Referat fra generalforsamling marts 2019

Referat fra Rumæniensprojektet af 1992’s ordinære generalforsamling i kantinen på Skt. Hans Skole i Odense
søndag den 24. marts 2019


29 medlemmer var mødt frem.

Bodil Donnerup sørgede for frokostsandwiches, kaffe og kage. Stor tak til Bodil.
Transportudvalgets formand, Søren Martin Sørensen, blev valgt til dirigent og styrede
med vanlig kompetence slagets gang.

Formand Lisbeth Balslev aflagde derefter bestyrelsens beretning:
Med mindst mulig margin blev det på den ekstraordinære generalforsamling i Odense
sidste efterår afgjort, at Rumæniensprojektet af 1992 skal fortsætte.
Så her står vi nu på endnu en ordinær generalforsamling efter snart 27 års flot arbejde.
Hvor længe vil det være muligt at fortsætte?
Nu tager vi i hvert fald fat på endnu et foreningsår – med en skrøbelig økonomi, færre
medlemmer end nogensinde og en decimeret bestyrelse på fem medlemmer.
Vi har også måtte sige farvel til Midtjyllandsgruppen og Sydjyllandsgruppen, Bunicaprojektet står foran nedlæggelse, og Udslusningshjemmets gruppe arbejder på, at vi skiller
os af Casa Clementina. Børnerejser er IKKE længere en del af Rumæniensprojektet, og
som konsekvens heraf er foreningens sekretær i Lugoj, Mihaela Teodorescu, nu ansat på
halv tid.
Det er også vemodigt at se, så få der møder til generalforsamling nu – med tanke på de
fyldte sale i f.eks. Taastrup Medborgerhus for år tilbage.
Ikke desto mindre: Vi tager fat!
Heldigvis har der også været noget at glæde sig over siden efterårets ekstraordinære
generalforsamling.
Børneshoppen i Søborg kører fint med god omsætning og overskud.
Og F1 -gruppen er genopstået, anført af unge kræfter, som yder en stort indsats, der er
værdsat af hjemmet i Lugoj.
Positivt er det også, at forårstransporten er på plads, og vi arbejder på også at få en
efterårstransport på plads.
Den 9. februar lukkede vi vores gamle lager ved Jordrup og flyttede vores habengut til
opbevaringsfirmaet Dit Pulterkammer på adressen Essen 8 i Koldings sydlige
industrikvarter. Her har vi fået fin og gratis plads i en hal, som vi kan bruge i forbindelse
med vores halvårlige transporter.
På Sjælland lejer vi os ind for små penge hos firmaet Shurgard i Herlev.
Den 20. januar havde vi et godt møde i formandens hjem med ledere af grupper og
udvalg. Der var en klart positiv stemning for at vi fortsætter med meget af vores arbejde.
Ikke mindst ser det ud til, at handicapcentrene CP 11 børn og CP 11 voksne bliver vigtige
samarbejdspartnere. De er på CP 11 meget glade for al den støtte, de kan få.
Det er også værd at bide mærke i, at børnedirektoratets leder i Timisoara, Monica
Trusca, varmt takkede for vores indsats, da jeg i november mødtes med hende. Hun
håber, at vi fortsætter.
Det varsler dog nye tider, at Direktoratet planlægger at lukke børnehjemmene i Timis
Amt i 2020-22 til fordel for fosterfamilier og små enheder. Der er nu kun 200 børn i alt på
børnehjemmene mod 500 for blot et par år siden. Sværest bliver det ifølge direktoratet at
lukke Recas, hvor der er 64 børn anbragt.
Jeg var i november på besøg på alle vores hjem – undtagen Recas – men inklusive
Gavojdia, som meget gerne igen vil have vores hjælp.
Bestyrelsen har været samlet 4 gange siden den ekstraordinære generalforsamling.
Samarbejdet fungerer godt og gnidningsløst.
Beretningen blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
G-forsamlingen gik derefter over til beretningerne fra de enkelte grupper og udvalg.
Under punktet ”Nyhedsbreve” understregede Freddy Christiansen behovet for at få
begrænset antallet af medlemmer, der skal have Mana in Mana sendt med post med
muligt. Det koster foreningen dyrt, at der stadig er et større antal medlemmer, som ikke
kan modtage nyhedsbreve på email.
Om PR-udvalget sagde Kim Balslev, at det ikke længere har relevans og er blevet
nedlagt.

Bodil Sille Nielsen fortalte om fundraisingudvalget, at hun arbejder på at søge fonde til
transporterne.

Om Hjemmesiden sagde Freddy, at arbejdet er overtaget af Astrid Ry Vestergaard med
henblik på en tiltrængt opdatering. Astrid har god forstand på den tekniske side af sagen.

Birgit Christensen aflagde beretning om Udslusningshjemmet:
Den græsk-ortodokse organisation Teofania er stadig interesseret i at overtage Casa
Clementina. Deres sagfører er nu endelig gået i gang med at rydde op i alle de gamle
uløste sager, som skal ordnes, før vi kan afhænde CC.
Hvornår det alt sammen er på plads og i orden, ved vi ikke, men vi håber at kunne
afslutte i løbet af dette år.
Skulle Teofania springe fra, er vores plan at få huset solgt til anden side, Her har Esben
Jensen, en dansk ejendomsmægler i Timisoara, lovet at hjælpe. Han har fået
ejendomsoplysninger mm.
Pt er der 7 beboere på CC. 2 nye piger kommer i begyndelsen af april.
Birgit fortæller, at Teofanias tilgang til arbejdet med de unge meget ligner vores.
Interesserede kan kigge på Teofanias hjemmeside: fundatiateofania.ro
De unge, der er på Clementina, vil kunne fortsætte dér – ligesom vores personale.
Således vil også Mihaela kunne blive en del af projektet.

Om Bunica-projektet oplyste dets formand, Grethe Oddershede, at det lukker ned i
løbet af i år. Flere af medlemmerne har meldt sig ud, og hun magter ikke selv at blive ved
at gå på markeder mm. for at rejse penge. De tiloversblevne midler vil blive fordelt –
måske til køb af køleskab.
Lene Olesen roste – med opbakning fra hele g-forsamlingen – Bunica-projektet og den
betydning, det har haft, for RP92.
Jette Broberg sagde om Projekt Venskabsfamilier, at familierne har fået udleveret
sedler til ønsker, idet de skulle huske på, at det ikke var en bestillingsseddel. Der blev
sidst sendt 2,5 tons, hvoraf de 500 kg var mad. Jette opfordrede til at melde sig ind og få
en venskabsfamilie, da mange endnu ikke har en sådan.
Freddy fremlagde Transportudvalget beretning:
Transportudvalget har i 2018 gennemført de to obligatoriske transporter, i henholdsvis
uge 16 og uge 44. Begge ture forløb helt efter planen.
På forårstransporten var der 762 banankasser og 116 stk. andet gods og i alt 11.332 kg
gods. På efterårsturen var der 992 banankasser og 287 stk. andet gods og i alt 12.063 kg
gods.

I alt deltog der 20 medlemmer tilsammen på begge ture.
EUC stillede som sædvanligt med et ungt og friskt hold chauffør-elever, der løftede
opgaven helt perfekt og med godt humør. Både ved lastningen af gods af de to lastbiler på
lageret i Jordrup og ved losning i Lugoj.
På efterårsturen var der ikke børnepakker til hverken F1 eller Gavojdia. Dette skyldtes,
en beslutning om, at stoppe med børnepakker til disse to børnehjem. Der var dog
fællespakker.
Ved besøg på de øvrige institutioner, blev medlemmer og ikke mindst chauffører vist
rundt og der blev fortalt om stedets formål og betydning.
Der er altid en stor interesse fra chaufførerne side, da de oftest ikke er helt klar over,
hvad det er for en opgave, de er med på.
Også besøget i Mondiale virker meget stærkt på dem. Det får sat deres eget liv og ikke
mindst deres egne forhold lidt i perspektiv.
Ugen slutter med en såkaldt chauffør-middag, der dog de senere år er blevet afløst af
en lidt mindre formel komsammen, hvor vi fra foreningen får mulighed for at sige tak for
indsatsen og ønske dem en god tur hjem.
Tidligere var det med restaurantbesøg med en tre retters menu, men er nu afløst af
pizza’er i alle afskygninger og under mindre formelle forhold.
Vi føler, det er mere i chaufførernes ånd og giver også os som medlemmer flere
muligheder for at blande os med dem og få snakket mere om projektet.
Tidligere havde man det med at sætte sig i grupper. Chauffører for sig og medlemmer
for sig.

På forårsturen blev arrangementet holdt i haven på Casa Flora og på efterårsturen på
Clementina.

Lageret i Jordrup er blevet opsagt og flytter til to nye steder, henholdsvis i ”Dit
pulterkammer” i Kolding og Shurgard i Herlev.
Lageret var blevet for stort og for dyrt i forhold til de behov foreningen nu har, men var
også nedslidt og plaget af rotter, hvilket betød, at der var gnavet hul på nogle af vore
kasser.

En uholdbar situation, vi ikke kunne blive ved med at leve med.
Forårstransporten bliver så første gang, vi skal benytte os af de to nye depoter og
opsamlingssteder.
Begge steder, er kun lejet for det tidsrum vi har brug for dem og det vil sige et par
måneder ad gangen.
Vi må se, hvor stort behovet er. Om vi har lejet depotplads nok, eller vi skal udvide
næste gang.
På lageret i Jordrup var det ikke mindst Annelise Olsen og Grethe Oddershede der
sørgede for orden i hverdagen, mens Ernst Jensen står for transportopgaverne i Jylland
og undertegnede for koordineringen på Sjælland.

Søren har været den, der holdt styr på registreringen af pakker og ikke mindst holdt styr
på alt papirarbejdet. Der er en del attester, der skal udfyldes, varer skal registreres, og der
skal søges fritagelse for vejafgifter gennem Europa samt holde kontakten på
transportområdet med Mihaela på kontoret i Lugoj.
Og så er han suveræn, når der skal sorteres pakker på pallerne og de skal sættes i
højden.

Der er i det seneste Nyhedsbrev Mana in Mana beskrevet, hvordan aflevering af pakker
kan finde sted og da destinationerne er nye og forholdene anderledes, beder vi om nøje at
følge de anvisninger, der er beskrevet.
Vi har også frabedt os større effekter denne gang. Vi må først afklare pladsforholdene,
og så kan vi til efteråret igen åbne op for større ting.
Det er således fremover, at vi ikke har permanent lagerplads til vore egne ting, så vi
skal have tømt ud, hver gang en transport er overstået.
Og vi kan ikke løbende modtage effekter, men må holde os til de dage, vi har
annonceret ud med, at depoterne er åbne.
Vi har stadig brug for hjælp, de dage hvor lastbilerne skal læsse henholdsvis i Kolding
og i Herlev. Vi opfordrer medlemmer til at komme og hjælpe.
Vi håber, med medlemmernes hjælp, at få de ny lager-forhold til at fungere.
Der kan naturligvis være nogle indkøringsvanskeligheder, men vi håber at vi i fælleskab
løse disse.

Kim kunne om Projekt Uddannelse fortælle, at ansøgningerne fra studerende, som bor
på hjemmet i Timosoara er gået i stå, efter at Denis Buta er blevet chef. Denis lægger
meget vægt på, at Rumænien skal klare sig selv. Dermed sparer vi gode penge og havde
ved årsskiftet en formue på 228.242 kr.

I perioden fra 25. september 2018 til i dag har vi doneret 1306 kr. til skolebøger på
Gavojdia, 11.301 kr. til personale- og pædgogkurser og 9.729 kr. til kurser for de unge på
Clementina.

Projekt Sko og Brillers Lisa Haas var ikke kommet, men Sille kunne oplyse, at Lisa her
bebudet en tur til Jylland efter sko, så Lisa er stadig aktiv med projektet.
Sille er nu formand for Butiksudvalget i Søborg og sagde herom, at Børneshoppen
kører fint, og uddeler følgende af overskuddet fra butikken:
CP1, Dorte Iversen: 20.000 kr, CP11, Guxi Maria Abel: 15.000 kr. Recas, Birte
Martinsen: 8000 kr. Timisoara, Bodil Sille Nielsen: 15.000 kr. F1, Astrid Ry Vestergaard:
10.000 kr. Venskabsfamilier, Jette Broberg: 20.000 kr. Clementina, Birgit Christensen:
50.000 kr. Projekt Sko, Lisa Haas: 5000 kr.

Hverken Guxi Maria Abel fra CP11 Børn eller Dorte Iversen fra CP11 Voksne – de 2
handicapcentre – havde kunnet komme.

Guxi havde på forhånd meddelt, at hun sender tisselagner afsted til CP11 -børnene amt
små pakker og noget tøj og legetøj. Hun har ansøgt om penge fra Børneshoppen og håber
meget at få det, så børnene kan komme på ferie til sommer, og hun kan købe flere
tisselagner og nattøj, som de mangler.

Både Astrid Ry Vestergard og Charlotte Hebbelstrup fra F1 -gruppen er pt i udlandet, så
Lisbeth oplæste den rapport, de havde sendt:
Vi er nået langt med arbejdet med pakker til børnene, som bliver sendt med
efterårstransporten. Ca. 1/3 af børnene har pakkefamilier, og vi har samlet midler til at
pakke til de resterende børn, således at ingen bliver udeladt.
Det er endvidere lykkes os at samle 6 kasser diverse køkkengrej og andre almennyttige
ting sammen udelukkende via donationer.
Vores næste projekt har været at skaffe seksualundervisning til børnene, da det ikke er
en hemmelighed, at der er stort behov for dette. Birgit har hjulpet os med at finde tilbuddet
fra det kursus, som Clementina benyttede sig af, som vi tænker, vi også vil benytte os af
på F1. Både Mihaela og lederen af F1, Andrei, er enige i, at dette er en god ide. Dog er
Andrei i øjeblikket kun konstitueret leder af F1 og skal til “jobsamtale” på sit job den 12.
april. Derfor er seksualundervisningen i øjeblikket på “stand-by”, da de bruger meget tid på
at forberede hans “jobsamtale”. Vi håber selvfølgelig meget på, at direktoratet vil ansatte
ham fast, da vi er glade for samarbejdet med ham.
Der er i øjeblikket ca. 45 børn, og der bliver ved med at komme flere. Dog er der en del
“udskiftning” i de større børn, da mange omkring de 17-18 år, som ikke har været på
børnehjemmet ret længe, stikker af til enten kæreste, familie el. lign. Dette bekymrer os en
del, da lederen selv siger, at de ofte ender med en tilværelse som tiggere eller lignende,
når de stikker af. Vi vil selvfølgelig se på, hvad vi kan gøre for at løse det, men det er
desværre ikke et nyt problem på hjemmet overhovedet.
Vi håber, at man ved transporterne vil besøge F1, da børnene elsker, når nogen vil lege
med dem, spille fodbold eller bare snakke lidt.

Preben Martinsen orienterede om Recas, som han kaldte ”det oversete børnehjem”.
Her bor 65 børn med fysiske og psykiske handicap. Ingen af dem har kontaktperson.
Recas-gruppen – anført af Birte Krogh Martinsen – sørger for ensartede pakker til alle, og
alle børnene er glade for deres pakker. Samtidig synes ledelsen, at det er en god idé og
opmuntring. Recas-gruppen laver også mindre pakker til hver af de 53 – treoghalvtres!! –
ansatte

Midtjyllandsgruppens Tage Rehmeier glædede sig over at at se så mange fremmødte
her til årets generalforsamling. Om sin gruppe fortalte han:
De sidste 3-4 år er gruppen blevet reduceret til 8 aktive medlemmer, hvoraf de 6
deltager i dette års generalforsamling.
Da vi alle er blevet lidt grå – eller farveløs i toppen, har vi desværre ikke længere
kræfter og overskud til at arrangere de forskellige markeder/ bagagerumssalg m.m. som
tidligere.
Derudover har vi ikke været i stand til at skaffe nye medlemmer – hverken til RP92 eller til Midtjyllandsgruppen.
På vores gruppemøde den 18.10.2018 tog vi den triste beslutning om, at vi desværre
måtte se os nødsaget til at nedlægge gruppen – samme tidspunkt som lageret ved Kolding
blev opsagt til – altså den 31.03.2019.
Vores Projekt Casa Flora havde eksisteret i den periode vi ved opstarten havde
påtænkt, og nu er alle aktiviteter lukket ned.
Der har dog stadig været en tilknytning til Casa Flora og den tidligere daglige leder
Monica Giga, som har assisteret os med at forsøge at få afsluttet projektet hos de
Rumænske myndigheder.
Dette er indtil d.d. ikke lykkedes, og nu arbejder vi i fællesskab med Casa Clementina
om at få afsluttet begge projekter, idet de delvist hænger sammen.
Tage ønskede RP 92 og den nye bestyrelse held og lykke med fremtiden, og
konstaterede, at ”det er dejligt med en synlig formand – igen”.
Mona Ancher fremlagde forenings regnskab, som blev godkendt af g-forsamlingen.
Se regnskabet andetsteds i Mana in Mana.
Mona mindede om, at det er kæmpelettelse for kassererarbejdet, når kontingenter
betales gennem PBS.
Jette Broberg fremlagde budgetter for 2019 og 2020, som også blev vedtaget. Se også
dette andetsteds i vores blad.
Bestyrelsen fremlagde en række forslag til vedtægtsændringer, som relaterede sig til, at
foreningen ikke længere opererer med børnerejser og personlige medlemsskaber samt nu
har en mindre bestyrelse.
De nye vedtægter vil blive bragt på hjemmesiden.
Under valg til bestyrelsen blev Jette Broberg genvalgt som kasserer og Vagn Hansen
som menigt medlem – begge med akklamation.
Ingen ønskede at stille op som suppleant til bestyrelsen. På forslag fra dirigent Søren
besluttede g-forsamlingen at godkende en dispensation – i det lønlige håb, at de 5
bestyrelsesmedlemmer klarer skærene indtil næste generalforsamling.
Både Søren og Lisbeth takkede de fremmødte for god ro og orden og for at have
bidraget til en god RP92-generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling den 22. november 2015

RUMÆNIENSPROJEKTET AF 1992

Referat af generalforsamlingen søndag den 22. november 2015
Mødet afholdt i Simon Peters Kirke, Islandsvej 12, 6000 Kolding

Til stede: 28 stemmeberettigede medlemmer og 1 fuldmagt.
Jeanette Dyrup bød velkommen og udtrykte håbet om en god og debatskabende generalforsamling og var glad for det relativt store fremmøde til trods for det meget dårlige vejr.

Formanden meddelte, at i perioden var Tove Kold udtrådt af bestyrelsen og Annelise Olsen indtrådt i bestyrelsen for den resterende valgperiode.

1) Valg af dirigent
Anne Marie Andersen blev foreslået og valgt.

2) Valg af stemmetællere
Brian Dyrup, Dorthe Iversen og Chanette Saaby blev valgt.

3) Beretninger

A) Bestyrelsen:
Jeanette aflagde beretningen.
Bestyrelsens beretning 2015

Velkommen til vores årlige generalforsamling, jeg håber at vi sammen får en hyggelig dag, med mulighed for konstruktiv debat.
Tak til Sydjyllandsgruppen for at stå for arrangementet

Det er 15 år siden, jeg var i Rumænien første gang, og når jeg tænker tilbage på mit første møde med Lugoj, børnehjemmene, børnene og de ansatte, er det tydeligt for mig at der er sket meget.
I nærheden af gågaden holdt et par enkelte store dyre biler der helt malplaceret skilte de sig ud fra resten af billedet. Nogle af de store sigøjnervillaer var under opbygning, men ellers var billedet ret ens. Bygningerne var forsømte, hestevogne fyldte gaderne med folk fra landet på vej til markedet for at sælge deres ting.
Der var mange tiggere, også store flokke af børn, der stod omkring hotellerne, supermarkedet og restauranterne, beskidte og sultne så de ud.
Når vi kom ud fra en restaurant, og stod med vores rester i en pakke, skulle vi ikke kigge langt, før vi så nogen, der kunne bruge lidt ekstra mad, og som blev taknemmelige for at vi gav dem.
Børnehjemmene manglede alt. Kun de børn der jævnligt kom på ferie i Danmark skilte sig ud, med deres pæne tøj, skoletaske og et andet glimt i øjnene.
Billedet er heldigvis helt anderledes nu. Dem der tigger, dem der sulter og dem der mangler stort set alt, er der stadig i stort tal, men det er ikke længere kun det billede, der møder os. Børnehjemmene har stadig brug for hjælp, men ikke i samme omfang. Vi møder flere børn på børnehjemmene, der materielt set kunne have været opvokset i Danmark.
I skolerne i Rumænien er der et stort fokus på, hvordan de gør i andre lande. Et af de lande de ser op til er Danmark, og der var for nylig en længere artikel i en landsdækkende avis, omkring Danmarks evne til differentiere undervisningen, og tilrettelægge undervisningen kreativt og uden for de vante rammer.
Mulighederne for at sammenligne sig med andre lande er blevet større gennem de seneste år. Mange har selv været eller kender nogen, der har været rejst udenlands. Det er meget lettere at få netadgang; vi er på facebook med hinanden og får et større indblik i, hvordan hinanden lever – eller i hvert fald det billede vi ønsker andre skal se.
Det betyder også, at når vi i Rumænien siger børnene og familierne, hvad de ønsker. De ønsker sig mere og mere, det de ser, vi har, og ikke længere kun basale nødvendigheder. Dette også nogle gange selvom, vi kan mene, at der stadig er basale nødvendigheder de mangler.
Det stiller os overfor den udfordring og det spørgsmål, hvad kan vi stadig hjælpe dem med, hvordan bliver vores hjælp, hjælp til selvhjælp, fremfor en opbygning af et forhold, hvor de afventer at vi kommer med det, de har brug for.
Det bliver stadig sværere at få samlet midler og hjælp til vores projekt, da udviklingen i Rumænien kontra de andre projekter og lande, der har behov for akut hjælp, gør at flere har svært ved at forstå, når vi siger, at de stadig har brug for vores hjælp. Men hvis vi skal kunne overbevise andre om, at hjælpen stadig er en hjælp, skal vi først og fremmest tro på det selv. Vi skal derfor blive endnu bedre til, at følge forholdene og følge hvordan vi hjælper bedst, og hvad behovet er.
Dog er jeg stadig slet ikke i tvivl om, at vi gør en forskel, og den største forskel er relationen, det tætte samarbejde og vores kontakt til børnene, familierne og bunicaerne.

Både i direktoratet og på børnehjemmene, har der været et generationsskifte de sidste år, hvilket udviklingen også bærer positiv præg af. I Timisoara er den nye leder Denis Buta, selv tidligere børnehjems barn, og blandt andet vokset op på hjemmet i Timisoara. Han har, ligesom lederne i Direktoratet, et stort fokus på, at man ikke kan få noget uden selv at bidrage. At den vigtigste læring ligger i at lære, at klare sig selv, have et ønske og en forståelse for, hvad det betyder at kunne klare sig selv, både for ens eget selvværd men også for samfundet, og udviklingen af Rumænien.
Denne nye tilgang, gør op med den gamle kultur på hjemmene, hvor børnene ikke hjalp til med noget, da de så tog arbejdet fra vaskedamerne, køkkenpersonalet osv.
Den nye generation, tager ikke vores hjælp for givet, men vil gerne vise, hvordan de på bedste vis, prøver at få mest muligt ud af det. De ønsker samarbejdet også omkring, tilgangen og menneskesynet. De har forståelse for, at børnene ikke trives ved kun at få de materielle ting de mangler.

2015 blev året hvor Casa Flora måtte lukke. Huset er blevet købt af lederen af udslusningshjemmet, Carmen. Med en kontraktlig aftale om, at haven og træhytten stadig benyttes og ejes af udslusningshjemmet til glæde for de unge mennesker.

Året i vores forening har båret præg af, at vi mangler medlemmer, der vil give en aktiv hånd med. Vi har altid været en forening, der har lagt op til, at vi hver især bidrager, med det vi kan. Men det bliver sværere og sværere, at få hjælp der hvor der skal bruges hænder og lægges timer i et frivilligt arbejde.
Foreningens opbygning, hvor alle udgifter skal holdes på et minimum, så vi kan bruge pengene på dem, vi gerne vil hjælpe i Rumænien, kræver, at der er hænder nok til opgaverne. Samtidig er vores forening bygget op omkring de 2 transporter hvert år, og det er grundstenen i vores arbejde. Vi kan fortælle med sikkerhed, at de ting der samles ind, kommer i rette hænder, fordi vi selv sørger for alt i et tæt samarbejde med EUC Lillebælt. Men det er et tidskrævende arbejde. Der skal flyttes mange pakker, først rundt i Danmark indtil de alle er samlet på vores lager. De skal registreres, så vi sikrer at alle, der skal modtage en pakke, får en. De skal sorteres og læsses på lastbilerne. Derefter skal der hver gang, være medlemmer, der vil tage med til Rumænien og hjælpe med udlevering og kontakt til børnehjemmene.
Inden hver transport har vi madindsamlinger rundt om i Danmark, så vi kan give et tilskud til børnehjemmenes madrationer. For første gang i år, har der kun været indsamling i Jylland, de andre steder kunne ikke få nok hjælpere.
Samtidig kan vi se, at de arrangementer der før var i lokalgrupperne også bliver færre og færre. Det betyder mindre mad og færre midler til vores projekt. Men det betyder også, at det aktive fællesskab, der tidligere har været er blevet mindre, og det vil gøre det endnu sværere at få medlemmer til at stille op. Så en bøn til alle, om at vi igen tager et fælles ansvar for sammen at løfte opgaverne. Husk at vi alle glemmer hvor mange timer vi bruger, når vi hygger os samtidig.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

B) Udvalg/grupperne:

Transportudvalg og lagerudvalg
Brian Dyrup aflagde beretningen.
Turen til Rumænien gik rigtig godt. Der var god stemning, og det var et rigtigt godt hold, som Niels Kristensen fra EUC havde med denne gang. Vi fik tømt vores lager, og det var dejligt, så nu er der plads til at indrette lagret, som vi gerne vil have det.
Som i ved, er der besparelser på alle skoler på 2 %, og det gælder også EUC. Jeg har ringet og talt med Niels Kristensen for at høre, hvordan situationen ser ud for vort projekt. Skolen har bedt ham om at skære ned på turen på den ene eller den anden måde. Han har valgt at fjerne turen, der går til Prag, for de chauffører, der er med. Dette har skolen godkendt, så der bliver også kørt to ture til næste år. Så må vi se hvordan det ser ud i 2017.
For at undgå at levere pakker forkerte steder, er det vigtigt, at de bliver markeret med de rigtige bogstavsbetegnelser. Vi har i år fået tilføjet en ny markering LU, som er til alle, der bor i Lugoj, og L der er dem, der bor og arbejder på Clementina. Der bliver også fjernet nogle markeringer. Det hører vi mere om senere på generalforsamlingen, men når bladet kommer, så kig det lige en ekstra gang igennem, så i får den rigtige markering på.
I efteråret leverede vi ca. 2000 pakker med i alt ca. 17 tons. Heraf var de ca. 5000 kg mad og nogle hundred liter sodavand. Så det var det lidt sløjt denne gang.
Til foråret er vi i Rumænien i uge 16.
Madindsamling 26. og 27. februar, på nær dem der på nuværende tidspunkt har valgt en anden dato.
Afhentning af mad og pakker den 28. februar.
Sender du pakker med posten, skal de være os i hænde senet den 29. februar.
Pakkelister afleveres også senest den 29. februar.
Madsortering på lageret finder sted den 12. marts.
Der er lidt pres på denne gang, da vi rammer lige ind i påsken i Rumænien.
Jeg har lige her til sidst en lille bøn. Vi har i de sidste 3 til 4 år været meget underbemandet i Transportudvalget og på lageret. Derfor har vi brug for, at der er nogen, der melder sig til opgaver både på lageret og i transportudvalget, så hvis der er en 10-12 personer, der vil give en hånd med, bliver vi rigtig glade. Der er både store og små opgaver, så der skulle være noget for alle.
Man kan også melde sig til Freddy Christiansen, der skal læsse lastbiler på Sjælland to gange om året.
Til sidst vil jeg gerne sende en stor tak til alle, der har hjulpet os i løbet af året og en særlig tak til EUC, Niels Kristensen og alle hans elever.

Børnerejser
Jette Broberg aflagde beretningen.
Der havde været 11 børn på sommerferie 2015.
Under sommerferien måtte Jeanette Dyrup tage et ekstra feriebarn, da der var opstået problemer med barnet i feriefamilien. Tak til familien Dyrup. Ellers gik sommerferien fint.
Der er 6 børn tilmeldt til julerejsen og der er fundet en pædagog, der rejser med.

Bladudvalg og hjemmesiden
Freddy Christiansen aflagde beretningen.
Efter at bladet var reduceret til 3 blade om året, var der kommet en udfordring med, at nogle informationer og skemaer udsendes i meget god tid.
Skemaerne findes dog allerede på hjemmesiden.
Hjemmesiden er teknisk ret kompliceret at vedligeholde. P.t. står jeg for kontakten til bestyrelse og medlemmer, mens Lone Israelsen står for det tekniske.
I det nye regnskabssystem, kan der tilknyttes en hjemmeside, der spiller sammen med indbetalinger, tilmeldinger og andre faciliteter, der vil hjælpe kommunikationen til medlemmer og som bestyrelsen vil arbejde videre med.

Kommentar:
Det bør undersøges, vor mange af vore medlemmer, der ønsker bladet tilsendt i papir-form eller kun ønsker det elektronisk også set i lyset af, at portoen stiger fra 1. januar 2016.

PR-udvalget
Ingen fra udvalget var til stede.

Fundraising
Ingen fra udvalget var til stede.

Clementina:
Hans-Jørgen Grauslund aflagde beretningen.
Alt er i god gænge på Casa Clementina. P.t. er der 19 unge i huset, og de fleste af dem er fra start helt indstillet på at ville tage imod, hvad vi tilbyder.
Alle er i arbejde. Der er ingen gymnasieelever. Vi har en, der studerer til paramedicinsk sygeplejerske på universitetet i Lugoj. Han er på sidste år og har et arbejde ved siden af.
Stefan rejste til april, og vi håbede at kunne klare os med et personale på 3. Det har vist sig, at vi mangler den praktiske mand, som også kan være en rollemodel for drengene. Der har været én ansat på prøve, men han viste sig ikke at være den rigtige til jobbet. Vi venter et par måneder med at ansætte en ny. Det kan evt. være på deltid.
Haven bliver udnyttet mere og mere. Flere og flere af de unge får øjnene op for dens nytteværdi. Til næste forår får vi egen brønd der. Sponsoreret ved Ernst Bulskovs mellemkomst. Boringen er allerede på plads, og pumpen kommer til vandingssæsonen. Vandet fra en sådan brønd er gratis.
Vi har stor gavn af de nye solpaneler og solcellerne. I forhold til sidste år har der været en besparelse på el- og gasforbruget på omkring 50 % i månederne maj til oktober.
Til sidst – og ikke mindst – en stor, stor tak til alle, som på den ene eller anden måde støtter os. Uden jeres hjælp, er det ikke muligt at drive Casa Clementina og derved tilbyde en vigtig hjælp til vore unge.

Casa Flora
Jeanette Dyrup aflagde en kort beretning, da udvalgsmedlemmerne var forhindret i at møde, på grund af det dårlige vejr.
Hun redegjorde for salget af Casa Flora. Det er Fonden Clementina, der ejer bygningen og fonden har godkendt salget. Pengene tilgår derfor fonden.
Fonden påtænker at købe nogle tilstødende lokaler i bygningen til Casa Clementina og bruge disse til bl.a. lagerfaciliteter.

(Efterfølgende har bestyrelsen modtaget en skriftlig beretning, der bringes i næste nummer af Mana in Mana).

Bunica Projektet
Grethe Oddershede aflagde beretningen.
Projektet går rigtig godt.
I øjeblikket er der to bunicaer på venteliste. Én hvor familien er faldet fra, og én som er ny på ældrecentret. Jeg har lovet, at der ikke er nogen af beboerne, der ikke får enten penge eller en pakke.
Beboerne har ingen midler til sig selv. Hvis de har lidt pension går pengene til at bo på plejehjemmet, så ved at være med i projektet giver det dem mulighed for medicin og lignende.
Det er meget vigtigt, at man, når man laver pakke til sin bunica, skriver BL på pakken, da flere i den sidste tid, ikke har skrevet korrekt bogstavsbetegnelse på, og så går pakken til det forkerte sted, og så tror jeg ikke, der er pakke til bunicaerne. Det betyder, at jeg står og laver ekstrapakker for så at konstater at pakken senere pludselig dukker og. Det er spild af tid og penge.
Jeg slutter med en stor tak, til de der hjælper bunicaerne, og til de medlemmer, der støtter projektet.
Er der nogen der har lyst til at hjælp en bunica – så ring til mig.

Venskabsfamilier
Der er 50 familier i projektet nu. Alle er glade for kontakten til vores projekt.
Alle familier får besøg inden de optages i projektet. Såfremt de har nære familie medlemmer, der bor og arbejder i udlandet, kommer de ikke i betragtning, da de så ikke vil være de mest trængende.
Det sker at familiers vilkår ændres over kort tid til det bedre, der forsøges på bedste vis at følge op på dette.
At være venner med familierne på facebook, kan give både dem og os et misvisende billede af virkeligheden, samtidig er det for mange dejligt med den hurtige kontakt og mulighed for at følge mere med.

Projekt uddannelse
Jeanette Dyrup oplæste en skriftlig beretning fra Lisbeth Balslev:
I skoleåret 2014/15 har vi haft den glæde at kunne udnytte de resterende uddannelsespenge fra Velux-fonden, idet vi fik forlænget udløbsdatoen, som var sat til 1. april 2014, til ultimo december 2014.
De penge, der var tilovers efter denne dato, fik Clementina tilmed lov til at bruge til et nyt solfangeranlæg.
En meget stor tak til Velux-fonden for den generøse donation gennem 5 år.
Herefter har vi så kun den almindelige uddannelsesfond at tære på.
Desværre er udgifterne større end indtægterne.
Da Projekt uddannelse i 4 1/2 år har kunnet bruge af Velux-pengene er der gennem private- og Børneshoppens donationer opsparet en pæn sum på vores egen konto.
Denne sum ser ud til at kunne række de kommende 3 år – naturligvis afhængigt af, hvor mange studerende, der kommer.
Dilemmaet er, hvornår vi skal stoppe med at sige ja til en ung, der ønsker støtte til en uddannelse.
Vi har hidtil støttet igennem hele uddannelsesforløbet, som kan være 3 til 5 år.

Clementina:
Personalet har i indeværende skoleår været på en del kurser, som har relation til deres arbejde med de unge.
De unge på hjemmet har fået sexualundervisning og kursus om alkohol- og stofmisbrug.
5 unge har fået engelskundervisning.
Herudover har vi betalt uddannelse og diverse obligatoriske materialer for 5 unge samt undervisningsbøger i læsning, skrivning og matematik til 2 unge piger.
Vi fortsætter i 2015/16 med at betale for sex-kurser på Udslusningshjemmet.

Timisoara:
Den hidtidige leder, Ion Herbei, gik på pension fra maj 2015.
Den ny leder, Denis Buta, er tidligere børnehjemsbarn og har selv boet på hjemmet i Timisoara.
Han har med vores støtte studeret jura.
Vi har i Timisoara haft 6 universitetsstuderende. Til dem har vi betalt alle studieudgifter og undervisningsmateriale samt diverse relevante kurser.
Med Velux-fondens accept har hjemmet fået lov til at købe 5 forskellige fitness-maskiner.
Disse var et stort ønske, så de unge kan aktiveres fornuftigt i fritiden.
I 2015/16 får de unge professionel undervisning i brug og vedligeholdelse af maskinerne. Herefter skal de unge undervise de nye elever, der kommer til hjemmet.

Gavojdia:
Også Gavojdia har fået ny leder, Mariana Ilie, efter Iacob Titi.
Vi har betalt diverse skolematerialer til børnehjemmet, herunder materiale til en billedkunststuderende.
Vi har også betalt for såkaldte kvalifikationskurser til 5 unge, der har afsluttet skoleeksamen, med det formål at forbedre deres chancer for at komme i job.
I indeværende skoleår har vi for nuværende tilmeldt 13 unge studerende.

Projekt sko og briller
Ingen fra udvalget var til stede.

Butiksudvalg Søborg
Ingen fra udvalget var til stede.
Mona Ancher orienterede fra et møde, der havde været afholdt i butikken, og som hun havde deltaget i.
Der var en omsætningsnedgang på 100.000 kr. i 2015, hvilket betyder at der er færre midler at dele ud af.

I alt bliver der uddelt 96.000 kr.:
CP11 ved Dorte Iversen 15.000 kr.
CP11 ved Ulla Danielsson 7.000 kr.
F1 ved Inge Vestergaard 7.000 kr.
Gavojdia ved Mona Ancher 8.000 kr.
Clementina ved Birgit Christensen 20.000 kr.
Recas ved Birte Martinsen 8.000 kr.
Projekt Sko og Briller ved Lisa Haas 7.000 kr.
Transportudvalget ved Brian Dyrup 4.000 kr.
Uddannelse ved Lisbeth Balslev 20.000 kr.

Flere hjælpere har meddelt, at de pr. 1. januar stopper i butikken.
Der vil blive fremstillet en plakat, der kan ophænges i vuggestuer og børnehaver, der gør opmærksom på butikkens eksistens ligesom flere frivillige efterlyses via vores egen facebook-gruppe og andre frivilligheds-portaler.

Kommentar:
Det bør overvejes, om der skal oprettes en facebook-gruppe ligesom der bør skrives et indlæg til medlemsbladet, hvor der efterlyses hjælpere til butikken.

F1 gruppen
Ingen fra gruppen var til stede.

CP 11
Ingen fra gruppen var til stede.

CP11 Adult og AOH
Dorte Iversen aflagde beretningen.
For beboerne sker der ikke så meget i deres hverdag, hvorimod der på det bygningsmæssige område sker ret meget.
Der skal udskiftes vinduer i soverummene, hvilket giver store problemer med ”genhusning” af beboer. De har svært ved miljøskift. Underligt nok, skal denne udskiftning i de kolde måneder ske, og ikke i sommermånederne, hvor de alligevel ligger for åbne vinduer!
Den besparelse, der opnås ved en bedre isolering, skal primært bruges til anden renovering.
Der er 90 beboere på CP11 Adult og ligeledes 90 beboere på AOH.
Dorthe Iversen laver selv 170 pakker og efterlyste derfor hjælp til at lave pakker.
Det er små pakker, der laves og indeholder primært Kleenex, tandbørster og -pasta , juice, kiks, strømper, undertøj og t-shirts.

Gavojdia-gruppen
Mona Ancher aflagde beretningen.
Der var kommet ny leder på børnehjemmet og mødet med hende havde været en positiv oplevelse. Hun var meget interesseret i et godt samarbejde og fortalte, hvilke behov der akut var.
Dyner, hovedpuder, sengetøj, toiletpapir og køkkenting.
Der var en større renovering af køkken-, lager og computer-bygningen.
Bl.a. kommer der nyt tag på.
Der er 28 børn, der mangler en dansk kontaktfamilie.
Lejlighed 8, der har stået tom i 1½ år, er ved at blive renoveret gennemrenoveres i lighed andre lejligheder.
Generelt mangler der pædagoger på børnehjemmet, på grund af beliggenheden.
Arbejdstiderne passer ikke med tog-tider. Der kan nok ikke laves om på togtider, men der kunne ændres på arbejdstiderne.

Kommentar:
Kan det ikke betale sig at indkøb f.eks. toiletpapir i Lugoj?
Det er svært at indsamle penge, men vi kan opfordre folk, det at donere toiletpapir ved madindsamlingerne.

Timisoara-gruppen
Ingen fra gruppen var til stede.
Jeanette Dyrup kunne berette, at der var kommet ny leder, der har fået god opbakning fra Direktoratet men desværre kun fra omkring halvdelen af personalet.
Der var lagt en ny, mere fast linie, der betyder, at man skal passe sin skole, deltage i rengøringen og madlavningen og vise respekt for tingene, ellers kan man ikke blive boende på hjemmet.

Recas-gruppen
Ingen fra gruppen var til stede.
Jeanette Dyrup kunne berette, at der var kommet ny leder, og hun havde fået et godt indtryk af ham, og at der er en god stemning på Recas.
Da pakkerne blev afleveret, var man i gang med forberedelsen til en stor fest.

C) Tema-debat: Foreningens fremtidige arbejde
Annelise Olsen fremlagde på arbejdsgruppens vegne det debatoplæg, der har været gengivet i Mana in Mana nr. 2/2015.

Hun fremhævede de fremskridt, der har været i Rumænien siden projektet blev startet i 1992 og gav udtryk for det glædelige i, at børnene trods alt har fået det langt bedre.
Der er måske derfor heller ikke helt det samme behov som tidligere, og børnene var også blevet mere bevidst om, hvad de vil have.
På den baggrund, kan det være relevant at tage op til diskussion, om det er de samme ting vi fortsat skal sende både til børnene og til børnehjemmene/institutionerne.
Skal vi mere satse på kvalitet fremfor kvantitet?

Kommentarer og udsagn om pakker:
Det store antal af flyttekasser med brugt tøj, kan være en belastning på transporten.

Kassernes indhold bør specificeres. Køn, størrelse, sommer/vintertøj, legetøj etc.

Nogle familier får mange kasser. De bor trods alt i små huse og har måske slet ikke plads.
Hvad sker der så med f.eks. tøj? Sælges det eller brændes det for at få lidt varme?

På lageret bør man være opmærksom på, hvor mange kasser der sendes til de enkelte familier.

Har der ikke tidligere været et max-antal kasser på 10 til hver familie?

Man bør på lageret være opmærksom på, hvad der er i kasserne til institutionerne/familierne, så der ikke bare sendes hvad som helst derned. Vi skal ikke sende gammelt skrammel af sted.

Hvad med vintertøj, dyner o.lign. Det fylder meget og kan ikke bare pakkes i en banan-kasse, derfor får store familier måske også mange store kasser!

Gælder det ikke om, at få belyst behovet på børnehjemmene. Vi bør vel se på, hvad de reelle behov er til glæde for alle børnene på børnehjemmene/institutionerne.

Der kan være behov for mange og store kasser, hvis indholdet skal bruges til specifikke ting, som f.eks. pakkeleg.

Der bør ikke indføres regler for reglernes skyld.

Kommentarer og udsagn om medlemspleje:
Hvordan præsenterer vi vore mange projekter overfor nye medlemmer, så de hurtigt kan danne sig et overblik over foreningen aktiviteter?

Hvordan pakker man en kasse, og hvad kan der f.eks. være i den? Dette kunne gøre det nemmere for nye medlemmer at blive kontaktfamilie.

Vi skal forsøge at holde ”gnisten” oppe hos nye medlemmer og sørge for at drage dem ind i foreningens arbejde, i det omfang de har lyst.

Kan der indføres en form for mentor-ordning, så nye medlemmer tilknyttes en kontaktperson?

Hvad med medlemsplejen af ”gamle” medlemmer. Hvordan kan vi få flere at dem til at være aktive? Og hvor i stort omfang ønsker de at være aktive?

Kan vi få nogle til ”kun” at lave kasser uden at de nødvendigvis skal have et barn/bunica/venskabsfamilie eller deltage i møder, ture og andre opgaver?

Hvad med facebook og medlemsbladet? Kan de bruges mere progressive?

Generalforsamlingen besluttede, at oplægget og de faldende bemærkninger og kommentarer skal gøres til genstand for en debat i bestyrelsen, og at der skal følges op på de mange problemstillinger, der blev fremsat.

4) Regnskab
Mona Ancher fremlagde det udsendte regnskab og knyttede yderligere til:
Der er p.t. 396 medlemmer mod 440 sidste år.
I forbindelse med opkrævningen af de 440 kontingenter, måtte der sendes rykkere ud til 120 medlemmer, og flere af medlemmerne måtte rykkes to gange. Dette tager meget lang tid og koster også penge. Derfor er det besluttet at fremover koster en rykker 25 kr., så igen opfordres til at tilmelde sig PBS.

Der er indkøbt et nyt regnskabsstem gennem www.foreninglet.dk. Systemet er opbygget, så man tilkøber moduler, alt efter behov og ønsker.

Systemet er et brugervenligt regnskabssystem, der er målrettet foreningslivet. Ved at benytte dette system, slipper kassereren for at have ca. 25 lister, da alt foregår i systemet, og når der er udsendt en opkrævning og den betales, afstemmes den automatisk i kassekladden. Det sparer os for en masse trivielt arbejde og giver mindre risiko for fejl. 

Mona Ancher tilbød medlemmerne at sende penge til kontakter i Rumænien, så man slipper for at skulle betale gebyr for udlandsoverførsel. Men det er vigtigt, at man samtidig sender en mail til kasserer.rp92.dk@gmail.com, så hun er opmærksom på indbetalingen.

Fremover skal man indsætte penge på 2076-0749 469 609 mærket “pakkemærker”, hvis man ønsker skattefradrag for disse. Kvittering fra banken fremvises ved afhentning af mærkerne. Det er stadig muligt at betale kontant, men så er der ingen fradrag.
Der bliver sendt en reminder om dette til alle, der har afleveret mailadresse til kassereren, når vi nærmer os forårstransporten.

Derudover giver systemet mulighed for at udsende nyhedsbrev, både til alle medlemmer og til diverse grupper. Det betyder jo, at det bliver hurtigere og meget nemmere at få sendt meddelelser og remindere ud til medlemmer. Dette er især en fordel, da vi kun udsender medlemsblad tre gange årligt.

Det vil koste 5.500 kr. om året. Hertil kommer et beløb pr. opkrævning der udsendes, så den forventede udgift bliver kr. 10.000 om året.

Økonomien skal findes i, at vi ikke behøver at have en tilknyttet statsautoriseret revisor til kr. 40.000 om året, men kan benytte os af en almindelig revisor, der koster 10.000 til 15.000 kr.

Der er fuldt support på hele programmet.

Systemet kan mange ting og der vil løbende blive meldt ud med, hvilke funktioner vi vælger at bruge.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

5) Budget
Mona Ancher fremlagde det udsendte budget.
Budgettet blev taget til efterretning, ligesom der blev vedtaget et uændret kontingent for 2016.

6) Indkomne forslag
Der var indkommet 7 forslag.

Bestyrelsens foreslog en ændring af revisor til kritisk revisor.
Vedtaget.

Bestyrelsen foreslog, at der optages følgende grupper i vedtægterne, hvis der indsendes en projektbeskrivelse:

Recas Skole – Vedtaget
Akuthjælp – Vedtaget
AOH (CP11/A-1) – Vedtaget – 1 stemme imod
OPC – Vedtaget

Speranta blev ikke godkendt, men fik lov til næste generalforsamling i 2017 lov til at sende 30 kasser pr. transport.

Mona Ancher og Freddy Christiansen indsendte forslag om ændring af dato for generalforsamling samt ændring af regnskabsår – Begge vedtaget.

7) Valg af kasserer for 2 år
Mona Ancher blev indstillet og valgt.

8) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Brian Schaleck og
Freddy Christiansen
Begge indstillet og valgt.

9) Valg af suppleanter for 1 år
Didde Winther Jørgensen og
Dorthe Iversen
Begge indstillet og valgt.

10) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant for 1 år
Rikke Stackelies valgt som kritisk revisor
Anne Sørensen valgt som kritisk revisorsuppleant

11) Eventuelt
Der kom en opfordring til at igangsætte en konkurrence, med henblik på at skaffe flere medlemmer.
Jeanette Dyrup og Mona Ancher tager initiativ.

Dorthe Iversen efterlyser personer, der vil være behjælpelig med at lave pakker til CP11/A-1.

Generalforsamlingen slut kl. 16.40.

Referent
Freddy Christiansen
7.12.2015. 

Referat af generalforsamlingen søndag den 16. november 2014

Mødet afholdt på Aktivitetscentret Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse

Til stede: 43 stemmeberettigede medlemmer og 10 fuldmagter.

Jeanette Dyrup bød velkommen og udtrykte håbet om en god og debatskabende generalforsamling.

1) Valg af dirigent Rikke Stackelies blev foreslået og valgt.

2) Valg af stemmeudvalg Hans Olesen, Brian Dyrup og Anne Marie Andersen blev alle valgt

 

BERETNINGER

3a) Bestyrelsen

Velkommen til alle fremmødte, jeg håber vi får nogle hyggelige og konstruktive timer sammen, hvor vi får vendt året der gik, og sammen kigger fremad

Tak til Mona og Freddy for at sørge for arrangementet i dag.

Efter bestyrelsens beretning vil der være en pause, hvor der vil være tid til at få lidt at spise, samt handle i boderne. Endnu engang har vi haft store udfordringer omkring kasserer posten. Tim startede et stort og omfattende arbejde med at forenkle kassererens opgaver, så det fremover vil være mindre tidskrævende at besidde den post. Samt lettere for en ny at over tage. Tim valgte imidlertid at fratræde posten som kasserer, inden dette arbejde var gjort færdigt og afprøvet ordentligt. Endnu engang trådte Mona til. Det har været et kæmpe arbejde, fordi der var ting, der var i gang med at blive ændret, men ikke var gjort færdigt. Det har derfor ikke bare været at tage over, hvor hun slap, da Mona tog posten igen, men har næsten været som at starte forfra. Det kan derfor ikke beskrives, hvilken betydning det har haft, at Mona tog det ansvar på sig. Der skal derfor lyde en særlig tak til Mona.

Nogle af ændringerne har betydet en forringelse af servicen for nogle grupper og medlemmer, og det har naturligt givet nogle frustrationer. Men det er min oplevelse, at det er ved at falde på plads, og at de der havde brug for hjælp i overgangen har fået det.

Den nye kasserer skal derfor køre regnskabet videre i det program og på den computer foreningen har stillet til rådighed. Dette vil gøre det lettere at overtage som ny, og for den tidligere at hjælpe, hvis der stødes på problemer. Vi er meget åbne overfor forslag til forbedringer, men det er samtidig vigtigt, at der ikke for ofte sker store ændringer, da det tager lang tid, før alt er faldet på plads.

Vi har over en længere periode registreret på bruget af foreningens bil i Rumænien, samt udgifterne, der er forbundet med bilen. Da bilen ikke er helt ny mere, bliver reparations udgifterne gradvist større, og brugen af bilen er samtidig blevet mindre, da alle har taget et ansvar for økonomien og de stigende benzin priser. Behovet for bilen har for foreningen og grupperne primært været omkring transporterne, det vil derfor være billigere for os at leje en bil, og i nogle tilfælde vil det også være billigere at tage en taxi, hvis det drejer sig om opgaver centralt omkring Lugoj. Stefan har også haft til opgave at hente medlemmer i lufthavnen, men det vil der kunne findes andre løsninger på. Stefan er fuldtids ansat på Clementina som pædagog, og arbejder ved side af som chauffør for RP92. Vi har derfor besluttet at bilen vil blive afhændet indenfor nær fremtid. Stefan er blevet orienteret. Vi vil fortsat have brug for Stefans hjælp, og skal derfor lave en ny samarbejdsaftale, der imødekommer vores behov. Denne aftale er endnu ikke på plads. Men vi har lagt op til en aftale, hvor samarbejdet bliver koncentreret omkring transporterne.

I de senere år er der igen kommet stor aktivitet omkring indsamling af effekter til vores støttede steder i Rumænien, både enkeltpersoner og grupper iværksætter indsamlinger af legetøj og tøj. Dette ser vi som et positivt tegn på en øget interesse i foreningen, og samtidigt et ønske om at gøre en aktiv forskel. Det er dog vigtigt at huske på, at vores største udfordring ikke er at samle tøj og legetøj nok, men at vi fortsat øger vores medlemsskare og skaffer penge til at dække omkostningerne ved transporterne, samt vores udgifter i Rumænien. Jeg vil derfor opfordre til, at vi alle har en opmærksomhed på at minde hinanden og nye interesserede på, at det koster penge at få tingene sendt derned, og at vi har brug for medlemsskaber. Mange grupper har god erfaring med at sælge de indsamlede effekter på kræmmermarked, hvor pengene går til foreningen, transport af pakker eller andre gode formål.

Samler man flere ting, end man kan bruge til det barn, bunica eller familie, man selv støtter og ønsker at hjælpe et projekt eller et børnehjem, skal dette aftales med kontaktpersonen. Dette er for at sikre at tingene bliver fordelt bedst muligt. Der er dels meget stor forskel på, hvilke mængder de forskellige steder har brug for, men også hvad de har brug for af ting. En god mulighed er også at benytte vores fælles facebook gruppe til at hjælpe hinanden med de ting, vi hver især mangler.

Vi ser desværre stadig ting, der ikke egner sig til at blive sendt andre steder hen end lossepladsen. Hullet og beskidt tøj, og beskidt og ødelagt legetøj. Når tingene er pakket og sendt til lageret, bliver det ikke tjekket igen. Så går vi ud fra, at det er i orden. Det er pinligt at åbne en kasse fyldt med bamser, lige klar til at dele ud på et af hjemmene, og så viser det sig at de fleste er ødelagte og beskidte. Det er respektløst overfor mennesker, der har brug for vores hjælp. Rumænien har skrald nok.

Tidligere har der været ekstra plads på lastbilerne, og for at udnytte det, blev der solgt plads til projekter, der ikke er under vores vedtægter. Da vi ikke længere har svært ved at fylde lastbilerne op, tværtimod, gav det den udfordring at ting til godkendte projekter måtte lades tilbage. De godkendte projekter er følgende: Børnehjemmene F1, Gavojdia, Recas(kun selve børnehjemmet), CP11 og AOH da det er lagt ind under CP11, hjemmet i Timisoara, og følgende projekter Casa Clementina, Casa Flora, Bunica, og venskabsfamilier. Ønsker man at sende til andre steder end disse, skal dette aftales med transportudvalget, og det vil være disse ting, der bliver efterladt hjemme, hvis der ikke er plads nok på lastbilerne uanset om der er betalt for det.

Vores nye børnefordeler, er Pernille Danielsson.

Hjemmesiden er blevet overtaget af Lone Israelsen, og har været igennem en stor ombygning, men er nu på plads og fungerer. Der er allerede nu modtaget stor ros for den enkle og overskuelige opbygning, som vi håber, gør det mere overskueligt både for medlemmer og ikke medlemmer at finde de oplysninger de har brug for. Samtidig skal hjemmesiden også fungere som vores reklame udadtil, og gerne gøre flere interesserede i vores forening.

Vi har haft nogle udfordringer med direktoratet i løbet af året omkring vores brug af billeder i officielt øjemed. Dette skyldes dels at den rumænske lovgivning er blevet skærpet omkring børnehjems børnenes ret til privatliv og dels et forskelligt syn på billederne. Det betyder billeder, der bruges officielt til hjemmeside eller presse, skal være gruppebilleder, eller billeder hvor ansigtet ikke er tydeligt. Dette gælder kun børnehjemsbørn og ikke familier og bunicaer, da de selv er indforstået med vores brug og behov for billeddokumentation. Dog skal vi altid være opmærksomme på at dokumentere uden at udstille. På medlemmers egne facebook sider, må gerne være billeder med de børnehjems børn man har et forhold til, da dette vil blive betragtet som private billeder. Nogle har undret sig over, at vi oplever restriktioner, når flere børnehjem selv har en facebook side, hvor de lægger billeder ud. Børnehjemmene er underlagt samme regler, og der bliver også holdt øje med deres brug af billeder, men de kan spørge de enkelte børn om tilladelse, det kan vi ikke.

Hvis man skal besøge sit barn under en rejse til Rumænien, uanset om det er med foreningens transport eller på et andet tidspunkt, skal der gives besked til formanden, og såfremt man ønsker sit barn med på hotel, skal der også orienteres om dette. Direktoratet noterer så hvilke børn, der får besøg. Det er vigtigt at vi hele tiden husker, at børnene bor og har deres daglige liv i Rumænien, og vi er så heldige at vi har mulighed for at komme på besøg, og være en del af deres liv der. Vi kommer altså som gæster, og skal respektere deres regler og kultur, også når vi ikke altid er helt enige. Som medlem af Rumæniensprojektet repræsenterer man ikke kun sig selv men også foreningen, når man kommer som gæst i Rumænien. Derfor har det konsekvenser for foreningens samarbejde, hvis aftaler indgået med vores samarbejdspartnere og børnehjemmene ikke overholdes. Jeg oplever både fra direktoratet og fra børnehjemmene en stadig større ansvarlighed overfor de børn de skal passe på. Jeg ser derfor også restriktionerne som et positivt tegn, og jeg oplever generelt vores samarbejde som uproblematisk og med stor åbenhed og respekt.

Direktøren for børnedirektoratet Mrs. Milutinovici ønsker endnu engang at takke alle i foreningen for vores fortsatte engagement i området og ikke mindst børnene. Hun understreger, at vores fokus på relationerne til de mennesker vi hjælper er unikt for os, og er af stor vigtighed for samarbejde og udviklingen af deres område. Hun er selv meget nysgerrig på, vores kultur, vores måde at organisere os på, vores åbenhed i kommunikation og ikke mindst vores måde at se kvinder på.

Jeg har mødt tidligere børnehjems børn, der fortæller at de har mistet kontakten til deres danske familie, nogle fortæller, at familien har givet besked, om at de nu er voksne, og må kunne klare sig selv. Det har de stor forståelse for, også hvis den danske familie af andre årsager ikke længere har mulighed for at hjælpe økonomisk eller sende pakke, men de er alle kede af at have mistet kontakten, og dermed relationen til den person eller familie, der i mange år har været deres gennemgående holdepunkt. De har ikke mindre brug for hjælp og støtte, fordi de er blevet voksne.

Vi er en forening i udvikling i en verden, der udvikler sig, og det er vores opgave at få vores historie og værdier med, samtidig med at vi følger med og justerer vores hjælp, så den passer til det vi møder i dag. At ændre ting, betyder ikke, at det fra starten ikke var det rigtige at gøre, men blot at tiden er en anden. En af de store udfordringer vi har, er at foreningen består af mange små projekter, og at grupper og medlemmer er fordelt over hele landet. Her har tiden dog arbejdet med os, da vi i dag har facebook, hvor vi nemt kan komme i kontakt med hinanden. For selvom vi hver især er optaget at forskellige projekter, børnehjem og vores egne kontakter i Rumænien, er vi stadig alle sammen medlemmer af den samme forening, og er afhængige af, at den fungerer optimalt. Så når grundlæggende elementer i foreningen mangler eller har brug for hjælp, har vi brug for en samlet forening, der tager ansvar og hjælper med at løse opgaven.

Beretningen blev uden kommentarer godkendt.

 

3b) Temadebat

Bestyrelsen havde lagt op til en tema-debat om foreningens fremtidige arbejde i Rumænien. Jeanette Dyrup kom med et debatoplæg:

Heldigvis er der sket meget i de år Rumæniensprojektet har eksisteret. De generelle forhold i Rumænien er blevet bedre og der er kommet flere organisationer til hjælp, herunder også Rumænske. De sidste par år, har vi registreret en del aktivitet primært på Gavojdia og F1 fra amerikanske baptister. Vi har derfor i bestyrelsen spurgt os selv, om der stadig er brug for vores hjælp i den form den er nu. Vores hjælp består af generel hjælp i form af tøj og andre indsamlede effekter til børnehjemmene og de projekter der hører under vores vedtægter. Derudover er en vigtig del i vores forening og transport, de personlige pakker som hvert barn på et af de støttede børnehjem modtager.

Der er ingen tvivl om, at behovet på de børnehjem vi støtter er forskellige, og hjem som CP11 og Camin Spital kan aftage langt flere ting. Dels er der flere børn og voksne på de steder, og dels er det ikke de steder, der modtager anden hjælp.

Vi har derfor valgt at kigge nærmere på behovet på F1 og Gavojdia.

Jeg har i direktoratet spurgt ind til deres samarbejde med andre hjælpeorganisationer herunder baptisterne, samt betydningen af den hjælp.

De fortæller, at langt de fleste hjælpeorganisationer laver en samarbejdsaftale på et bestemt projekt som f.eks. en legeplads, derefter er de væk igen. Baptisterne tilbyder engelsk undervisning, de har afholdt nogle sommerlejre, og har hjulpet med renovering af en lejlighed i Gavojdia.

Rumæniensprojektet er de eneste med længere varende samarbejdsaftale, hvor også vi har forpligtigelser. Direktoratet giver udtryk for, at de stadig er afhængige af de hjælpeorganisationer, der kommer og tilbyder deres hjælp. Under transporten i oktober var vi særligt opmærksomme på, hvordan børnene reagerede på transporten, os og pakkerne. Med tanke på om de stadig har brug for det vi sender, og det at få en pakke. Jeg oplever ikke, at glæden er blevet mindre.

Behovet har til en vis grad ændret sig, de har tøj at tage på og mad at spise, også hvis vi ikke var der. Men der er ingen tvivl om, at det ville være meget skrabbet, hvis vores hjælp ikke kom. Kampen og tyveri imellem børnene ville givetvis heller ikke blive mindre. Det betyder ikke, at jeg ikke mødte enkelte børn/unge, der havde en finere telefon end jeg og sikkert smartere og dyrere tøj.

Ca. 12 børn samlet fra Gavojdia og F1 har en tættere tilknytning til Baptisterne, og bliver inviteret med ud at spise, får nyt tøj og telefon. Der er ca. 170 børn samlet på de to hjem. En stor del af børnene på F1 og Gavojdia har en dansk kontaktfamilie, og bliver lidt ekstra forkælet. Er det tid til ændringer af vores hjælp, skal vi drosle ned på noget? Skal alle børn på hjemmene stadig have en pakke hver? Eller kun 1 gang om året? Hvilken betydning ville det få for vores forening, hvis vi ændrer på dette?

Debat: Mona Ancher: Støtter vi med de rigtige ting. Det kan være svært at få nye medlemmer, når man på facebook og andre sociale medier kan se, at børnene har alt. Det giver måske mere mening at yde hjælp til venskabsfamilier!

Grethe Oddershede: Der er langt fra børnenes ønsker til det realistiske, hvad foreningen og dens medlemmer kan præstere.

Ulla Mortensen: Baptisterne har lavet et skel mellem børnene. Nogle få bliver privilegeret på bekostning af de mange. Måske skal vi begrænse os til én pakke til børnene om året til børnene på Gavojdia.

Vivian Røgind: Kan vi gøre nogen forskel med de pakker vi nu sender? Måske skulle vi se os om efter andre børnehjem, hvor behovet er større! Børnene tror, at vi er rige og at Danmark flyder i mælk og honning. De tænker mere på materielle ting end på underbukser! Det bør ikke være noget problem, at sige fra over for børnene. Større ting bør sendes til fælles brug i lejlighederne eller til børnehjemmet. Der er stor risiko for, at ting bliver solgt på markederne hvis de går til enkeltpersoner. Der er kommet mange genbrugsbutikker i Lugoj. Kan vi bidrage meget mere med praktisk arbejde?

Annelise Olsen: Enig i, at vi bør se på de ting vi sender derned. Min energi kan bruges andre steder, hvis tingene er forkerte. På AOH og CP11 står det sløjt til. De fysiske rammer på Gavojdia er stærkt nedslidte. Kan vi støtte fællesskabet? Vi bør måske også købe større ting, vaskemaskiner etc. i Rumænien i stedet for at sende tingene fra Danmark. Vi kan måske hjælpe et mindre samfund/område, så de undgår at skulle sende deres børn på børnehjem.

Lisa Hass: Det siges, at der mangler sko og tøj på Gavojdia. Sidst blev der sendt 104 kasser med nyt tøj, men hvor er alt dette blevet af? Vi bør måske også passe på, ikke at sprede vores aktiviteter for meget men mere satse på skole/uddannelsesstøtte. Lene Olsen: Sætter vi forventningerne for højt hos børnene. Tidligere sendte vi ”postkasser” men sender i dag banankasser eller flyttekasser med ting. Kan vi kanalisere mere ud til venskabsfamilierne. Skal vi ændre vort formål? Vi bør måske kun støtte børnehjemmene og venskabsfamilierne!

Daniel: Vi skal passe på, med ikke at skabe misundelse blandt børnene Det kan give nogle spændinger og hærværk på andres ting. Vi bør måske først give børnene en telefon og andet teknisk udstyr, når de flytter fra børnehjemmene! Lisbeth Balslev: Der er hårdt brug for specialbøger og sko. Sonja Larsen: Der mangler tøj blandt fattige familier. Der udvises en større taknemmelighed blandt disse, når ting uddeles.

Sille Nielsen: Baptisterne støtter ”kun” 12 børn. Hvad med resten. Der er nemmere for foreningen at erhverve ting og sende det til Rumænien end at folk til at give penge. Støtter dog, at større ting bør købes i Rumænien. Vivi Eriksen: Har tre børn på Gavojdia. Hun synes tingene forsvinder. Synes også, at fattige familier fremsætter urealistiske ønsker, i form af f.eks. vaskemaskiner selv om de ikke har indlagt strøm. Tingene sælges bl.a. for spiritus.

Jeanette Dyrup: Der er kommet ny leder på F1. Hun har meddelt baptisterne at enten skal alle børnene med på lejre ellers ingen. Hun har styr på baptisterne.

Brian Schaleck: Vi bør skelne mellem børnepakker og institutionspakker. Kontaktpersonerne bør melde ud med, hvad børnehjemmene har brug. Der bør udarbejdes en liste over børnehjemmenes behov.

Anne Marie: Vi bør give nye medlemmer en bedre information om, hvad det bedst kan betale sig at lægge i pakkerne og advare mod at lægge under for ”dyre vaner”. Børnegrupperne bør efterlyse børnehjemmenes behov f.eks. bleer, sengetøj, håndklæde o.lign. Disse ønsker bør fremgå af hjemmesiden. Kontaktpersonerne bør være mere opsøgende.

På baggrund af den meget positive og konstruktive debat enedes man om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med de fremsatte ønsker og spørgsmål.

Arbejdsgruppen kom til at bestå af:

Annelise Olsen

Daniel

Lone Israelsen

Vivian Røgind

samt 1 bestyrelsesmedlem

 

3c) Transportudvalget.

Beretning aflagt af Brian Dyrup. Siden 2007 har Brian Schaleck sørget for vores lager i Lunderskov, men nu er det slut. Han har valgt at fratræde som lagermand til fordel for lidt ekstra uddannelse. Det skal dog lige siges, at han ikke forlader transportudvalget. Vi har ham stadigvæk i udvalget. Brian skal have en stor tak for alt det arbejde, han har stået for på lageret.

I forbindelse med at Brian Schaleck stopper, har jeg oprettet et lager-hold, der sammen kommer til at stå for alt omkring lageret, så det ikke længere er én person, der står med hele ansvaret. Lagerholdet består af Hans Olesen, der også er blevet medlem af transportudvalget igen. Grethe Oddershede, der allerede har været en stor hjælp på lageret, og Annette Enemark, der også tidligere har været en del af transportudvalget.

Til foråret vil der være et lille nyt tiltag ved opsamlingsstederne. Jeg vil sende en komplet liste til stederne med navne på alt og alle som vi har med at gøre, så de steder hvor der modtages pakker og effekter, vil de blive registreret med det samme, som modtaget og betalt. Jeg har indtil videre kun fået positive tilbagemeldinger og det glæder mig meget, da registreringen af pakkerne virkelig er det, der lægger et stort pres på os, da vi kun har ganske få dage til at gennemgå alle pakker/effekter, som er noget i omegnene af ca. 2400 pakker og 13.000 kg samt 7000 kg mad. I forbindelse med, at vi har et stigende antal pakker /effekter, prøver vi også at lave lidt om på lageret. F.eks. bliver det delt helt op så pakker/effekter til samme sted står helt alene. Så er det nemmere at sortere fra, hvis vi ikke har plads på lastbilerne, hvor det før var sværere da flere steder stod imellem hinanden.

Den anden ting er, at der kommer en mindre lastbil til Sjælland af to grund. Den ene er økonomi. Vi skal spare, hvor vi kan og det koster 11.000 kr. at hente pakker/effekter på Sjælland, så en mindre lastbil vil lige tage toppen af dette. Den mindre lastbil vil svare til den mængde, der vil være plads til, når transporten pakkes. Vi har nu flere gange ikke fået tømt lageret ved transporterne, hvilket ikke er særlig hensigtsmæssigt, da vi har ting, der ikke har godt af at overvintre. Derfor forsøger vi nu at løse tingene på denne måde.

Vi har for et par gange siden gjort det, at i Timisoara, inde ved Herbei, har vi læsset de sædvanlige varer af til Herbei og resten er blevet læsset af direkte fra lastbilen til modtageren. Vi har holdt der en time, hvor man har kunnet komme og hente ting. Vi er der ca. kl. 11.00 om torsdagen. Dem, der ikke kommer, må hente deres ting i Lugoj. Vi gør det sådan her, da Herbei går på pension til maj til næste år, og vi ved ikke hvem hans efterfølger bliver, og om vi kan have samme sikre aftale med den nye leder. Så sig det videre; giv alle i kender besked; tidspunktet kan ses på RP92.dk – hjemmesiden. Når vi nærme os afrejsedagen, vil vores ugeplan ligge der, så i kan se, hvad der sker i løbet af ugen. Fra nu af og fremover vil der være lukket på lageret i juli og december. Vi vil fremover kun have fysisk åbent på lageret den første lørdag i hver måned fra kl. 9 til 12 og her kan der så også købes pakkemærker – dog kun mod kontant betaling.

Husk, at når i sender indenrigs, så ring og lav en aftale med Grethe Oddershede eller Annette Enemark, så de kan komme og åbne og dem der modtager også lige må ringe til Grethe Oddershede eller Annette Enemark, så vi ved at det rent faktisk bliver afhentet, og der skal laves en ny aftale for hver gang, og for nemheds skyld så helst være i banankasser eller andre kraftige kasser.

Så er der lige et par datoer. Der er madindsamling den 27. og 28. februar og afhentning den 1. marts. Der er madsortering lørdag den 14. marts kl. 9 og så er vi i Rumænien i uge 17.

Endelig vil jeg gerne sige en stor tak til alle dem, der har hjulpet os i løbet af året, og en tak til EUC, Niels Kristensen og alle hans elever for den hjælp de giver os. Kommentarer: Der blev rejst en del spørgsmål om konsekvenserne af, at køre med en mindre lastbil fra Sjælland til Jylland. Hvordan skal begrænsningen finde sted? Mange af børnepakkerne laves på Sjælland. Skal der flyttes flere af disse opgaver til Jylland? Skal der sættes en begrænsning på hvor mange kasser f.eks. Projekt Sko må sende? Skal der fortsat kunne sendes navneløse pakker og så evt. kun et begrænset antal pakker til hver familie? Der bliver i dag kørt med en større lastbil end tidligere, men det er først efter at der er igangsat en større tøjindsamling, at pladsproblemet er opstået. Man bør tænke over, hvad der sendes af sted og evt. begrænse tøjpakker og f.eks. møbler. Skæbnen og den gode vilje har indhentet os. Brian Dyrup: Problemet er opstået, fordi ting er begyndt at hobe sig op på lageret i Jylland og det er vigtigt, at det der også pakkes kommer frem. Det er dyrt at sende en ekstra lastbil af sted. Transportudvalget vil tage stilling til de fremsatte kommentarer.

 

3d) Børnerejser

På vegne af Jette Broberg aflagde Jeanette Dyrup beretningen. Til sommerrejserne var der desværre kun tilmeldt 6 børn, hvorfor det kun blev til en 2 ugers periode for disse. Til julerejserne i år er der i skrivende stund tilmeldt 11 børn. Det er 1 mere end sidste år. Der har hverken ved julerejserne i 2013 eller sommerrejserne i år været problemer. På sommerrejserne var der 2 børn, der var i Danmark for første gang og det gik fint. Jeg håber, der vil komme flere tilmeldinger til sommerrejserne 2015, så der kan bliver mere end en periode. Da der på grund af kun 3 udgivelser af vort medlemsblad vil tilmeldingsblanketterne til sommerrejserne være med i næste udgave med sidste tilmelding den 15. april 2015. Den kan desuden findes på vor hjemmeside under børnerejser. Her finder man også børneattesten. Vivi Røgind efterlyste en familie der kunne huse en pædagog til børnerejserne.

 

3e) Blad

Freddy Christiansen aflagde beretningen. Han redegjorde for beslutningen om at reducere antal udgivelser med, at det var blevet dyrere, at udsende bladet, og at der ikke rigtig var materiale nok til fire blade. Det gav nogle omlægninger med hensyn til varsling af rejser m.m., men han håbede på, at der ville være forståelse for dette. 3f) PR-udvalg Kim Balslev aflagde beretningen. Udvalget står til rådighed, med skrivning af artikler til f.eks. lokalaviser. Der havde ikke været nogen henvendelser i årets løb.

 

3g) Fundraisingudvalg

Sille Nielsen aflagde beretningen. Der har kun været søgt fondsmidler til sommerlejr. Kommentarer: Preben Martinsen: Der burde søges fondsmidler til ekstra transport hos bl.a. Novo Nordisk, Tips & Lotto, Honoratiores m.fl. Andre organisationer havde modtaget transportstøtte, så hvorfor så ikke os?

 

3h) Hjemmesiden

Lone Israelsen aflagde beretningen. Der var nu åbnet en ny hjemmeside for foreningen. Der var samtidig igangsat en større renovering af de informationer, der lå på den gamle hjemmeside, og alle bør bidrage med tekster til deres egne projekter eller rettelser til dem, der allerede er lagt ind. Der mangler også indlæg fra enkelte grupper, ligesom f.eks. vedtægter og andre informative oplysninger endnu ikke er helt på plads. Der arbejdes videre med hjemmesiden. Når hjemmeside er på plads, modtager bestyrelsen et kursus i vedligeholdelse af siden, så flere får mulighed for at præge den. Kommentarer: Stor ros til den nye hjemmeside.

 

3i) Mødrehjælpen

Inger Brøndum aflagde beretning: På Casa Floras og gruppens vegne tusind tak for alle pakkerne m.m. Tak for økonomisk hjælp. Tusind tak for til dem, der har besøgt os i årets løb, og tak for alle de poser kaffe der blev lagt på køkkenbordet. Det gør, at næsten hele tiden har bønner til en tår kaffe til alle mødre, der kommer på besøg. Tak. Monika og hjælperne driver ”Casa Flora” perfekt. Mange møde kommer med deres børn. Antallet er svingende men 15-20 mødre og ca. 25-30 børn pr. uge. Behovet for hjælp og støtte er alsidig. Manden drikker, er voldelig, rejser til udlandet for at få arbejde og ”glemmer” at sende penge hjem. Konen har ikke midler til mad, husleje m.m. Der kan være problemer med børnene, der er urolige, mistanke om dårligt syn, sukkersyge m.m. Monika lytter, råder og går til relevante institutioner. Børnene leger på legepladsen, og i huset, som fyldes op med legetøj ved hver transport. Monikas parole er: Vil du nyde må du nyde: støvsuge, feje, vaske gulv, feje fortov pg gårdspladsen luge og holde orden i blomsterbedene lave kaffe saft, vaske op. Alle går til opgaverne med energi og godt humør. Kun meget få afviser at gøre noget og det får konsekvenser. Monika har hele tiden projekter i gang i huset og ud af huset til gavn for huset Casa Flora”. Hun har god kontakt til byens ledelse skoler, højskoler, holder foredrag, også udenfor byen. Det skaber stor interesse og giver mange besøg af frivillige. Hun deltager selv i møder, kurser m.m. Hun har løbende besøg af TV, pressen, afholder fest og hygge på alle de ordinære festdage, for alle husets brugere, naboer og særligt indbudte. Vi håber med tiden at ”Casa Flora” kan blive en fast del af det tilbud byen har til denne gruppe udsatte som er vores klienter. Jeg har hørt fra flere nye medlemmer, at de troede, Rumæniensprojektet kun var et projekt der kun tilgodeså børnehjemsbørnene. Men det er jo meget mere: Bedstemødre, fattige familier, sygehusafdelinger, fårehyrder, produktionsskole, sigøjnerlandsbyer. ”Casa Floras” mål er at hjælpe og støtte børnehjemsbørn som er blevet voksne. Tak for ordet.

 

3j) Casa Clementina

Birgit Christensen aflagde beretningen: Tilgangen af unge fra vore egne børnehjem er faldende. Der er meget få i vores aldersgruppe. Derfor har vi taget med fra andre sider, fosterfamilier, fattige familier og andre børnehjem. Det betyder, at der i den nuværende flok af unge er større spredning end tidligere, med hensyn til formåen. Der er flere der skal lære helt balsale ting. Heldigvis er vore ”gamle i gårde” vokset med opgaven og har udviklet sig til de gode rollemodeller. Efter en indkøringsperiode er alt i huset nu ved at finde en rolig gænge. Som det fremgår af nyhedsbrevet, er haven nu hegnet ind og det håber vi giver større udbytte og større lyst til havearbejde. De gamle termostater er skiftet ud, hvilket skulle medføre en besparelse på varmeregningen. En vigtig indtægtskilde er værelsesudlejningen. Vi har fået doneret box-madrasser fra Danmark og nogle af disse er nu på danskerværelserne. Så alle skulle for eftertiden kunne sove ordentligt. Tak til alle, der har støttet os. Især stor tak til Poul, der flere gange årligt for egen regning tager ned og holder øje med det håndværksmæssige i og omkring huset og foretager nødvendige udskiftninger og reparationer. Tak for ordet.

 

3k) Bunica projekt

Grethe Oddershede aflagde beretningen. Projektet går godt. Vi modtager mange pakker uden modtagernavn men ønsker fremover kun pakker med navn.

 

3l) Venskabsfamilier

Jeanette Dyrup aflagde beretningen: Af respekt for familierne har vi valgt at skifte betegnelse fra Fattige Familier til Venskabsfamilier. Familierne er blevet bedre til at hjælpe sig selv og hinanden, men har også store materielle ønsker i stedet for mere praktiske og realistiske ting. Det gælder om at spørge ind til, hvad deres behov er. Flytter familien til udlandet, så er man ude af projektet. Generelt er familierne glade for den danske kontakt.

 

3m) Projekt uddannelse

Lisbeth Balslev aflagde beretningen: I skoleåret 2013/14 har vi haft 23 studerende. Heraf har 11 unge afsluttet deres eksamen og har forladt hjemmene. Der er i uddannelsesåret 2013/14 brugt 134.034 kroner til f.eks.: Uddannelsesrelateret kørekort til 2 elever. Universitetsgebyrer, engelskkurser, 1 tyskkursus, 1 franskkursus, seksualkurser, skolemateriale, diverse bøger, eksamensgebyrer og eksamenspapirer. Diverse obligatoriske materialer til sygeplejestuderende, 1 pc-kursus, træningskursus i turisme for 2 elever, madlavningskursus for 5 elever, truckførerkursus og certifikat. Psykopædagogisk kursus til 1 teologistuderende, studieindmeldelsesgebyrer for flere elever, materialer til kunststuderende, ekstra matematik for 2 elever. Frisørskole for 1 elev, studietur for 12 unge fra Timisoara, temadag om ludomani, alkohol og stofmisbrug. Diverse personalekurser. I skoleåret 2014/15 er tilmeldt 10 unge på nuværende tidspunkt. Da der ikke er udsigt til de store donationer i øjeblikket, vil der fra 2015 blive skåret ned på udgifterne, så der er penge til, at de unge, vi har sagt ja til, kan gennemføre deres uddannelse. Hvor mange nye studerende, der i skoleårene fremover er penge til, vil vise sig. En lille sidebemærkning: Jeg ærgrer mig hver gang, jeg hører, at en ung, der har gennemgået en universitetsuddannelse på 3 eller 5 år, er rejst til Danmark for at stå i en McDonald restaurant eller gå med aviser. En anden ting, jeg lige vil nævne: De 3 sygeplejeelever vi betaler til, får job i Tyskland, som forlanger, at de får uddannelsen i Rumænien. En uddannelse, som VI altså har betalt! Til slut vil jeg takke Børneshoppen for donationen til Projekt Uddannelse.

 

3n) Projekt Sko og Briller

 

Lisa Hass aflagde beretningen. Der er blevet uddelt sko til alle børnene på F1. Direktoratet betaler glas til dem der får udleveret brillestel. Der er i år indsamlet 1.122 par nye sko, 614 sæt brillestel og 226 brille-etuier.

 

3o) Butiksudvalget Søborg

Der er for tiden 12-13 frivillige i Børnebutikken i Søborg. Butikken har sidste år givet et overskud på kr. 239.000. Der har været indsendt 13 ansøgninger og alle har fået hvad de søgte om. I alt er der uddelt kr. 204.500. CP11A samt AOH = kr. 12.500 CP11 = kr. 14.500 Casa Flora = kr. 15.000 F1 = kr. 2.500 Gavojdia = kr. 10.000 Clementina = kr. 35.000 Recas gruppen = kr. 8.500 Bunica Projekt = kr. 2.500 Projekt Sko og Briller = kr. 9.000 Timisoara = kr. 20.000 Transport udvalget = kr. 30.000 Projekt uddannelse = kr. 30.000 Venskabsfamilier = kr. 15.000

 

3p) CP11 og CP11A

Ulla Danielsson aflagde beretningen. Der mangler personale på CP11 og især i terapien, men der bliver omkring 20 flere ansatte i 2015. På CP11A er alle værelser blevet malet. Beboerne laver mange fine ting, der nu er givet tilladelse til, at må sælges i Timisoara på bl.a. julemarkeder.

 

3q) Gavojdia

Ulla Mortensen aflagde beretningen. Der er istandsat flere lejligheder end dem baptisterne har renoveret. Det er nødvendigt at indkøbe mad og rengøringsmidler til børnehjemmet.

 

3r) Timisoara

Sille Nielsen aflagde beretningen. Herbei fratræder sin stilling. Man kender endnu ikke navnet på den nye leder. Der er p.t. 30 børn tilknyttet udslusningshjemmet.

 

3s) Københavnergruppen

Mona Ancher aflagde beretningen. Opsamling af pakker på lageret i Herlev er ved at overstige lageret kapacitet og blokerer for andre brugere af huset. Fremover skal pakker afleveres på selve afhentningsdagen, så de kan blive læsset direkte på lastbilen. Lokalerne i Herlev er stillet gratis til rådighed og vi lever derfor på lånt tid.

 

3t) Midtjyllandsgruppen

Inger Brøndum aflagde beretningen. Gruppen fungerer og man holder ved, så længe der er kræfter og frivillige.

 

3u) Sydjyllandsgruppen

Vivi Eriksen aflagde beretningen. Det har været en stor succes, at vejlede ikke mindst nye medlemmer i, at lave pakker og indhold.

 

4) Forelæggelse af regnskab

Mona Ancher fremlagde regnskabet. Regnskabet har været optrykt i medlemsbladet. Tim Toxværd-Larsen havde lagt et stort arbejde i at ændre regnskabsførelsen, således at det var blevet mere gennemskueligt og nemmere at lave. Regnskabsårets resultat giver et overskud på kr. 61.086. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Der er 268 støttemedlemmer og 187 kontaktmedlemmer. Der har været en nettotilgang på 20 medlemmer.

 

5) Forelæggelse af budget for 2014/2015

Mona Ancher fremlagde budgettet. Der fremlægges et budget der viser et overskud på kr. 18.000. Der er allerede modtaget tilskud fra Tips & Lotto på kr. 80.000

 

6) Indkomne forslag

Mona Ancher og Freddy Christiansen havde indsendt en række forslag til vedtægtsændringer. Lene Olsen havde indsendt tre forslag til vedtægtsændringer. Alle forslag blev gennemgået og begrundet. De vedtagne forslag indskrives i vedtægterne og nye vedtægter lægges på hjemmesiden.

 

7) Valg af formand og kasserer

Som følge af en vedtægtsændring vælges både formand og kasserer direkte på generalforsamlingerne fremover.

Som formand valgtes Jeanette Dyrup for 2 år.

Som kasserer valgtes Mona Ancher for 1 år.

 

8) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Grethe Oddershede

Tove Kold

Bodil Donnerup

 

9) Valg af suppleanter for 1 år

Pernille Danielsson

Annelise Olsen

 

10) Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Hanne Eriksen

Revisorsuppleant Rikke Stackelies

 

11) Eventuelt

Mona Ancher opfordrede alle til at tilmelde sig betalingsservice. Havde man brug for brochurer, girokort m.m. ligger det fremme til fri afbenyttelse. Det er dyrt at sende materialet rundt med posten. Bankkonti til Bunica og Venskabsfamilier er blevet lukket. Clementina og hovedkontoret har egne konti. Sille Nielsen efterlyste referater på hjemmeside. Der har ikke været nogen siden januar 2014. Freddy Christiansen oplyste, at man ikke ville lægge referaterne ud på hjemmesiden i den udsendte form som til bestyrelsesmedlemmerne, men skrives som et ”redaktionelt” referat. Dette af hensyn til de følsomme personoplysninger der kan indgå i bestyrelsens diskussioner. Har man ikke mulighed for at se referatet fra generalforsamlingen på internettet, kan disse rekvireres ved henvendelse til Mona Ancher og vil blive fremsendt som post.

Referent Freddy Christiansen 28. november 2014