desværre ikke længere
kræfter og overskud til at arrangere de forskellige markeder/ bagagerumssalg m.m. som
tidligere.
Derudover har vi ikke været i stand til at skaffe nye medlemmer – hverken til RP92 eller til Midtjyllandsgruppen.
På vores gruppemøde den 18.10.2018 tog vi den triste beslutning om, at vi desværre
måtte se os nødsaget til at nedlægge gruppen – samme tidspunkt som lageret ved Kolding
blev opsagt til – altså den 31.03.2019.
Vores Projekt Casa Flora havde eksisteret i den periode vi ved opstarten havde
påtænkt, og nu er alle aktiviteter lukket ned.
Der har dog stadig været en tilknytning til Casa Flora og den tidligere daglige leder
Monica Giga, som har assisteret os med at forsøge at få afsluttet projektet hos de
Rumænske myndigheder.
Dette er indtil d.d. ikke lykkedes, og nu arbejder vi i fællesskab med Casa Clementina
om at få afsluttet begge projekter, idet de delvist hænger sammen.
Tage ønskede RP 92 og den nye bestyrelse held og lykke med fremtiden, og
konstaterede, at ”det er dejligt med en synlig formand – igen”.
Mona Ancher fremlagde forenings regnskab, som blev godkendt af g-forsamlingen.
Se regnskabet andetsteds i Mana in Mana.
Mona mindede om, at det er kæmpelettelse for kassererarbejdet, når kontingenter
betales gennem PBS.
Jette Broberg fremlagde budgetter for 2019 og 2020, som også blev vedtaget. Se også
dette andetsteds i vores blad.
Bestyrelsen fremlagde en række forslag til vedtægtsændringer, som relaterede sig til, at
foreningen ikke længere opererer med børnerejser og personlige medlemsskaber samt nu
har en mindre bestyrelse.
De nye vedtægter vil blive bragt på hjemmesiden.
Under valg til bestyrelsen blev Jette Broberg genvalgt som kasserer og Vagn Hansen
som menigt medlem – begge med akklamation.
Ingen ønskede at stille op som suppleant til bestyrelsen. På forslag fra dirigent Søren
besluttede g-forsamlingen at godkende en dispensation – i det lønlige håb, at de 5
bestyrelsesmedlemmer klarer skærene indtil næste generalforsamling.
Både Søren og Lisbeth takkede de fremmødte for god ro og orden og for at have
bidraget til en god RP92-generalforsamling 2019