Referat af generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020
Generalforsamling blev afholdt den 13. september.2020 kl 12.00 i Allerød.
Formanden Lisbeth Balslev bød velkommen.
Freddy Christiansen blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.
Dagsordenen var udsendt og blev fulgt.

Bestyrelsens beretning ved Lisbeth Balslev:
Som alle andre blev Rumæniensprojektet hårdt ramt af den globale coronapandemi. Den frygtede sygdom
har i dén grad sat sit præg på det forløbne år. Og gør det for den sags skyld stadig.
Vi måtte opgive at holde forårets ordinære generalforsamling.
Og vi måtte opgive at afvikle forårets transport. Vi satte så vores forhåbninger til en transport i sidste uge
af oktober i år. Men den har også måtte aflyses på grund af coronasituationen.
For at gøre ondt værre har Rumænien været meget værre ramt end Danmark – og er det stadig.
Landet er blandt de af Udenrigsministeriet rødlistede
Vores sekretær, Mihaela, oplyser, at antallet af døde med covid-19 i øjeblikket ligger på knap 50 OM
DAGEN – den højeste dødsrate i EU
På CP11 -hjemmene er 71 personer fundet positive i tests. På F1 er to ansatte fundet positive
Inden verden gik af lave fik vi dog afviklet både forårstransporten og efterårstransporten 2019.
Og det forløb fint. Hans Olesen, der med vanlig erfaring ledede efterårstransporten, har siden trukket sig fra
Transportudvalget.
Så vi må se, hvordan vi klarer os igennem fremover.
Bestyrelsesmedlem Vagn Petersen har overtaget papirarbejdet i forbindelse med transporterne. Tak for det.

Corona-epidemien har også lagt hindringer i vejen for vores afhændelse af Udslusningshjemmet Casa
Clementina til den rumænske NGO, Teofania.
Formanden for projekt Udslusningshjem, Birgit Christensen, har ikke kunnet komme i dag.
Hendes redegørelse for situationen, som den er nu, vil blive fremlagt senere på vores møde her.

Den 28. april modtog vi et brev fra EUC Lillebælt, der opsagde samarbejdet med os om de to årlige ture med
nødhjælp.
Jeg citerer: ”Det er med blandede følelser at stoppe dette samarbejde. Vi og vores chaufførlærlinge har
haft mange gode oplevelser og ture med Rumæniensprojektet. Så det har ikke været nogen nem beslutning.
Men tiderne har villet det anderledes”. Citat slut.
EUC Lillebælt har dog lovet at køre en sidste gang for os. Det troede vi så skulle være dette efterår. Nu
må vi virkelig håbe, at det bliver muligt til foråret.

Så meget desto mere, som vores lager hos Dit Pulterkammer i Kolding er godt fyldt op.
Vi har hidtil haft det ganske gratis. Jeg er i løbende kontakt med firmaet, og så får vi se, om det kan vare ved
på den måde, eller om vi går over til en form for betaling.

De rumænske myndigheder har ikke gjort det lettere for os at være RP92 i det forløbne år.
Vores bankforbindelse, som Mihaela er nødt til at have, afkrævede os i sommer fornyelse af dokumenter
fra vores hjemkommune, Gladsaxe, og apostille fra Udenrigsministeriet. Det fik vi så ordnet og sendt af sted
tilsammen med print af pas og sygesikringsbeviser.
Men det viste sig ikke at være nok. Nu skal de også have notar-påskrifter. Tal lige om bureaukrati!
Og Børnedirektoratet i Timis Amt er kommet med strenge krav til pakker til børnehjemmene. Alt brugt er
forbudt i pakkerne, der tilmed skal været desinficerede – gassede – og efter aflæsning i Rumænien skal
henstå i 10 dage, før de må åbnes.
Man sidder med en fornemmelse af, at der ikke er nogen større taknemmelighed at spore for det store,
uegennyttige hjælpearbejde, vi har ydet i snart 30 år.
Dette var ikke den mest opmuntrende årsberetning. Og nogen vil nok gøre sig tanker, om foreningen skal
fortsætte.
I bestyrelsen mener vi, at vi foreløbig tager et år ad gangen – og altså i hvert fald 2021 med.
Det er jo heller ikke alt, der går dårligt. Børneshoppen er som altid en succeshistorie, F1 -gruppen, Recasgruppen og Projekt Venskabsfamilier gør det virkelig fint.
Sommeren 2019 påtog Astrid Ry Vestergaard fra F1 -gruppen at holde vores hjemmeside og facebookside opdateret. Også et fint stykke arbejde.
Enstemmig respons til formandens beretning: “Det kan ikke være anderledes.”

Diskussion til bestyrelsens beretning berørte følgende punkter:
– Er der brug for os fortsat? Forventningerne til os er anderledes nu.
Børnene bliver skuffede over pakkerne, når de ikke får i-phones og dyre ting, de forventer, lige som andre
europæiske børn får og ønsker sig.
– Vi kan støtte fremtidigt lokalt med lokale varer til lokale familier, frem for at få det sendt fra Danmark.
– Hvis vi skal ændre vores praksis, skal der eventuelt være en ændret ordlyd i vedtægterne.
– Vi skal være opmærksomme på, at uden transporten, vokser foreningen måske ikke.
– Vi bør melde ud i medlemsbladet, at der kun er 1 transport mere, så der ikke pakkes mere efter næste
transport.
– Unavngivne pakker bør afvises – og dette bør noteres i bladet.
Bestyrelsen må diskutere disse punkter videre, og fremkomme med forslag til visionen.

Orientering fra grupperne:
Udslusningshjemmet, CC, ved Birgit Christensen (skriftlig beretning oplæst)
Overtagelsen skulle have været på plads i juli af den rumænske NGO Teofania, men det er ikke kommet på
plads. Retssystemet, som skal ind over i processen, har været lukket ned.
Teofanias Alin vil gerne være leder på Clementina, og det falder forhåbentlig også på plads. Men, der
mangler klare udmeldinger fra Alin: Hvad skal fremtiden bringe – er der en vision? Hvem skal betale løn til
vores Dana, og hvorfor er alle værelserne ikke lejet ud?
RP92’s ansatte Dana tager sig af driften. Der bor 10 unge i huset pt. Vi betaler Danas løn – alle andre
udgifter betales fra de unges husleje.
Der er kr.104.000 kr. i CCs beholdning

Uddannelsesudvalget ved Kim Balslev.
Færre ansøgninger om støtte i 2019 modtaget end tidligere.
Vi har dog støttet en del gode projekter – især for studerende på hjemmet i Timisoara.
Der står over 200.000 kroner på dette udvalgs konto. 100.000 tilbageføres til den store donator,
Butiksudvalget, har bestyrelsen besluttet.
Så kan Butiksudvalget fordele videre til andre steder i foreningen.

F1-gruppen ved Astrid Ry Vestergaard.
Ingen beretninger, ud over at børnene har det fint. De er dog præget af corona-situationen og det halter med
online-undervisning her under corona-krisen.

Recas-gruppen ved Preben Martinsen (skriftlig beretning oplæst)
Gruppen havde til forårstransporten 2020 lavet 65 pakker til hvert enkelt barn på børnehjemmet og 45
mindre pakker til hvert enkelt ansatte – foruden et par flyttekasser og 25 banankasser til skolen på Recas –
da transporten blev aflyst. Alt har vi således måtte opbevare privat med håbet om, at kunne aflevere til
efterårstransporten 2020, som nu heller ikke kan finde sted.
Både pakker til børn og personale indeholder et miks af nye og gamle varer og ting med
holdbarhedsdatoer og vil derfor ikke kunne benyttes til en senere transport. Dels vil datoer være overskredet,
dels vil der være brugte ting. Vi vil derfor helt opgive at lave pakker til børn og personale på grund af den
usikkerhed, der vil være. Derimod har vi mulighed for at sende de pakkede og planlagte kasser m.v., som vi
har stående til skolen på Recas, da der her ikke er de samme restriktioner som på børnehjemmet.

Transportudvalget ved Freddy Christiansen
Chauffør-eleverne fra EUC Lillebælt i Fredericia er søde og velvillige og optimistiske – og skønne at vise
Rumænien frem til. Chauffør-leder Niels holder også af projektet og vil gerne deles med de unge mennesker
om projektet.
Chaufførmiddagene har ændret karakter fra fin restaurant til pizza og øl, som passer de unge chaufførelever godt og giver os mulighed for at lære dem at kende
Under den sidste transport var den ene bus ikke i orden hjemmefra, og de fik en ekstraovernatning og en
merudgift på 30.000 kr.
Det kan være, at det er af økonomiske årsager, at de har opsagt samarbejdet med os – med et løfte om,
at køre for os én gang mere

Butiksudvalget ved Bodil Sille Nielsen.
Butikken er kørt fint i 2019. Vi får en masse ting leveret.
Pengene uddeltes bl.a. til:
Kr. 40.000 til Transportudvalget
Kr. 40.000 til Venskabsfamilier
De øvrige grupper har fået tildelt 8-20.000 kr.
I alt er uddelt kr. 153.500.
Børneshoppen havde kr. 290.000 på kontoen – overskudsdifferencen føres videre til næste år.

Timisoara-gruppen ved Bodil Sille Nielsen.
I 2019: en del kasser sendt til børnene på hjemmet – også starterkasser (når de flytter får de unge
mennesker køkkengrej, dyner etc.).

Akuthjælp ved Mona Ancher.
Der er brug for alt, vi kan sende ned, siger vores kontaktperson i Lugoj, Mirella.

Projekt venskabsfamilier:
Afventende Jette Broberg, der måtte udeblive pga. dødsfald i familien.

CP11 ved Guxi Maria Abel:
En masse bleer og stiklagner er sendt ned til handicaphjemmene.
Måske kan “blemanden” levere til Kolding til næste transport. Han bor på Fyn.

Regnskab 2019
I kassererens fravær fremlægger Mona Ancher regnskabet i store tal:
Indtægter 124.629 kr.
– heraf kontingentindbetaling på 83.625 kr.
– bidrag på 33.092 kr.
Udgifter på 84.45 kr.
Resultat: 40.184 kr.
Egenkapital er opgjort til 222.420 kr.

Budget 2020
Der budgetteres med et overskud på 28.000 kr., idet der budgetteres med indtægter på 158.000 kr. og
udgifter på 130.000 kr.
Regnskab godkendt og budgettet taget til efterretning.

Valg
Valg af formand og bestyrelse:
Lisbeth Balslev blev genvalgt for formand
Til bestyrelsen blev Kim Balslev og Sille genvalgt.
Valg af revisor:
Daniel Sauer Petersen, Værløse, blev valgt til intern revisor.
Eventuelt
Der arbejdes på, at alle de medlemmer på Sjælland, der har deres personlige lagre fyldt med kasser, kan få
afhentet grejet og sendt til lageret Kolding.
Mødet afsluttet kl. 15.
Dirigenten takker for god ro og orden.
Referenter Guxi M. Abel og Kim Balslev
————————————————————————————————————————
Formand
Lisbeth Balslev,
Søbrinken 16,
3450 Allerød
T: 60 88 40 76
E: balslev@mail.tele.dk

Næstformand
Bodil Sille Nielsen,
Husumvej 54,
2700 Brønshøj
T: 38 60 87 96
E: vagn.hansen@tdcadsl.dk

Kasserer
Jette Broberg,
Liljevej 26,
7850 Stoholm
T: 23 31 05 54
E: kasserer.rp92.dk@gmail.com

Sekretær
Kim Balslev,
Søbrinken 16, 3450 Allerød
T: 51 44 52 34
E: balslev@mail.tele.dk

Bestyrelse – Transportudvalget
Vagn Petersen,
Husumvej 54, 2700 Brønshøj
T: 38 60 87 96
E: vagn.hansen@tdcadsl.dk

COVID-19 Opdateringer

Der vil løbende blive postet opdateringer om situationen på denne side

Da både Danmark og Rumænien er stærkt påvirkede af den nuværende coronavirusepidemi, er vi som forening nødt til at følge regeringens vejledninger og tage vores forholdsregler.

SEPTEMBER

EUC Lillebælt kan ikke finde en måde at udføre efterårstransporten på en forsvarlig måde. Efterårstransporten aflyses derfor, men EUC Lillebælt satser på at gennemføre efterårstransporten

19. MARTS

Forårstransporten aflyses. Alle pakker, der skulle have været afsted, vil først blive sendt med efterårstransporten, som i skrivende stund forventes gennemført som almindeligvis.

13. MARTS
Ændrede betingelser for pakketransporten forår 2020:

Situationen har medført, at vi har måttet foretage en række ændringer i forbindelse med transporten til Rumænien her i foråret 2020.
Der tages forbehold for, at situationen kan ændre sig. Følg derfor udmeldingerne her på foreningens hjemmeside.

Turen til Rumænien gennemføres som planlagt i uge 20.

Pakketransporten vil blive ændret som følger:

Pakkesedler:

Pakkesedler skal fortsat sendes til Brian Schaleck senest søndag den 29. marts 2020 på adressen der er anført på pakkesedlerne.

Sjælland:

Holbæk:

Pakker kan indleveres hos Dorte Iversen, Holbæk, men dog kun efter aftale på telefon 23 24 80 83 og senest 17. april 2020.

 

Søborg:

Pakker på Sjælland kan indleveres i Børneshoppen i åbningstiden frem til torsdag den 16. april 2020.

 

Herlev:

Pakker kan helt frem til 17. april afleveres på lager-Sjælland hos Shurgard, Herlev Hovedgade 193, 2730 Herlev efter aftale med Freddy Christiansen på telefon 40 15 45 95.

Pakker kan ligeledes afleveres lørdag den 18. april 2020 mellem kl. 8.00 og 9.00 direkte på lastbilen.

 

 

Jylland:

Århus:

Pakker vil blive afhentet i Århus lørdag den 18. april 2020 mellem kl. 10 og 11 på Johannesgården, Sct. Johannes Allé 1, Århus C eller efter anden aftale med Ernst Jensen på telefon 50 40 52 07.

 

Kolding:

Pakker kan afleveres på opsamlingsstedet Lager-Jylland, ”Dit Pulterkammer”, Esen 8A, 6000 Kolding, lørdag den 18. april 2020. Der er kun åbent for pakkeindlevering denne ene dag.

Ring på telefonnummer 28 72 25 90, når du kommer. Porten er låst.

 

Spørgsmål vedrørende transporten kan fås hos Ernst Jensen på telefon 50 40 52 07 eller Freddy Christiansen på telefon 40 15 45 95.

Prisliste ved transporterne

pr. efterårstransporten 2019

Gavepakke til navngivent barn/bunica/familie, max. størrelse banankasse

Gavepakke til navngivent barn/bunica/familie, max. størrelse flyttekasse

Cykel, alle størrelser

Babysenge

Babylift til institution

Babylift til navngiven person

Større effekter, såsom køleskab, sofa, kasser større end flyttekasser

Institutionspakke, max. størrelse bananakasse

Institutionspakke, max. størrelse flyttekasse

 

75 kr

150 kr

100 kr

100 kr

40 kr

75 kr

250 kr

20 kr

40 kr

Hvad kan man se nær Lugoj?

Hvad kan man se, når man er med transporten i Lugoj og gerne vil opleve mere Rumænien?

Vi kommer her med vores bedste bud. Lugoj har heldigvis super tog- og motorvejsforbindelser, og er derfor ideelt til hvis man skal se mere af Banat-regionen.

Timisoara
er en storby, der ligger 45 minutters køretur fra Lugoj. Der er både markeder, katedralen, operaen, frihedspladsen, botanisk have, Iulius Mall og meget mere. Denne by er ideel til en dagstur, hvor man får set en mere moderne by i Østeuropa, hvor man blandt andet kan nyde lækker frokost på søde caféer ved floden eller på Piata Victoriei. Det er også her, den nærmeste lufthavn ligger, og man kan derfor bruge en dag i Timisoara enten på ud- eller hjemrejsen.

Baile Herculane
er en gammel kurby grundlagt af romerne og er nu en UNESCO verdensarvsby. På trods af manglende restauration kan man rundt omkring i byen på gåben så en masse fantastiske gamle bygninger bygget af romerne. Rundt omkring i byen er varme kilder, som alle der har medbragt badetøj, kan hoppe i på alle tider af året. Derudover ligger byen i en dal og er omringet af Comogled Valea Cernei-nationalparken, der dermed også gør Baile Herculane til en ideel destination til vandreture, hvor man på vejen kan se grotter, der blev benyttet af middelalderens rumænske munke.

Oradea
er en by tæt på den ungarske grænse med mange gamle bygninger bygget af de østrigungarske ledere i 1700-tallet. Her kan også ses museet for Cris-flodene, som huses i et palads fra 1770, der er bygget efter Belverede-paladset i Wien. Ved en gåtur rundt i den gamle bydel, vil man kunne se mange smukke bygninger i forskellige farver, der repræsenterer forskellige æraer i europæisk arkitektur.

Bihor bjergene
er en bjergkæde, der strække sig fra øst til vest og her kan man opleve grottetunneller, underjordiske vandfald, gemte søer og gletsjere. Vest for bjergkæden kan man se Pestera Usilor [bjørnegrotten], hvor fossiller af grottebjørne, som uddøde for 15000 år siden, er blevet fundt, hvilket har givet grotten sit navn. Her kan man se stalagmitter og stalakitter, som er mere end 22000 år gamle. 

Hunedoara
Cirka en times kørsel fra Lugoj, ligger Corvin slottet, som blev bygget af det østrigungarske rige og bestemt er et besøg værd. Det er et af de største slotte i Europa og har status som et af Rumæniens 7 vidundere. Slottet, der blev bygget 1446, er åbent for besøgende hver dag.
Herfra kan man køre til Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, som var hovedstaden for den romerske koloni, Dacia. Byen er i dag i ruiner, men er stadig et besøg værd, da man stadig får indtrykket af byens storhedstid gennem ruinerne af amfiteatret, det store tempel og andre bygninger.

 

Tove fortæller..

“Jeg har nu været hjemme i 3 dage efter en fantastisk rejse til Rumænien, og alle oplevelserne er ved at falde på plads.
Denne gang skulle jeg ikke kun være sammen med min dejlige pige Iasmina, men også møde den familie, som jeg har pakket nogle pakker til. I pakkerne havde jeg lagt noget pænt og helt genbrugstøj (og lidt nyt), toilet artikler, dåsemad, pasta, legetøj, blyanter mm. ..og lidt godt til børnene.
Jeg må sige, at det har været arbejdet værd. D
er mødte mig en familie med så meget varme og kærlighed. Den består af bedsteforældre og deres datter, svigersøn og ni børn. De 4 af børnene var datteren og svigersønnens, de 5 andre var forladte børn – dog stadig familie – som de sammen med bedsteforældrene tager sig af. Datteren og svigersønnen tager alt det arbejde, de kan få, men lønnen er dårlig for ufaglærte daglejere. Trods håbløsheden, dårlig bolig og fattigdom, er der masser af varme og kærlighed. Jeg glæder mig så meget til at pakke til dem igen til efteråret, og jeg håber snart at kunne besøge dem igen.
Har du tid og lidt overskud skulle du prøve den lykke, det er at hjælpe andre.”