RUMÆNIENSPROJEKTET AF 1992

Referat af generalforsamlingen søndag den 22. november 2015
Mødet afholdt i Simon Peters Kirke, Islandsvej 12, 6000 Kolding

Til stede: 28 stemmeberettigede medlemmer og 1 fuldmagt.
Jeanette Dyrup bød velkommen og udtrykte håbet om en god og debatskabende generalforsamling og var glad for det relativt store fremmøde til trods for det meget dårlige vejr.

Formanden meddelte, at i perioden var Tove Kold udtrådt af bestyrelsen og Annelise Olsen indtrådt i bestyrelsen for den resterende valgperiode.

1) Valg af dirigent
Anne Marie Andersen blev foreslået og valgt.

2) Valg af stemmetællere
Brian Dyrup, Dorthe Iversen og Chanette Saaby blev valgt.

3) Beretninger

A) Bestyrelsen:
Jeanette aflagde beretningen.
Bestyrelsens beretning 2015

Velkommen til vores årlige generalforsamling, jeg håber at vi sammen får en hyggelig dag, med mulighed for konstruktiv debat.
Tak til Sydjyllandsgruppen for at stå for arrangementet

Det er 15 år siden, jeg var i Rumænien første gang, og når jeg tænker tilbage på mit første møde med Lugoj, børnehjemmene, børnene og de ansatte, er det tydeligt for mig at der er sket meget.
I nærheden af gågaden holdt et par enkelte store dyre biler der helt malplaceret skilte de sig ud fra resten af billedet. Nogle af de store sigøjnervillaer var under opbygning, men ellers var billedet ret ens. Bygningerne var forsømte, hestevogne fyldte gaderne med folk fra landet på vej til markedet for at sælge deres ting.
Der var mange tiggere, også store flokke af børn, der stod omkring hotellerne, supermarkedet og restauranterne, beskidte og sultne så de ud.
Når vi kom ud fra en restaurant, og stod med vores rester i en pakke, skulle vi ikke kigge langt, før vi så nogen, der kunne bruge lidt ekstra mad, og som blev taknemmelige for at vi gav dem.
Børnehjemmene manglede alt. Kun de børn der jævnligt kom på ferie i Danmark skilte sig ud, med deres pæne tøj, skoletaske og et andet glimt i øjnene.
Billedet er heldigvis helt anderledes nu. Dem der tigger, dem der sulter og dem der mangler stort set alt, er der stadig i stort tal, men det er ikke længere kun det billede, der møder os. Børnehjemmene har stadig brug for hjælp, men ikke i samme omfang. Vi møder flere børn på børnehjemmene, der materielt set kunne have været opvokset i Danmark.
I skolerne i Rumænien er der et stort fokus på, hvordan de gør i andre lande. Et af de lande de ser op til er Danmark, og der var for nylig en længere artikel i en landsdækkende avis, omkring Danmarks evne til differentiere undervisningen, og tilrettelægge undervisningen kreativt og uden for de vante rammer.
Mulighederne for at sammenligne sig med andre lande er blevet større gennem de seneste år. Mange har selv været eller kender nogen, der har været rejst udenlands. Det er meget lettere at få netadgang; vi er på facebook med hinanden og får et større indblik i, hvordan hinanden lever – eller i hvert fald det billede vi ønsker andre skal se.
Det betyder også, at når vi i Rumænien siger børnene og familierne, hvad de ønsker. De ønsker sig mere og mere, det de ser, vi har, og ikke længere kun basale nødvendigheder. Dette også nogle gange selvom, vi kan mene, at der stadig er basale nødvendigheder de mangler.
Det stiller os overfor den udfordring og det spørgsmål, hvad kan vi stadig hjælpe dem med, hvordan bliver vores hjælp, hjælp til selvhjælp, fremfor en opbygning af et forhold, hvor de afventer at vi kommer med det, de har brug for.
Det bliver stadig sværere at få samlet midler og hjælp til vores projekt, da udviklingen i Rumænien kontra de andre projekter og lande, der har behov for akut hjælp, gør at flere har svært ved at forstå, når vi siger, at de stadig har brug for vores hjælp. Men hvis vi skal kunne overbevise andre om, at hjælpen stadig er en hjælp, skal vi først og fremmest tro på det selv. Vi skal derfor blive endnu bedre til, at følge forholdene og følge hvordan vi hjælper bedst, og hvad behovet er.
Dog er jeg stadig slet ikke i tvivl om, at vi gør en forskel, og den største forskel er relationen, det tætte samarbejde og vores kontakt til børnene, familierne og bunicaerne.

Både i direktoratet og på børnehjemmene, har der været et generationsskifte de sidste år, hvilket udviklingen også bærer positiv præg af. I Timisoara er den nye leder Denis Buta, selv tidligere børnehjems barn, og blandt andet vokset op på hjemmet i Timisoara. Han har, ligesom lederne i Direktoratet, et stort fokus på, at man ikke kan få noget uden selv at bidrage. At den vigtigste læring ligger i at lære, at klare sig selv, have et ønske og en forståelse for, hvad det betyder at kunne klare sig selv, både for ens eget selvværd men også for samfundet, og udviklingen af Rumænien.
Denne nye tilgang, gør op med den gamle kultur på hjemmene, hvor børnene ikke hjalp til med noget, da de så tog arbejdet fra vaskedamerne, køkkenpersonalet osv.
Den nye generation, tager ikke vores hjælp for givet, men vil gerne vise, hvordan de på bedste vis, prøver at få mest muligt ud af det. De ønsker samarbejdet også omkring, tilgangen og menneskesynet. De har forståelse for, at børnene ikke trives ved kun at få de materielle ting de mangler.

2015 blev året hvor Casa Flora måtte lukke. Huset er blevet købt af lederen af udslusningshjemmet, Carmen. Med en kontraktlig aftale om, at haven og træhytten stadig benyttes og ejes af udslusningshjemmet til glæde for de unge mennesker.

Året i vores forening har båret præg af, at vi mangler medlemmer, der vil give en aktiv hånd med. Vi har altid været en forening, der har lagt op til, at vi hver især bidrager, med det vi kan. Men det bliver sværere og sværere, at få hjælp der hvor der skal bruges hænder og lægges timer i et frivilligt arbejde.
Foreningens opbygning, hvor alle udgifter skal holdes på et minimum, så vi kan bruge pengene på dem, vi gerne vil hjælpe i Rumænien, kræver, at der er hænder nok til opgaverne. Samtidig er vores forening bygget op omkring de 2 transporter hvert år, og det er grundstenen i vores arbejde. Vi kan fortælle med sikkerhed, at de ting der samles ind, kommer i rette hænder, fordi vi selv sørger for alt i et tæt samarbejde med EUC Lillebælt. Men det er et tidskrævende arbejde. Der skal flyttes mange pakker, først rundt i Danmark indtil de alle er samlet på vores lager. De skal registreres, så vi sikrer at alle, der skal modtage en pakke, får en. De skal sorteres og læsses på lastbilerne. Derefter skal der hver gang, være medlemmer, der vil tage med til Rumænien og hjælpe med udlevering og kontakt til børnehjemmene.
Inden hver transport har vi madindsamlinger rundt om i Danmark, så vi kan give et tilskud til børnehjemmenes madrationer. For første gang i år, har der kun været indsamling i Jylland, de andre steder kunne ikke få nok hjælpere.
Samtidig kan vi se, at de arrangementer der før var i lokalgrupperne også bliver færre og færre. Det betyder mindre mad og færre midler til vores projekt. Men det betyder også, at det aktive fællesskab, der tidligere har været er blevet mindre, og det vil gøre det endnu sværere at få medlemmer til at stille op. Så en bøn til alle, om at vi igen tager et fælles ansvar for sammen at løfte opgaverne. Husk at vi alle glemmer hvor mange timer vi bruger, når vi hygger os samtidig.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

B) Udvalg/grupperne:

Transportudvalg og lagerudvalg
Brian Dyrup aflagde beretningen.
Turen til Rumænien gik rigtig godt. Der var god stemning, og det var et rigtigt godt hold, som Niels Kristensen fra EUC havde med denne gang. Vi fik tømt vores lager, og det var dejligt, så nu er der plads til at indrette lagret, som vi gerne vil have det.
Som i ved, er der besparelser på alle skoler på 2 %, og det gælder også EUC. Jeg har ringet og talt med Niels Kristensen for at høre, hvordan situationen ser ud for vort projekt. Skolen har bedt ham om at skære ned på turen på den ene eller den anden måde. Han har valgt at fjerne turen, der går til Prag, for de chauffører, der er med. Dette har skolen godkendt, så der bliver også kørt to ture til næste år. Så må vi se hvordan det ser ud i 2017.
For at undgå at levere pakker forkerte steder, er det vigtigt, at de bliver markeret med de rigtige bogstavsbetegnelser. Vi har i år fået tilføjet en ny markering LU, som er til alle, der bor i Lugoj, og L der er dem, der bor og arbejder på Clementina. Der bliver også fjernet nogle markeringer. Det hører vi mere om senere på generalforsamlingen, men når bladet kommer, så kig det lige en ekstra gang igennem, så i får den rigtige markering på.
I efteråret leverede vi ca. 2000 pakker med i alt ca. 17 tons. Heraf var de ca. 5000 kg mad og nogle hundred liter sodavand. Så det var det lidt sløjt denne gang.
Til foråret er vi i Rumænien i uge 16.
Madindsamling 26. og 27. februar, på nær dem der på nuværende tidspunkt har valgt en anden dato.
Afhentning af mad og pakker den 28. februar.
Sender du pakker med posten, skal de være os i hænde senet den 29. februar.
Pakkelister afleveres også senest den 29. februar.
Madsortering på lageret finder sted den 12. marts.
Der er lidt pres på denne gang, da vi rammer lige ind i påsken i Rumænien.
Jeg har lige her til sidst en lille bøn. Vi har i de sidste 3 til 4 år været meget underbemandet i Transportudvalget og på lageret. Derfor har vi brug for, at der er nogen, der melder sig til opgaver både på lageret og i transportudvalget, så hvis der er en 10-12 personer, der vil give en hånd med, bliver vi rigtig glade. Der er både store og små opgaver, så der skulle være noget for alle.
Man kan også melde sig til Freddy Christiansen, der skal læsse lastbiler på Sjælland to gange om året.
Til sidst vil jeg gerne sende en stor tak til alle, der har hjulpet os i løbet af året og en særlig tak til EUC, Niels Kristensen og alle hans elever.

Børnerejser
Jette Broberg aflagde beretningen.
Der havde været 11 børn på sommerferie 2015.
Under sommerferien måtte Jeanette Dyrup tage et ekstra feriebarn, da der var opstået problemer med barnet i feriefamilien. Tak til familien Dyrup. Ellers gik sommerferien fint.
Der er 6 børn tilmeldt til julerejsen og der er fundet en pædagog, der rejser med.

Bladudvalg og hjemmesiden
Freddy Christiansen aflagde beretningen.
Efter at bladet var reduceret til 3 blade om året, var der kommet en udfordring med, at nogle informationer og skemaer udsendes i meget god tid.
Skemaerne findes dog allerede på hjemmesiden.
Hjemmesiden er teknisk ret kompliceret at vedligeholde. P.t. står jeg for kontakten til bestyrelse og medlemmer, mens Lone Israelsen står for det tekniske.
I det nye regnskabssystem, kan der tilknyttes en hjemmeside, der spiller sammen med indbetalinger, tilmeldinger og andre faciliteter, der vil hjælpe kommunikationen til medlemmer og som bestyrelsen vil arbejde videre med.

Kommentar:
Det bør undersøges, vor mange af vore medlemmer, der ønsker bladet tilsendt i papir-form eller kun ønsker det elektronisk også set i lyset af, at portoen stiger fra 1. januar 2016.

PR-udvalget
Ingen fra udvalget var til stede.

Fundraising
Ingen fra udvalget var til stede.

Clementina:
Hans-Jørgen Grauslund aflagde beretningen.
Alt er i god gænge på Casa Clementina. P.t. er der 19 unge i huset, og de fleste af dem er fra start helt indstillet på at ville tage imod, hvad vi tilbyder.
Alle er i arbejde. Der er ingen gymnasieelever. Vi har en, der studerer til paramedicinsk sygeplejerske på universitetet i Lugoj. Han er på sidste år og har et arbejde ved siden af.
Stefan rejste til april, og vi håbede at kunne klare os med et personale på 3. Det har vist sig, at vi mangler den praktiske mand, som også kan være en rollemodel for drengene. Der har været én ansat på prøve, men han viste sig ikke at være den rigtige til jobbet. Vi venter et par måneder med at ansætte en ny. Det kan evt. være på deltid.
Haven bliver udnyttet mere og mere. Flere og flere af de unge får øjnene op for dens nytteværdi. Til næste forår får vi egen brønd der. Sponsoreret ved Ernst Bulskovs mellemkomst. Boringen er allerede på plads, og pumpen kommer til vandingssæsonen. Vandet fra en sådan brønd er gratis.
Vi har stor gavn af de nye solpaneler og solcellerne. I forhold til sidste år har der været en besparelse på el- og gasforbruget på omkring 50 % i månederne maj til oktober.
Til sidst – og ikke mindst – en stor, stor tak til alle, som på den ene eller anden måde støtter os. Uden jeres hjælp, er det ikke muligt at drive Casa Clementina og derved tilbyde en vigtig hjælp til vore unge.

Casa Flora
Jeanette Dyrup aflagde en kort beretning, da udvalgsmedlemmerne var forhindret i at møde, på grund af det dårlige vejr.
Hun redegjorde for salget af Casa Flora. Det er Fonden Clementina, der ejer bygningen og fonden har godkendt salget. Pengene tilgår derfor fonden.
Fonden påtænker at købe nogle tilstødende lokaler i bygningen til Casa Clementina og bruge disse til bl.a. lagerfaciliteter.

(Efterfølgende har bestyrelsen modtaget en skriftlig beretning, der bringes i næste nummer af Mana in Mana).

Bunica Projektet
Grethe Oddershede aflagde beretningen.
Projektet går rigtig godt.
I øjeblikket er der to bunicaer på venteliste. Én hvor familien er faldet fra, og én som er ny på ældrecentret. Jeg har lovet, at der ikke er nogen af beboerne, der ikke får enten penge eller en pakke.
Beboerne har ingen midler til sig selv. Hvis de har lidt pension går pengene til at bo på plejehjemmet, så ved at være med i projektet giver det dem mulighed for medicin og lignende.
Det er meget vigtigt, at man, når man laver pakke til sin bunica, skriver BL på pakken, da flere i den sidste tid, ikke har skrevet korrekt bogstavsbetegnelse på, og så går pakken til det forkerte sted, og så tror jeg ikke, der er pakke til bunicaerne. Det betyder, at jeg står og laver ekstrapakker for så at konstater at pakken senere pludselig dukker og. Det er spild af tid og penge.
Jeg slutter med en stor tak, til de der hjælper bunicaerne, og til de medlemmer, der støtter projektet.
Er der nogen der har lyst til at hjælp en bunica – så ring til mig.

Venskabsfamilier
Der er 50 familier i projektet nu. Alle er glade for kontakten til vores projekt.
Alle familier får besøg inden de optages i projektet. Såfremt de har nære familie medlemmer, der bor og arbejder i udlandet, kommer de ikke i betragtning, da de så ikke vil være de mest trængende.
Det sker at familiers vilkår ændres over kort tid til det bedre, der forsøges på bedste vis at følge op på dette.
At være venner med familierne på facebook, kan give både dem og os et misvisende billede af virkeligheden, samtidig er det for mange dejligt med den hurtige kontakt og mulighed for at følge mere med.

Projekt uddannelse
Jeanette Dyrup oplæste en skriftlig beretning fra Lisbeth Balslev:
I skoleåret 2014/15 har vi haft den glæde at kunne udnytte de resterende uddannelsespenge fra Velux-fonden, idet vi fik forlænget udløbsdatoen, som var sat til 1. april 2014, til ultimo december 2014.
De penge, der var tilovers efter denne dato, fik Clementina tilmed lov til at bruge til et nyt solfangeranlæg.
En meget stor tak til Velux-fonden for den generøse donation gennem 5 år.
Herefter har vi så kun den almindelige uddannelsesfond at tære på.
Desværre er udgifterne større end indtægterne.
Da Projekt uddannelse i 4 1/2 år har kunnet bruge af Velux-pengene er der gennem private- og Børneshoppens donationer opsparet en pæn sum på vores egen konto.
Denne sum ser ud til at kunne række de kommende 3 år – naturligvis afhængigt af, hvor mange studerende, der kommer.
Dilemmaet er, hvornår vi skal stoppe med at sige ja til en ung, der ønsker støtte til en uddannelse.
Vi har hidtil støttet igennem hele uddannelsesforløbet, som kan være 3 til 5 år.

Clementina:
Personalet har i indeværende skoleår været på en del kurser, som har relation til deres arbejde med de unge.
De unge på hjemmet har fået sexualundervisning og kursus om alkohol- og stofmisbrug.
5 unge har fået engelskundervisning.
Herudover har vi betalt uddannelse og diverse obligatoriske materialer for 5 unge samt undervisningsbøger i læsning, skrivning og matematik til 2 unge piger.
Vi fortsætter i 2015/16 med at betale for sex-kurser på Udslusningshjemmet.

Timisoara:
Den hidtidige leder, Ion Herbei, gik på pension fra maj 2015.
Den ny leder, Denis Buta, er tidligere børnehjemsbarn og har selv boet på hjemmet i Timisoara.
Han har med vores støtte studeret jura.
Vi har i Timisoara haft 6 universitetsstuderende. Til dem har vi betalt alle studieudgifter og undervisningsmateriale samt diverse relevante kurser.
Med Velux-fondens accept har hjemmet fået lov til at købe 5 forskellige fitness-maskiner.
Disse var et stort ønske, så de unge kan aktiveres fornuftigt i fritiden.
I 2015/16 får de unge professionel undervisning i brug og vedligeholdelse af maskinerne. Herefter skal de unge undervise de nye elever, der kommer til hjemmet.

Gavojdia:
Også Gavojdia har fået ny leder, Mariana Ilie, efter Iacob Titi.
Vi har betalt diverse skolematerialer til børnehjemmet, herunder materiale til en billedkunststuderende.
Vi har også betalt for såkaldte kvalifikationskurser til 5 unge, der har afsluttet skoleeksamen, med det formål at forbedre deres chancer for at komme i job.
I indeværende skoleår har vi for nuværende tilmeldt 13 unge studerende.

Projekt sko og briller
Ingen fra udvalget var til stede.

Butiksudvalg Søborg
Ingen fra udvalget var til stede.
Mona Ancher orienterede fra et møde, der havde været afholdt i butikken, og som hun havde deltaget i.
Der var en omsætningsnedgang på 100.000 kr. i 2015, hvilket betyder at der er færre midler at dele ud af.

I alt bliver der uddelt 96.000 kr.:
CP11 ved Dorte Iversen 15.000 kr.
CP11 ved Ulla Danielsson 7.000 kr.
F1 ved Inge Vestergaard 7.000 kr.
Gavojdia ved Mona Ancher 8.000 kr.
Clementina ved Birgit Christensen 20.000 kr.
Recas ved Birte Martinsen 8.000 kr.
Projekt Sko og Briller ved Lisa Haas 7.000 kr.
Transportudvalget ved Brian Dyrup 4.000 kr.
Uddannelse ved Lisbeth Balslev 20.000 kr.

Flere hjælpere har meddelt, at de pr. 1. januar stopper i butikken.
Der vil blive fremstillet en plakat, der kan ophænges i vuggestuer og børnehaver, der gør opmærksom på butikkens eksistens ligesom flere frivillige efterlyses via vores egen facebook-gruppe og andre frivilligheds-portaler.

Kommentar:
Det bør overvejes, om der skal oprettes en facebook-gruppe ligesom der bør skrives et indlæg til medlemsbladet, hvor der efterlyses hjælpere til butikken.

F1 gruppen
Ingen fra gruppen var til stede.

CP 11
Ingen fra gruppen var til stede.

CP11 Adult og AOH
Dorte Iversen aflagde beretningen.
For beboerne sker der ikke så meget i deres hverdag, hvorimod der på det bygningsmæssige område sker ret meget.
Der skal udskiftes vinduer i soverummene, hvilket giver store problemer med ”genhusning” af beboer. De har svært ved miljøskift. Underligt nok, skal denne udskiftning i de kolde måneder ske, og ikke i sommermånederne, hvor de alligevel ligger for åbne vinduer!
Den besparelse, der opnås ved en bedre isolering, skal primært bruges til anden renovering.
Der er 90 beboere på CP11 Adult og ligeledes 90 beboere på AOH.
Dorthe Iversen laver selv 170 pakker og efterlyste derfor hjælp til at lave pakker.
Det er små pakker, der laves og indeholder primært Kleenex, tandbørster og -pasta , juice, kiks, strømper, undertøj og t-shirts.

Gavojdia-gruppen
Mona Ancher aflagde beretningen.
Der var kommet ny leder på børnehjemmet og mødet med hende havde været en positiv oplevelse. Hun var meget interesseret i et godt samarbejde og fortalte, hvilke behov der akut var.
Dyner, hovedpuder, sengetøj, toiletpapir og køkkenting.
Der var en større renovering af køkken-, lager og computer-bygningen.
Bl.a. kommer der nyt tag på.
Der er 28 børn, der mangler en dansk kontaktfamilie.
Lejlighed 8, der har stået tom i 1½ år, er ved at blive renoveret gennemrenoveres i lighed andre lejligheder.
Generelt mangler der pædagoger på børnehjemmet, på grund af beliggenheden.
Arbejdstiderne passer ikke med tog-tider. Der kan nok ikke laves om på togtider, men der kunne ændres på arbejdstiderne.

Kommentar:
Kan det ikke betale sig at indkøb f.eks. toiletpapir i Lugoj?
Det er svært at indsamle penge, men vi kan opfordre folk, det at donere toiletpapir ved madindsamlingerne.

Timisoara-gruppen
Ingen fra gruppen var til stede.
Jeanette Dyrup kunne berette, at der var kommet ny leder, der har fået god opbakning fra Direktoratet men desværre kun fra omkring halvdelen af personalet.
Der var lagt en ny, mere fast linie, der betyder, at man skal passe sin skole, deltage i rengøringen og madlavningen og vise respekt for tingene, ellers kan man ikke blive boende på hjemmet.

Recas-gruppen
Ingen fra gruppen var til stede.
Jeanette Dyrup kunne berette, at der var kommet ny leder, og hun havde fået et godt indtryk af ham, og at der er en god stemning på Recas.
Da pakkerne blev afleveret, var man i gang med forberedelsen til en stor fest.

C) Tema-debat: Foreningens fremtidige arbejde
Annelise Olsen fremlagde på arbejdsgruppens vegne det debatoplæg, der har været gengivet i Mana in Mana nr. 2/2015.

Hun fremhævede de fremskridt, der har været i Rumænien siden projektet blev startet i 1992 og gav udtryk for det glædelige i, at børnene trods alt har fået det langt bedre.
Der er måske derfor heller ikke helt det samme behov som tidligere, og børnene var også blevet mere bevidst om, hvad de vil have.
På den baggrund, kan det være relevant at tage op til diskussion, om det er de samme ting vi fortsat skal sende både til børnene og til børnehjemmene/institutionerne.
Skal vi mere satse på kvalitet fremfor kvantitet?

Kommentarer og udsagn om pakker:
Det store antal af flyttekasser med brugt tøj, kan være en belastning på transporten.

Kassernes indhold bør specificeres. Køn, størrelse, sommer/vintertøj, legetøj etc.

Nogle familier får mange kasser. De bor trods alt i små huse og har måske slet ikke plads.
Hvad sker der så med f.eks. tøj? Sælges det eller brændes det for at få lidt varme?

På lageret bør man være opmærksom på, hvor mange kasser der sendes til de enkelte familier.

Har der ikke tidligere været et max-antal kasser på 10 til hver familie?

Man bør på lageret være opmærksom på, hvad der er i kasserne til institutionerne/familierne, så der ikke bare sendes hvad som helst derned. Vi skal ikke sende gammelt skrammel af sted.

Hvad med vintertøj, dyner o.lign. Det fylder meget og kan ikke bare pakkes i en banan-kasse, derfor får store familier måske også mange store kasser!

Gælder det ikke om, at få belyst behovet på børnehjemmene. Vi bør vel se på, hvad de reelle behov er til glæde for alle børnene på børnehjemmene/institutionerne.

Der kan være behov for mange og store kasser, hvis indholdet skal bruges til specifikke ting, som f.eks. pakkeleg.

Der bør ikke indføres regler for reglernes skyld.

Kommentarer og udsagn om medlemspleje:
Hvordan præsenterer vi vore mange projekter overfor nye medlemmer, så de hurtigt kan danne sig et overblik over foreningen aktiviteter?

Hvordan pakker man en kasse, og hvad kan der f.eks. være i den? Dette kunne gøre det nemmere for nye medlemmer at blive kontaktfamilie.

Vi skal forsøge at holde ”gnisten” oppe hos nye medlemmer og sørge for at drage dem ind i foreningens arbejde, i det omfang de har lyst.

Kan der indføres en form for mentor-ordning, så nye medlemmer tilknyttes en kontaktperson?

Hvad med medlemsplejen af ”gamle” medlemmer. Hvordan kan vi få flere at dem til at være aktive? Og hvor i stort omfang ønsker de at være aktive?

Kan vi få nogle til ”kun” at lave kasser uden at de nødvendigvis skal have et barn/bunica/venskabsfamilie eller deltage i møder, ture og andre opgaver?

Hvad med facebook og medlemsbladet? Kan de bruges mere progressive?

Generalforsamlingen besluttede, at oplægget og de faldende bemærkninger og kommentarer skal gøres til genstand for en debat i bestyrelsen, og at der skal følges op på de mange problemstillinger, der blev fremsat.

4) Regnskab
Mona Ancher fremlagde det udsendte regnskab og knyttede yderligere til:
Der er p.t. 396 medlemmer mod 440 sidste år.
I forbindelse med opkrævningen af de 440 kontingenter, måtte der sendes rykkere ud til 120 medlemmer, og flere af medlemmerne måtte rykkes to gange. Dette tager meget lang tid og koster også penge. Derfor er det besluttet at fremover koster en rykker 25 kr., så igen opfordres til at tilmelde sig PBS.

Der er indkøbt et nyt regnskabsstem gennem www.foreninglet.dk. Systemet er opbygget, så man tilkøber moduler, alt efter behov og ønsker.

Systemet er et brugervenligt regnskabssystem, der er målrettet foreningslivet. Ved at benytte dette system, slipper kassereren for at have ca. 25 lister, da alt foregår i systemet, og når der er udsendt en opkrævning og den betales, afstemmes den automatisk i kassekladden. Det sparer os for en masse trivielt arbejde og giver mindre risiko for fejl. 

Mona Ancher tilbød medlemmerne at sende penge til kontakter i Rumænien, så man slipper for at skulle betale gebyr for udlandsoverførsel. Men det er vigtigt, at man samtidig sender en mail til kasserer.rp92.dk@gmail.com, så hun er opmærksom på indbetalingen.

Fremover skal man indsætte penge på 2076-0749 469 609 mærket “pakkemærker”, hvis man ønsker skattefradrag for disse. Kvittering fra banken fremvises ved afhentning af mærkerne. Det er stadig muligt at betale kontant, men så er der ingen fradrag.
Der bliver sendt en reminder om dette til alle, der har afleveret mailadresse til kassereren, når vi nærmer os forårstransporten.

Derudover giver systemet mulighed for at udsende nyhedsbrev, både til alle medlemmer og til diverse grupper. Det betyder jo, at det bliver hurtigere og meget nemmere at få sendt meddelelser og remindere ud til medlemmer. Dette er især en fordel, da vi kun udsender medlemsblad tre gange årligt.

Det vil koste 5.500 kr. om året. Hertil kommer et beløb pr. opkrævning der udsendes, så den forventede udgift bliver kr. 10.000 om året.

Økonomien skal findes i, at vi ikke behøver at have en tilknyttet statsautoriseret revisor til kr. 40.000 om året, men kan benytte os af en almindelig revisor, der koster 10.000 til 15.000 kr.

Der er fuldt support på hele programmet.

Systemet kan mange ting og der vil løbende blive meldt ud med, hvilke funktioner vi vælger at bruge.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

5) Budget
Mona Ancher fremlagde det udsendte budget.
Budgettet blev taget til efterretning, ligesom der blev vedtaget et uændret kontingent for 2016.

6) Indkomne forslag
Der var indkommet 7 forslag.

Bestyrelsens foreslog en ændring af revisor til kritisk revisor.
Vedtaget.

Bestyrelsen foreslog, at der optages følgende grupper i vedtægterne, hvis der indsendes en projektbeskrivelse:

Recas Skole – Vedtaget
Akuthjælp – Vedtaget
AOH (CP11/A-1) – Vedtaget – 1 stemme imod
OPC – Vedtaget

Speranta blev ikke godkendt, men fik lov til næste generalforsamling i 2017 lov til at sende 30 kasser pr. transport.

Mona Ancher og Freddy Christiansen indsendte forslag om ændring af dato for generalforsamling samt ændring af regnskabsår – Begge vedtaget.

7) Valg af kasserer for 2 år
Mona Ancher blev indstillet og valgt.

8) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Brian Schaleck og
Freddy Christiansen
Begge indstillet og valgt.

9) Valg af suppleanter for 1 år
Didde Winther Jørgensen og
Dorthe Iversen
Begge indstillet og valgt.

10) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant for 1 år
Rikke Stackelies valgt som kritisk revisor
Anne Sørensen valgt som kritisk revisorsuppleant

11) Eventuelt
Der kom en opfordring til at igangsætte en konkurrence, med henblik på at skaffe flere medlemmer.
Jeanette Dyrup og Mona Ancher tager initiativ.

Dorthe Iversen efterlyser personer, der vil være behjælpelig med at lave pakker til CP11/A-1.

Generalforsamlingen slut kl. 16.40.

Referent
Freddy Christiansen
7.12.2015.